Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag
2006-2007 - REA2032 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
  • REA1092 - Fysikk for bygg og maskin

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne:
- Anvende matematisk modellering ved løsning av praktiske problemer i relevante tekniske fag.

Emnets temaer

Felles temaer for alle ingeniørretninger (4 stp):
Rekker:
Generelt.Geometriske rekker.Konvergens og konvergenskriterier.
Taylorrekker.Linearisering.
Fourierrekker:
Periodiske funksjoner med vilkårlig periode.Jamne-og odde funksjoner.
Fourierrekker.Halvperiodiske utvidelser.

Linjerettede temaer for bygg og maskin(6 stp):

Laplacetransformen:
Transformasjonsregler.Inverstransformen.Løsning av lineære
differensiallikninger ved hjelp av Laplace.Transferfunksjoner. Blokkskjema.Modellering av dynamiske systemer.

Numeriske løsningsmetoder:
Newton-Raphsons metode. Simpson's rule.
Eulermetoder. Runge-Kutta-metoder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og utarbeidelse av eksamensopgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling, NKI-forlaget, Karl Rottmann: Matematisk Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Inntil 3 obligatoriske øvinger

Læremidler

Croft, A. m.fl.(2001). Engineering Mathematics. Prentice Hall. 3.utgave.