Materiallære tre
2006-2007 - MAS3061 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne bruke trevirke som designmateriale, samt ha kunnskaper om muligheter og begrensninger for anvendelse av trevirke.

Emnets temaer

Treets oppbygging og funksjon, mikroskopisk struktur,fysiske egenskaper, trebeskyttelse, trebaserte plater.

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
En prosjektoppgave

Læremidler

Tre-naturens vakreste råstoff av Bohumil Kucera og Ragnar M. Næss. Egne notater.