Hovedprosjekt TDL
2006-2007 - MAS3902 - 20sp

Forutsetter bestått

Bestått 90 studiepoeng fra studieprogrammets 1. og 2. år

Forventet læringsutbytte

Studenten forventes å kunne:
- Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art relatert til teknologidesign og ledelse.
- Planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
- Forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
- Forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging.
- Bruke en metode- og problemorientert arbeidsform og ha evne til å vurdere alternativer.

Emnets temaer

Fagets emner: Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit., to interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)

Læremidler

Angies evt. i hvert tilfelle