Matematikk for informatikkfag
2006-2007 - REA1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne vise forståelse og anvende kunnskaper innen generelle matematikkemner og innen matematikk som er relevant for informatikk.

Emnets temaer

Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
Derivasjon. Grenser. Kontinuitet. Integrasjon.
Trigonometri, sinus- og cosinussetningen.
Vektorer: plan- og romvektorer, vektorkomponenter, skalarprodukt, vektorprodukt.
Elementær mengdelære.
Relasjoner, ekvivalensrelasjoner, restklasser, funksjoner.
Delmengder av de reelle tall og kardinalitet.
Matriser og lineære transformasjoner.
Grafer, trær og nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI)

Obligatoriske arbeidskrav

Regneøvinger. Detaljert plan for krav til obligatoriske arbeider blir lagt fram ved oppstart av emnet.

Læremidler

Oldervoll, T., Orskaug, O. og Vaaje, A. (2003). Sinus matematikk forkurs. Cappelen.
Engenes, H. (2005). Grafer, trær og nettverk. Kompendium.