Grunnleggende prosjektstyring
2006-2007 - SMF1101 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter

Emnets temaer

1. Prosjektmodeller
- begreper og type prosjekter
2. Etablering og organisering
- bemanning, ledelsesmodeller
- roller for prosektleder og -medarbeidere
- samarbeid og motivasjon
3. Faser i prosjektet
- analyse, målformulering
- ideskisser og problemløsning
- gjennomføring og implementering
- testing og godkjenning
4. Planlegging og oppfølging
- Tid, aktivitet og ressursplanlegging
- Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
- Kvalitetskontroll
5. Økonomi, budsjett og kalkyler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Gruppearbeid. Gis informasjon om antall øvingsoppgaver ved semesterstart

Læremidler

Prosjektarbeid; Harald Westhagen