Investering og finansiering
2006-2007 - SMF2011 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF1042 - Økonomistyring

eller tilsvarende emne.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:
-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.
-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for
finansiering.

Emnets temaer

Renteregning, budsjettering av kontantstrømmer, reelle/nominelle kroner, skatt, beregning/styring av arbeidskapital, nåverdimetoden, internrentemetoden, tilbakebetalingstid, nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering, differensekontantstrømmer, prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje, beta-verdier,kapitalverdimodellen, avkastningskrav for egenkapital og totalkapital, følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko, boliglån, obligasjonslån, leasing, avbetaling.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i faget.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Egne notater, Rentetabeller, Lovbok.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Detaljert plan for obligatoriske arbeider blir lagt frem ved oppstart av emnet.

Læremidler

Bøhren,Øyvind, Gjærum,Per Ivar (1999).Prosjektanalyse.Skarvet forlag.
(Lærebok kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok hvis den foreligger ved semesterstart)