Fysikk (Elektro og Data)
2006-2007 - REA1012 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne:
- analysere og modellere problemstillinger innen elektromagnetisme, bølger og svingninger
- formulere og løse relevante differensiallikninger
- arbeide med enkle praktiske kretser samt bølger og svingninger
- bruke dataverktøy i problemløsningen (Maple)
- vurdere korrekthet av egne beregninger og eget arbeide

Emnets temaer

Matematisk grunnlag:
Vektorer
Differensiallikninger av 1. og 2. orden.
Komplekse eksponentialfunksjoner

Elektrisitet:
Coulombs lov. Elektriske felter. Fluks. Gauss' lov. Elektrisk potensial. Likestrømskretser. Ohms lov. Kirchhoffs lover. Kondensatorer.

Magnetisme:
Magnetiske felter. Lorentzkraft. Biot-Savarts og Amperes lover. Induksjon. Magnetisk fluks. Lenz' lov. Faradays induksjonslov. Spoler. Ferromagnetisme.

Svingninger:
Elektriske udempede, dempede og tvungne svingninger

Bølger:
Kort om elektromagnetiske bølger. Bølgelikninga.

For tresemester-studenter dessuten følgende emner:
Grunnenheter, SI-systemet. Bevegelseslikninger og Newtons lover. Bevegelsesmengde og kraftstøt. Kast. Sirkelbevegelse og pendelbevegelse. Energi. Arbeid i tyngdefelt og på stålfjær. Effekt. Elektrisk strøm: serie og parallellkopling, elektromotorisk spenning, effekt, energiomsetning i strømkretser.
Statikk: kraftmoment, rotasjonslikevekt om en akse.
Termofysikk og gasslover: trykk, tilstandslikning, oppdrift, termofysikkens 1. lov, kalorimetri.
Bølger, lyd, lys: refleksjon, brytning, bøying, Snells lov.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget)

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Detaljert plan for krav til obligatoriske arbeider blir lagt fram ved oppstart av emnet.

Læremidler

Knight: PHYSICS for Scientists and Engineers
Lorentzen, Hole, Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variabler
For tresemesterstudenter dessuten:
Jerstad, P., Sletbak, B. og Grimenes, A.A. (2003). Rom Stoff Tid Forkurs. Cappelen.