Økonomistyring
2006-2007 - SMF1042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne:
- Ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger vedrørende
bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.
- Kunne utføre kostnads- og inntektsberegninger, inklusiv grensebetraktninger.
- Kunne forstå og analysere drifts- og forretningsregnskap.
- Kunne utføre produktkalkyler, investeringsanalyser, samt
planlegge og budsjettere.
- Kunne løse bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Emnets temaer

Målsetting og verdiskapning i bedrifter.
Bedriftens kostnader og inntekter.
Produktkalkulasjon, metoder og praksis.
Drifts- og finansregnskap samt regnskapsanalyse.
Produktvalg ved knappe ressurser, investeringer, planlegging og budsjettering.
Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer og lønnsomhetsanalyser.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske arbeider er kun gyldige ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Egne notater, Rentetabell, Lovbok.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Detaljert plan for obligatoriske arbeider blir lagt frem ved oppstart av emnet.

Læremidler

Hoff, Kjell Gunnar,(2005). Bedriftens økonomi. Universitetsforlaget.