Matematikk for mediefag
2006-2007 - REA1111 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne vise og anvende kunnskaper i matematikk som er nyttige og nødvendige i andre fag i løpet av studiet og i seinere yrkespraksis.

Emnets temaer

Grunnleggende regning: parenteser, fortegn, formler, prosentregning.
Algebra: tall, mengdesymboler, potenser, kvadratrøtter, 1. og 2. gradslikninger.
Enkel sannsynlighetsregning og statistikk.
Funksjoner: rett linje, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner.
Grenser og derivert tilstrekkelig til å forstå begrepene voksende, avtakende, maksimum og minimum.
Kort om rekker.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 50%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Karakter på mappe blir satt på grunnlag av poeng som opparbeides underveis, og er ikke klagbar. Eventuelle klager underveis avgjøres umiddelbart ved drøfting mellom student og emnelærer.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen på den skriftlige eksamen.
Mappekarakteren kan ikke kontinueres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling i matematikk for videregående skole

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. (2004). Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget.
Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. (2004). Løsningsforslag til matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget.