Videregående prosjektledelse
2006-2007 - SMF1121 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter emnet:
- Kunne lage lønnsomhetsmaksimale planer for egne prosjekter
- Kunne sette sammen verdimaksimale prosjektporteføljer i egen bedrift.
- Kunne planlegge utviklingspregede prosjekter hensyn tatt til stor usikkerhet.
- Kunne optimalisere bruk av ressurser og verktøy i prosjektarbeidet
- Kunne bestemme optimal og brukervennlig design på prosjektleveransen
- Kunne beregne og styre prosjektets risiko

Emnets temaer

- Verdioptimalisering av prosjektplaner
- Lønnsomhetsmaksimal sammensetning av prosjektporteføljer
- Risikostyring i prosjekter
- Følsomhetsanalyser og 0-punktberegninger
- Håndtering av endringer og tillegg i prosjekter
- Mersalg i prosjekter
- Automatisering og standardgevinster i prosjekter

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Vurdering av prosjektoppgaven, individuell eller som gruppe (avhengig av individuell prosjektoppgave eller gruppeprosjekt)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tas på nytt etter tilbakemelding fra faglærer.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
10 oppgaver av ulik omfang

Læremidler

Lichtenberg, Steen: "Prosjektstyring i en foranderlig verden", Polyteknisk Forlag, Danmark; egne kompendier