Påbygning til bachelor i sykepleie - BPÅSPL

Innledning

Studiet er organisert som et deltids studium med normert studietid 2 år. Omfanget er 60 studiepoeng, og skal kvalifisere til bachelorgrad i sykepleie som omfatter 180 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Det overordnede målet for studiet er å tilrettelegge for at offentlig godkjente sykepleiere kan oppnå bachelorgrad. Studiet vil dekke et behov for faglig oppdatering. Studiet skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasient-orienterte sykepleiere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning i utøvelsen av sykepleie. Studiet skal kvalifisere for en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring. Et sentralt formål med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som aktivt kan møte de utfordringer og muligheter som dagens helse- og sosialtjenesten byr på.
Læring må på denne bakgrunn ses i et livslangt perspektiv. Ansvaret for å videreføre den livslange læringen ligger både hos yrkesutøver og arbeidsgiver.

Høgskolen skal

• Legge til rette for at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter og utvikle holdninger som sikrer yrkeskompetanse i samsvar med dagens krav til sykepleiefaglige tjenester
• Stimulere studentene til ansvarsfull og reflektert yrkesutøvelse
• Stimulere studentene til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til fag, undervisning og yrkesutøvelse samt tillempe forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
• Være nasjonalt og internasjonalt faglig oppdatert og framtidsrettet.
• Fremme studentenes evne til samarbeid med andre yrkesgrupper
• Bidra til studentenes motivasjon for videre utdanning, som mastergrad i sykepleie- eller helsefag.
Studenten skal
etter endt utdanning ha utviklet handlingskompetanse til å:
• møte pasienter og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet
• utøve sykepleie som bygger på en forståelse av fagets tradisjon, egenart og verdimessige grunnlag
• være bevisst sin egen omsorgsvilje og – evne
• vurdere sykepleie ut fra pasientmedvirknings-perspektiv
• utøve sykepleie ut fra et menneskesyn som bygger på en etisk tilnærming preget av respekt, likeverd og ansvar for svake grupper.
• utøve faglig forsvarlig sykepleie overfor mennesker i alle aldersgrupper som er utsatt for sykdom, skade, akutt og kronisk syke, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase i livet
• planlegge, gjennomføre, dokumentere, kvalitetssikre og evaluere sykepleietiltak
• undervise og veilede pasienter
• anvende prinsipper for arbeidsledelse ved sykepleieansvar for enkeltpasienter
• være aktivt oppsøkende for å tilegne seg erfaring og kunnskap
• kunne samarbeide på alle nivå i organisasjonen
• forstå helsetjenestens oppbygging og oppgaver og ha kunnskaper om lover, regler og øvrige rammebetingelser som styrer sykepleierens virksomhet
• utøve en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten
• utøve tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
• kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen.

Studenten skal

etter endt utdanning ha utviklet handlingsberedskap til å
• undervise og veilede studenter og medarbeidere
• lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor grupper av pasienter og medarbeidere
• initiere egen fagutvikling og delta i planlegging og utvikling av framtidig helsetjeneste
Hvert delemne har sine spesifikke målformuleringer. Det gis mulighet for å ta enkeltstående delemner.

Internasjonalisering

Programmet i sin helhet, eller deler av det, kan være et tilbud for sykepleiere fra andre land, som trenger autorisasjon som sykepleier i Norge.

Målgruppe

Offentlig godkjente sykepleiere som har grunnutdanning som gir mindre enn 180 studiepoeng i gradssystemet.
Studiet egner seg for :
Sykepleiere som ønsker tilpasning til det nye gradssystemet med tanke på videreutdanning på masternivå.
Sykepleiere som ønsker en generell oppdatering i forhold til innhold og fokus i dagens sykepleierutdanning
Sykepleiere som fungerer som kontaktsykepleiere for studenter.

Opptakskrav og rangering

Det kreves at søkeren er offentlig godkjent sykepleier. Høgskolen kan gjøre en individuell vurdering av tidligere utdanning, og gi råd om hele eller deler av studiet vil gi grunnlag for tildeling av bachelor sykepleie.Studiet er også åpent for sykepleiere som ønsker en oppdatering av kunnskaper for å harmonisere egen utdanning med dagens utdanning. Ved eventuelt behov for prioritering vil søkere med ønske om kvalifisering til full bachelorgrad gå foran. Ytterligere prioritering vil skje på bakgrunn av karakterer fra grunnutdanning i sykepleie.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

VÅR 2007
Uke 2-12 SPL1031
Uke 13 -24 SPL1041
HØST 2007
Uke 34 - 48 SPL1051
VÅR 2008
Uke 2 - 11 SPL1061
Uke 12 - 24 SPL1071
HØST 2008
Uke 34 - 48 SPL1081

Hensikten med delemnet er at studenten skal tilegne seg kunnskap om dagens sykepleie og sykepleierutdanning. Studenten skal reflektere over egen utdanning og praksis i lys av dagens utdanning og praksis. Studenten skal videre bli kjent med ulike syn på kunnskap, læring og utdanning, og se refleksjon over egen praksis som nødvendig for personlig og faglig utvikling. Det vil gis en innføring i krav til skriftlig fremstilling i en høgskoleutdanning. Delemnet skal gi studenten innføring i å anvende IKT som skiveredskap og kommunikasjonmiddel.

Delemne 2: SPL1041- Sykepleieverdier og etikk

Hensikten med delemnet er å skape økt bevissthet om egen evne og vilje til omsorg. En ønsker at studentene videreutvikler et reflektert forhold til hjelpetrengende mennesker, og bevisstgjøres i forhold til sammenhengen mellom grunnleggende menneskesyn og utøvelse av sykepleie. Delemnet vil derfor ha fokus på etisk refleksjon over studentenes selvopplevde pasientsituasjoner.

Delemne 3: SPL1051- Helsefaglig grunnlagstenkning

Hensikten med delemnet er å øke kunnskap om samspillet mellom pasient og sykepleier i en sosial kontekst. Fokus legges derfor på sosiologisk og sosialantropologisk teori som kan belyse vårt syn på eksempelvis normalitetsbegrepet, helse, sykdom, aldring, kjønn og etnisk tilhørighet.

Delemne 4: SPL1061- Helselovgivning og sykepleiedokumentasjon

Delemnet skal tilrettelegge for at studenten blir oppdatert i forhold til aktuelle lover og retningslinjer. Hovedfokus i delemnet er sykepleiedokumentasjon. Dette er et område som er i stor endring ikke minst på grunn av den teknologiske utviklingen (eksempelvis elektoniske pasientjournaler-EPJ).

Delemne 5: SPL1071- Organisering av og utfordringer i dagens helsetjeneste

Hensikten med delemnet er å bevisstgjøre studentene på sykepleierens spesielle rolle og samfunnsansvar i helsepolitisk sammenheng. En ønsker å stimulere studentene til å aktivt bidra i helsepolitiske diskusjoner.
Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor

Delemne 6: SPL1081- Fagutvikling og forskning i sykepleie

Hovedfokus er faglig fordypning. Det gis en innføring i vitenskapsteori og ulike metodiske tilnærminger, som skal sette studenten i stand til å gjennomføre en faglig fordypning og utarbeiding av en praksisrettet prosjektplan.

Pedagogiske metoder

Studentaktive metoder vil prioriteres der dette er hensiktsmessig.
Den pedagogiske tilnærmingen bygger på voksenpedagogiske prinsipper, hvor studentens erfaringer fra egen praksis knyttes til relevant teori. Dette kan kalles en problembasert tilnærming.
• Ressursforelesninger under samlingene vil ha to ulike formål:
-gi oversikt og fremme relevante problemstillinger knyttet til temaet
-gå i dybden på avgrensede temaer som erfaringsvis er vanskelig tilgjengelig
• Gruppearbeid vil benyttes som en organisering i forbindelse med enkelte studieoppgaver. Temaer som krever systematisk refleksjon vil også bearbeides i grupper.
• Seminar er en arbeidsform hvor studentene presenterer sine kunnskaper for lærere og medstudenter, med påfølgende tilbakemelding og diskusjoner.
• Studieoppgaver, eksempelvis case, vil bli gitt i forhold til enkelte temaer. Oppgavenes hensikt er å stimulere studentens progresjon i studiet, og gi tilstrekkelig erfaring i skriftlig fremstilling før delemnets avsluttende oppgave.
• Simuleringsøvelser og bruk av PPS. I forbindelse med refleksjon over kliniske sykepleieutfordringer vil skolens klinikklaboratorium benyttes. Dette er utstyrt med avansert simuleringsutstyr. her vil studentene også få tilgang på det databaserte "Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten".
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktig for gjennomføring av studiet. Høgskolen i Gjøvik har valgt ClassFronter som IT-plattform, og alle studenter vil være brukere av denne. Dette forutsetter både kunnskaper om og teknikker for innhenting, kritisk utvelgelse, bearbeiding, strukturering og formidling av informasjon. Det er derfor viktig at studenten gjennom studieoppgaver, bruk av datasystemer og bibliotektjenester oppøver disse ferdighetene.
• Selvstudier. Arbeidsmengden for et deltidsstudium tilsvarende 30 studiepoeng/år vil erfaringsvis tilsvare 15 timer pr. uke i total studieinnsats (samlinger+selvstudier).

Obligatorisk tilstedeværelse

Obligatorisk tilstedeværelse kan kreves i forhold til "temaer som er spesielt vanskelig tilgjengelig".
Seminarer er en arbeidsform hvor studentenes tilstedeværelse og aktive deltagelse er vesentlig for læringsutbyttet.
Krav om obligatorisk tilstedeværelse synliggjøres i timeplanen.

Vurderingsformer

Krav til vurderingsordningene
• sikrer at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse og gi grunnlag for autorisasjon
• viser studentene gjennom studiet om de holder et tilfredsstillende faglig nivå, og stimulere til best mulig læring videre i studiet
• bidrar til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læreprosess og studiesituasjon, og gjennom det videreutvikle deres vurderingsevne med sikte egen praksis

Eksamener og interne prøver

Hvert delemne avsluttes med et individuelt studiekrav
Studiekravene i delemner 1-5 vurderes til bestått/ikke bestått
Delemne 6 omfatter en vurdering av en skriftlig besvarelse og i tillegg en muntlig presentasjon av arbeidet.
Delemne 6 vurderes etter ECTS-karakterskala (A-F, hvor F er ikke-bestått)

Studiekrav SPL1031

Individuell skriftlig oppgave med omfang ca. 1000 ord.
Tema: Refleksjon over egen utdanning og praksis, sett i lys av dagens bachelor i sykepleie.
Karakterskala: Bestått/ikke-bestått
Kriterier for bestått besvarelse:
• Logisk oppbygning
• Synliggjør evne til refleksjon over relevante temaer i delemne 1
• Innlevering via mappe i Classfronter.
• I henhold til retningslinjer for oppgaveskriving ved Høgskolen i Gjøvik:
Forside
Bokstavtype, linjeavstand og marger

Studiekrav SPL1041

Muntlig presentasjon av etisk problemstilling knyttet til egen praksis.
Karakterskala: Bestått/ikke-bestått
Kriterier for bestått presentasjon:
• Presenterer en presis beskrivelse av situasjon og/eller problemstilling
• Presenterer en systematisk analyse av aktuelle etiske aspekter, knyttet til etisk teori
• Viser evne til refleksjon over ulike handlingsalternativer
• Kan presentere en konklusjon, som grunnlag for diskusjon blant tilhørerene
Andre kriterier
• Disposisjon over presentasjonen er levert senest en uke før.

Studiekrav SPL1051

Individuell skriftlig oppgave med totalt omfang ca. 1700 ord.
Tema: Kritisk analyse av 1 fagartikkel som kan knyttes til målene for delemne 3
Karakterskala: Bestått/ikke-bestått
Kriterier for bestått besvarelse:
• Logisk oppbygning
• Synliggjør evne til å anvende teoretisk kunnskap fra delemne 3 i refleksjon over en relevant fagartikkel.
• Innlevering via mappe i Classfronter.
• I henhold til retningslinjer for oppgaveskriving ved Høgskolen i Gjøvik:
Forside
Bokstavtype, linjeavstand og marger
Referanser i tekst
Litteraturliste

Studiekrav SPL1061

Individuell skriftlig oppgave: Pedagogisk pleieplan i henhold til retningslinjene
Tema: Pasientsituasjon (case)
Karakterskala: Bestått/ikke-bestått
Kriterier for godkjent besvarelse:
• Pasienten er anonymisert etter gjeldende retningslinjer
• Synliggjør evne til å følge sykepleieprosessens problemløsende metode.
• Synliggjør pasient- og sykepleieperspektiv i problemidentifisering, mål, vurdering og forslag til tiltak.
• Innlevering via mappe i Classfronter.
• I henhold til retningslinjer for oppgaveskriving ved Høgskolen i Gjøvik:
Forside
Bokstavtype, linjeavstand og marger
Referanser i tekst
Litteraturliste

Studiekrav SPL1071

Oppgave 1.
Skriftlig gruppeoppgave: Fagartikkel
Karakterskala: Bestått/ikke-bestått
Kriterier for godkjent besvarelse:
• Logisk oppbygning
• Innlevering via mappe i Classfronter.
• I henhold til retningslinjer for oppgaveskriving ved Høgskolen i Gjøvik
Oppgave 2:
Skriftlig gruppeoppgave: Notat
Karakterskala: Bestått/ikke-bestått
Muntlig individuell eksaminasjon

Studiekrav SPL1081

Individuell skriftlig fordypningsoppgave med maksimalt omfang 5000 ord.
Karakterskala : A-F. Samlet karakter på bakgrunn av en helhetsvurdering av skriftlig og muntlig prestasjon

Kriterier for godkjent skriftlig besvarelse:
• Prosjektplanen er realistisk med tanke på gjennomføring.
• Problemstillingen er avgrenset og forskbar
• Hensikt og mål for prosjektet kommer tydelig frem.
• Metode og plan for gjennomføring synliggjøres.
• Metode for evaluering foreslås.
• Innlevering via mappe i Classfronter.
• I henhold til retningslinjer for oppgaveskriving ved Høgskolen i Gjøvik
Kriterier for muntlig presentasjon:
• Studenten synliggjør god planlegging og det presenteres konkrete mål for den muntlige framstillingen
• Studenten viser evne til å velge hensiktsmessig metode for presentasjonen
• Muntlig presentasjon er klar, tydelig og logisk oppbygd, samt underbygger og utdyper den skriftlige besvarelsen

Krav til studieprogresjon.

Innleveringsoppgave fra foranliggende delemne må foreligge før neste innleveringsoppgave blir vurdert.
Kravene til bestått besvarelse øker for hvert delemne. Studenten må vise progresjon med hensyn til nivå på skriftlig fremstilling og evne til refleksjon og kritisk-analytisk bearbeiding av de aktuelle temaene.
Delemne 1-5 må være bestått før studenten får veiledning relatert til innlevering soppgave i delemne 6.

Pensum

For i størst mulig grad å harmonisere dette studiet med pågående bachelorstudie i sykepleie, vil de enkelte faglærere velge relevant pensumlitteratur fra undervisningsplaner for studieenhet 1, 2 og 3 i bachelor sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik.

Emnetabeller