Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag
2006-2007 - REA2022 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1012 - Fysikk (Elektro og Data)
  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra

Forventet læringsutbytte

Studenten:
- Viser kunnskap om og forståelse for emnet.
- Anvender matematisk modellering ved løsning av praktiske problemer i relevante tekniske fag.

Emnets temaer

Rekker:
Generelt, Geometriske rekker, konvergens og konvergenskriterier, Taylorrekker, linearisering.

Fourierrekker:
Periodiske funksjoner med vilkårlig periode, jamne-og odde funksjoner, Fourierrekker, halvperiodiske utvidelser, frekvensrespons.

Laplacetransformen:
Transformasjonsregler, inverstransformen, løse lineære differensiallikninger ved hjelp av Laplace, transferfunksjoner, blokkskjema, modellering av dynamiske systemer, poler og nullpunkter i s-planet.

Differenslikninger:
Litt om tallfølger, grunnleggende definisjoner, løsning/numerisk, blokkdiagram.

z-transformen:
Definisjon, sampling, egenskaper, inverstransformasjon, løse differenslikninger ved hjelp av z-transformen.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling, NKI-forlaget. Karl Rottmann: Matematisk Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Antall obligatoriske øvinger blir oppgitt ved oppstart.

Læremidler

Croft, A., Davison, R., & Hargreaves, M. Engineering Mathematics. Prentice Hall.

Alt skriftlig materiell utdelt eller lagt ut på hjemmesiden:
http://www2.hig.no/at/realfag/matematikk/Ma20-Elektro/