Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB
2006-2007 - MAS2171 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • MAS1301 - Læring I Bedrift (LIB)

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha utført et selvstendig prosjekt av tverrfaglig og vitenskapelig art relatert til en eller flere virksomheter.

Emnets temaer

Prosjektet skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling.
Følgende vektlegges:
-Problemformulering og målbeskrivelse (forprosjekt)
-Organisering (internt og mot virksomheten)
-Beskrivelse av metode (innsamling og bearbeiding av data, analyse og tolkning)
-Gjennomføring ifølge fastlagt plan og metode
-Prosjektresultat
-Formidling (fremføring og rapport)

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Knut Halvorsen: Å forske på samfunnet - en innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Supplerende opplysninger

Emnet gjennomføres bare etter avtale med emneansvarlig og en eller flere samarbeidspartnere (virksomheter)