Fysikk for bygg og maskin
2006-2007 - REA1092 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:
- analysere og modellere problemstillinger innen klassisk mekanikk og
væskemekanikk
- formulere og løse enkle differensiallikninger

Emnets temaer

Matematisk grunnlag:
Repetisjon av vektorer.
Differensiallikninger av 1. og 2. orden

Dynamikk:
Translasjon: Kinematikk og kinetikk til en partikkel
Posisjon,hastighet og akselerasjon.Newtons lover.Rettlinjet og plan
bevegelse.Sirkelbevegelse.

Rotasjon: Kinematikk og kinetikk til et legeme
Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon.
Tyngdepunkt.Treghetsmoment.Rotasjon om en fast akse.

Arbeid og Energi:
Arbeid.Potensiell-og kinetisk energi.Bevaringslover
for energi og bevegelsesmengde.Effekt og virkningsgrad.

Svingninger:
Dempede,udempede og tvungne svingninger.

Væskemekanikk:
Hydrostatisk trykk.Krefter på neddykkede flater. Kontinuitetslikningen.Oppdrift.Bernoulli's likning.Viskositet.Reynolds tall.Laminær og turbulent strømning.
Strømningsmotstand. Strømning og krefter.

For tresemester-studenter dessuten følgende emner:
Dynamikk:
Grunnenheter, SI-systemet
Bevegelsesmengde, kraftstøt. Kast-, sirkel- og pendelbevegelse.
Statikk: kraftmoment, rotasjonslikevekt om en akse.

Termofysikk og gasslover: trykk, tilstandslikningen, oppdrift, termofysikkens 1. lov, kalorimetri.

Elektrisitetslære:Elektriske ladninger,felt og krefter.Motstander.
Spenning og strøm.Ohms lov. Kirchhoffs lover. Energi og effekt.

Bølger,lyd og lys: refleksjon, brytning, bøyning. Snells lov. Interferens. Elektromagnetisk stråling.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget)

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 3 obligatoriske øvinger.

Læremidler

Olsson, F. og Strømsnes, S. (1982). Mekanikk(Dynamikk). Yrkesopplæring
Kindem, S.E. (2003). Hydraulikk. Yrkesopplæring
For tresemesterstudenter dessuten:
Jerstad, P., Sletbak, B. og Grimenes, A.A. (2003). Rom Stoff Tid Forkurs. Cappelen.