Skisse form farge
2006-2007 - MAS1321 - 10sp

Forventet læringsutbytte

SKISSETEKNIKK: Studenten kan anvende analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonal form og rom.
Studenten har ferdigheter innen frihåndstegning og kjennskap til ulike tegneredskap og materialer. Studenten kan anvende terminologi i formidling av eget arbeid, og i evaluering av andres.
FORM: Studenten har kunnskap om -, og praktisk erfaring med de forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan ha praktisk anvendelse. Studenten har et vokabular når det gjelder form - lære hva som ligger i begrepene.
FARGE:Studenten har et bevisst forhold til hva farge er - hvordan vi ser og hvordan vi opplever farger. Studenten har forståelse av å bruke farger resultatorientert med både en additiv og en subtraktiv tilnærming til fargeforståelsen. Studenten forstår verdien av å arbeide med farger gjennom hele designprosessen.

Emnets temaer

SKISSETEKNIKK
Teori og øvelser innen tegning med vektlegging av
- innføring i perspektivtegning.
- analytisk frihåndstegning av tredimensjonal form og rom, med vektlegging på undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter.
- tegning som hjelpemiddel og metode i analyse og gjengivelse av objektenes geometriske oppbygging.
FORM
Teori og øvelser innen form med vektlegging av
- totalform - delform
- rytme
- proporsjoner
- visuell balanse
- visuell letthet og tyngde
- symmetri
- abstraksjon
FARGE
Teori og øvelser innen farge med vektlegging av
- lys og farge
- fargeblanding
- fargers slektskap og relasjoner
- fargespråk - fargesystematikk
- samspill mellom farge og funksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Oppgavene har en tenkt progresjon, fra objekter med enkel form, struktur og farge, til objekter med høyere grad av kompleksitet.

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Tegne-, form-, og fargeoppgaver vurderes med grunnlag i løsning, forståelse og ferdighetsnivå. Mappevurdering, mappen skal inneholde inntil 5 utvalgte arbeider. Tilbakemelding blir gitt underveis med mulighet til forbedring. Det blir gitt en avsluttende oppgave med muntlig høring. Karakter settes etter en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Francis D. K., Ching. Tegning. Cappelen 1994, ISBN 82-02-14421-3
Hilde Degerud. Torun Linge Anderssen. Arbeidsbok 1 og 2 til Ching: Tegning. Oslo 1997/ 1998.
Gunnersen, Kjernmo og Reinhartsen, En enkel fargelære, Universitetsforlaget, ISBN 82-0042455-3.
Utdelt forelesingsmateriell, Per Farstad

Støttelitteratur: Francis D. K. Design drawing med CD. New York 1998. Per Farstad Industri Design, Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0 Evrin m.fl. Det skapende menneske Tegning/form/farge Universitetsforlaget, 1 ISBN-nr. 8200426491 Gyldendal, Det skapende menneske - tegning, form, farge 2,
Strømme, Elvestad, Løvstad ISBN-nr.82-052-8527-6
Notam/Gyldendal Frihåndstegning Teigen, Ad ISBN 8241701489

 

Erstatter

MAS1211 - Skisseteknikk

Supplerende opplysninger

Om oppgaver og progresjon gjennom semesteret
Et gjennomgående tema i alle øvelsene er undersøkelsen av -, og den analytiske tilnærmingen til rom og volum (derved navnet på tegnekurset)og farger. Sentralt i denne undersøkelsen står "gjennomtegning". Objekter "gjennomskues" på en slik måte at formens indre struktur legges åpen for en analyse. Overflateegenskaper ved objektet, som farge, tekstur, virkninger av lys og skygge tas vekk i den første fase i tegneprosessen. Alle øvelser utføres altså som rene konturtegninger uten beskrivelse av tekstur og valør.
Hjelpepunkter, linjer og plan er hensiktsmessige hjelpemidler, som bidrar til å forklare rom og volum. Horisontlinje, forsvinningspunkter, akser og snitt er her gode eksempler. Disse kan ved anledning fremheves ved bruk av fargeblyanter der dette er hensiktsmessig.
Analytisk frihåndstegning er et viktig hjelpemiddel i studiet, som forklarende tegning for studenten selv og som kommunikasjonsredskap med andre. Bevisstheten om form, formbegreper og formfenomener øves og erfares gjennom praktiske fysiske 3-dimensjonale formøvinger. Fargeteori og øving gir en innføring i lys og farge, fargesystemet, fargesetting og fargeblandinger.