Prosjektledelse i Praksis - prosjektsimulator
2006-2007 - SMF1131 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnets mål er å gi studentene en praktisk erfaring med prosjektledelse fra A til Å gjennom en styrt simuleringsprosess. Emnet er basert på at man oversetter prosjektledelsesteori til praktisk handling. Gjennom prosessen vil man erfare virkningen og betydningen av teorier og tiltak.
Studenten skal kunne
- klargjøre prosjektets mål og rammer i forhold til kunde og andre interessenter
- etablere og organisere en prosjektgruppe
- utarbeide detaljerte planer for gjennomføring
- lede personell i praktisk gjennomføring av arbeidet
- innhente og analysere statusrapporter
- forholde seg til endrede prosjektforutsetninger og tillegg/endringer
- gjennomføre prognoser og iverksette nødvendige korrigerende tiltak
- sikre overlevering til kunde og ryddig prosjektavslutning

Emnets temaer

- Prosjektmål og kundeinteresser
- Etablere og organisere prosjektgruppe
- Statusrapporter
- Endringer i prosjektforutsetninger
- Prosjektavslutning

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Vurdering av prosjektoppgaven, individuell eller som gruppe (avhengig av individuell prosjektoppgave eller gruppeprosjekt).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
5 oppgaver av ulik størrelse

Læremidler

Egne kompendier