Statistikk
2006-2007 - REA1081 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1101 - Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Studentene skal vise at de kan:
- Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
- Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
- Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
- Gjennomføre en hypotesetest.
- Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
- Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag.

Emnets temaer

Beskrivende statistikk:
- Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.

Sannsynlighetsregning:
- Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.

Sannsynlighetsfordelinger:
- Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
- Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-, eksponential- og kjikvadratfordeling.

Metodelære:
- Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.

Simulering:
- Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI). Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Detaljert plan for krav til obligatoriske arbeider blir lagt frem ved oppstart av emnet.

Læremidler

Løvås, Gunnar G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave.