Ledelse med arbeidslivsjus
2006-2007 - SMF2051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kjenne til
- grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner
- spesielle ledelsesteorier for serviceorganisasjoner
- sentrale arbeidslivsbestemmelser

Studentene skal kunne forstå og bruke
- aktuelle grunnleggende og avanserte ledelsesteorier
- teorier for ledelse av serviceorganisasjoner
- aktuelle lover i ulike arbeidslivssituasjoner

Studentene skal kunne vurdere og analysere ved
- ulike sett av teorier i konkrete ledelsessituasjoner
- begrunnelse av egne holdninger i ledelsesspørsmål
- løsning av juridiske problemstillinger i arbeidslivet

Emnets temaer

Del 1:
Mål og effektivitet. Organisasjonsstruktur. Personlige, sosiale og kulturelle forhold. Makt og konflikt. Omgivelser. Motivasjon. Kommunikasjon. Beslutningsprosesser. Læring og organisasjonsutvikling. Ledelse. Hvordan studere organisasjoner.

Del 2:
Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet. Servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Prispolitikk. Spredning og internasjonalisering. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler. Kultur og filosofi som ledelsesinstrument. Forandring og lederskap.

Del 3:
Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, permittering, ferie, bedriftsdemokrati, rettstvister og tariffrevisjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lov- og avtaleverk

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Antall øvingsoppgaver blir oppgitt ved semesterstart og oppstart av forelesninger

Læremidler

Jacobsen og Thorsvik "Hvordan organisasjoner fungerer". Fagbokforlaget 2. utgave 2002. (Utgave 3 kommer sannsynligvis til høsten 2006)
Normann "Service Management". Cappelen akademisk forlag, 3. utgave, 2000.
NHO "Arbeidsrett"