Organisasjonsarbeid
2006-2007 - SMF2081 - 5sp

Forutsetter bestått

Godkjent verv/oppgave i studentarbeid

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne:
- Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner, samt lovverk og saksbehandling innen høyere utdannelse
- Kunne forstå og bruke aktuelle ledelsesteorier i tillitsvalgtes situasjoner, dessuten forstå og bruke aktuelle lover i saksbehandlingen ved ulike situasjoner
- Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete situasjoner, dessuten vurdere og analysere løsning av juridiske problemstillinger innen høyere utdannelse

Emnets temaer

Generelt om lover. Spesielt om universitets- og høgskolelov og forvaltningslov. Saksbehandling. Organisasjonsteori. Ledelsesteori. Kort om retorikk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger til tider avtalt med studentene

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Utdelt litteratur, artikler og notater.

Anbefalt støttelitteratur: Jensen T; Sande O: Saksbehandling 1, Cappelen 1992.