Statistikk med prosjekt
2006-2007 - REA1121 - 7sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1101 - Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Studentene skal vise at de kan:
- Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
- Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
- Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
- Gjennomføre en hypotesetest.
- Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
- Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag.
-Behandle flervariabelmodeller og gjennomføre flervariabel dataanalyse med dataverktøy

Emnets temaer

Beskrivende statistikk:
- Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.

Sannsynlighetsregning:
- Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.

Sannsynlighetsfordelinger:
- Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
- Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-, eksponential- og kjikvadratfordeling.

Metodelære:
- Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.
Simulering:
- Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)

- Kjikvadrattester
- Variansanalyse
- Multippel regresjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI). Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)
Øvingsoppgaver
For å få gå opp til eksamen kreves det godkjent 10 av 14 øvingsoppgaver. I tilegg inngår et større prosjekt som gjøres med dataverktøy.

Læremidler

Løvås, Gunnar G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave.

Supplerende opplysninger

Emnet er en utvidet versjon av REA1081-Statistikk.