Ledelse av markedsorienterte utviklingsprosjekter
2006-2007 - SMF1141 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomføring av emnet:
- Kunne lede gjennomføringen av systematiske produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter
- Forstå betydningen av behovsstudier som grunnlag for produkt- og tjenesteutvikling
- Ha gode kunnskaper om ulike behovsstudiemetoder
- Forstå hvilke ressurser som behøves ved bruk av de ulike metodene
- Kunne organisere, planlegge og gjennomføre behovsstudium knyttet til konkrete utviklingsoppgaver
- Kunne "oversette" behovsinformasjon til produkt-/tjenestespesifikasjoner
- Forstå betydningen av bruk av prototyper
- Ha erfaring med bygging av tidligfase prototype (produkt eller tjeneste) i egen virksomhet

Emnets temaer

- Modeller for markedsorientert produktutvikling
- Produkt - og tjenesteutviklingsprosjekter
- Metoder for behovsstudier
- Prototyper

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Evaluering av prosjektoppgaven, individuell eller som gruppe (avhengig av individuell prosjektoppgave eller gruppeprosjekt).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tas på nytt etter tilbakemelding fra faglærer

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
5 oppgaver

Læremidler

Knut Holt "Need Assesment"", Tapir
Egne kompendier, artikler