Prosjektledelse
2006-2007 - SMF1111 - 15sp

Forventet læringsutbytte

- Studentene skal kjenne til og anvende grunnleggende teoretiske prinsipper innenfor tradisjonell og moderne planlegging og oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter.
- Studentene skal kunne anvende teoretiske kunnskaper på prosjekter i egen bedrift.
- Studentene skal kunne administrere bedriftens samlede prosjektportefølje (virksomhetsstyring)
- Studentene skal kunne bruke moderne PC - verktøy for prosjektstyring
- Studentene skal kunne vise at de kan anvende teori og beherske verktøy for prosjektplanlegging innenfor selvvalgt tema i fagoppgaven.

Emnets temaer

- Prosjektadministrasjon - organisering, ledelse og styring
- Prosjektstyring på PC
- Innkjøp og kontrakter i prosjekter
- Kvalitetssikring og HMS i prosjekter
- Prosjektøkonomi
- Praktisk/teoretisk utredningsoppgave

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Teoriøvinger (teller 25%), 2 kunnskapstester (teller 50%), Fagoppgaven (teller 25%).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emneansvarlig samt ekstern medsensor

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (80% må være godkjent)

Læremidler

Harald Westhagen, "Prosjektarbeid"
Brustad/Jarle, "Prosjektstyring"
MS Project