Veiledning og coaching trinn I - VVC1

Innledning

Veiledning og coaching trinn I er tilrettelagt som et modulbasert deltidsstudium over 1 år. Studiet har to moduler av hver 15 studiepoeng
Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik vil fra skoleåret 2006/2007 ha felles studieplan og tilby ett felles studium. Studiet er tverrfaglig tilrettelagt og rekrutterer fagpersoner som har minimum 3 årig høgskoleutdanning og minst 1 års relevant praksis.

Studieplanen har som utgangspunkt at veiledning og coaching er nært knyttet til yrkeshverdagens praksisvirkelighet og erfaring. Praksis skal være gjenstand for refleksjon og utvikling både på individ og gruppenivå.
En vesentlig grunntanke ved studiet er at læring er en uavsluttet livslang prosess. Som utdannede veiledere og coacher skal deltakerne besitte kompetanse i å kunne lede, strukturere og legge til rette for gode læreprosesser.

Organisering
Studiet har samling på en fast ukedag (tirsdag), og undervisningen vil alternere mellom høgskolene i Gjøvik og Lillehammer. En dag pr. måned har studentene studiedag hvor det arbeides med ulike oppgaver og arbeidskrav.

Det blir ca 25 samlingsdager i løpet av skoleåret (gruppeveiledning inkludert)
Normert studietid er 1 år med forventet studieinnsats i gjennomsnitt på ca. 20 timer pr. uke. Studiet har oppstart i uke 34 og det blir denne uka samling tirsdag 22., onsdag 23. og torsdag 24. august.

Forventet læringsutbytte

Studiets målsetting er at studentene skal få forståelse for og innsikt i veiledning og coaching samt utvikle ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Studentene utfordres gjennom studiet til å etablere et personlig repertoar av tilnærmingsmåter i veiledning og coaching.

Studentene skal etter endt utdanning :

* kunne se forholdet mellom valg og begrunnelser for ulike metoder i veiledning og coaching
* ha tilegnet seg kvalifikasjoner til å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplegg i veiledning og coaching
* ha oppøvet evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaring i klinisk praksis
* ha utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
* ha utviklet forståelse for og innsikt i verdier og etisk grunnlag for veiledning og coaching knyttet til egen rolle

Internasjonalisering

Ikke aktuelt

Målgruppe

Studiet er en videreutdanning, der målgruppen er helse- og sosialarbeidere, lærere, psykologer, politi, ledere og andre innen privat og offentlig virksomhet som har veiledning og/eller coaching som en del av sitt arbeid.

Opptakskrav og rangering

30 studieplasser. For å kunne søke opptak må du ha 3-års høgskoleutdanning og minst ett års relevant yrkespraksis. Søkere med 1 - 2 års høgere utdanning og minst tre års arbeidslivserfaring innenfor veiledning kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Ved konkurranse om plassene vektlegges tverrfaglig sammensetning av studentgruppa og praksis.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er organisert i to moduler à 15 studiepoeng med følgende hovedemner/tema:

Modul I - VIU8191- Læring gjennom veiledning og coaching

* Læring gjennom veiledning.

Læringssyn og kunnskapssyn

* Veiledning

Veiledningsteorier og modeller
Veiledning som reflekterende prosess

* Coaching

Faglig og teoretisk grunnlag
Anvendelsesområder for coaching
Basisferdigheter i coaching

Modul 2 – VIU8201- Veiledning og coaching i et etisk, filosofisk og praktisk perspektiv

* Veiledning og coaching ; filosofisk og etisk grunnlag
* Veiledning i praksis
* Coaching i praksis

Vurdering/arbeidskrav

* Refleksjonsloggx x 2
* Litteraturlogg x 2
* Praksis som veileder/coach (i løpet av studieåret skal studentene gjennomføre egen praksis som veileder/coach tilsvarende 30 timer - inkl. for og etterarbeid )
* Gruppeveiledning 30 timer, ledet av høgskolenes veiledere. Gruppeveiledningen foregår på utvalgte undervisningsdager. Se timeplan.
* Planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisingsopplegg knyttet til veiledning eller coaching
* Avsluttende individuell hjemmeeksamen over en uke med selvvalgt problemstilling ( 7000 ord )
* Muntlig eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-F. Muntlig kan bidra til justering av karakter opp eller ned. Øvrige arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Andre forhold av betydning

* Bruk av IKT i undervisningen.

Høgskolene bruker det IKT baserte programmet Fronter ( opplæring vil bli gitt ved studiestart)

* Praksis i veiledning/coaching innebærer 15 aktive praksistimer ( 30 timer inkl. for og etterarbeid )
* Bruk av video som læringsverktøy er obligatorisk
* Frammøte
- Gruppeveiledning. Krav om 80 % frammøte
- Øvrige samlingsdager der øvelser /trening er en viktig del regnes som obligatorisk ( 80 % frammøte )

Emnetabeller

Modul 1 og 2

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8191 Læring gjennom veiledning og coaching O 15  
VIU8201 Veiledning og coaching i et etisk, filosofisk og praktisk perspektiv O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne