Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
2006-2007 - REA1051 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne vise kjennskap til og forståelse for en del grunnleggende begreper, problemstillinger og løsningsmetoder innenfor lineær algebra, diskret matematikk og funksjoner med flere variabler.

Emnets temaer

Matriser og lineær algebra:
Regneregler for matriser og determinanter, Gausseliminasjon,
inversmatriser, rang.
Vektorrom, lineær uavhengighet, basis, dimensjon, koordinattransformasjoner, lineære transformasjoner.
Egenverdier, egenvektorer, diagonalisering, ortogonale matriser.

Mengdelære:
Mengdebegrepet, element, inklusjon, delmengde, snitt, union, differensmengde, komplementmengde, Venndiagram, induksjonsprinsippet.

Logikk:
Sammensetting av utsagn ved negasjon, konjunksjon, disjunksjon, implikasjon, bi-implikasjon, sannhetsverditabeller.

Kombinatorikk:
Telling, ordnede og uordnete utvalg, permutasjoner, binomialkoeffisienter, Newtons binomialformel.

Funksjoner med flere variable:
Partiellderivasjon, tegning av grafer, maksimum- og minimumsproblemer, totalt differensial, endelig tilvekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI)

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Antall obligatoriske øvinger blir oppgitt ved oppstart.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis senere. (Innen 01.07.06 på hjemmesiden: http://www2.hig.no/at/realfag/matematikk/Ma15/ )

Alt skriftlig materiell blir lagt ut på nevnte hjemmeside.