Veiledning og coaching, trinn II - VVC2

Innledning

Videreutdanning i veiledning og coaching trinn II tar sikte på å styrke og videreutvikle studentenes kompetanse i faglig veiledning og refleksjon. Utdanningen bygger videre på målene i trinn 1, men utvider fra individ- og gruppenivå til organisasjonsnivå, og legger inn grunnlagstenkning som viktig for refleksjon over praksis på et høyere nivå. Skriftlighet vektlegges sterkere under hele studiet enn på trinn I.

Fokus rettes mot oppøving av varierte former for ferdigheter og etterstreber en ikke- instrumentell forståelse av veiledningsutøvelse. En søker å utvikle kunnskap og holdninger som bidrar til å fremme studentenes evne til å tilpasse valget av metoder og strategier i veiledning og coaching til den aktuelle konteksten. Gjennom teoretisk refleksjon over egne erfaringer utvides og nyanseres studentenes kunnskapsbase. Målet er at teori og nye erfaringer skal integreres i den personlige kunnskap hos den enkelte som følge av individuell og kollektiv refleksjon og dialog mellom studenter og lærere.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet bygger på Videreutdanning i veiledning og coaching trinn I (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studiet er tilrettelagt som et temabasert deltidsstudium på 30 studiepoeng.
Normert studietid er 1 år med en forventet studieinnsats i snitt på ca 20 t pr.uke.

Videreutdanning i veiledning og coaching trinn II gir 30 studiepoeng innen høyere utdanning. Sammen med trinn I gir studiet grunnlag for utøvelse av veiledning og coaching i ulike kontekster på et høyt faglig nivå. Studiet kan vurderes godkjent som selvvalgt modul i relevante masterløp etter individuell søknad.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt utdanning:

* Ha en teoretisk og analytisk forståelse av ulike behov for veiledning/coaching i ulike kontekster
* Vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
* Lede og gjennomføre veiledning og coaching på en faglig reflektert, fleksibel og troverdig måte
* Synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
* Se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
* Med utgangspunkt i faglig kontekst, kunne variere strategi og metodisk tilnærming og begrunne faglige valg og standpunkter

Internasjonalisering

Ikke aktuelt

Målgruppe

Studiet er en videreutdanning der målgruppen er helse – og sosialarbeidere, lærere, leger, psykologer, politi, ledere og andre som har veiledning og/eller coaching som en del av sitt arbeid. Studiet har tverrfaglig fokus.

Opptakskrav og rangering

For opptak til Videreutdanning i veiledning og coaching trinn II kreves:

  • Treårig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
  • Minimum 2 års relevant veiledningspraksis
  • Videreutdanning i Veiledning og coaching trinn I (30 studiepoeng) eller tilsvarende relevant formalutdanning

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Faginnholdet i studiet vil ha fokus på følgende tema som sees i sammenheng:

* Verdier og kulturforståelse i veiledning og coaching
* Arbeid med mål og verdier i organisasjoner sett fra rollen som veileder og/eller coach
* Forskjellige kontekster og profesjonsroller i veiledning og coaching
* Faglig veiledning/coaching som organisasjonsutviklingsmetode
* Faglig veiledning/coaching som tiltak rettet mot kompetanseheving
* Faglig veiledning/coaching i relasjonsbygging og samspillsteori
* Konflikt og konflikthåndtering

Ut over dette vil faginnholdet bli bestemt av studentene og lærerne i fellesskap i
løpet av første fellessamling i studiet.

Det vil også være ønskelig å ha fokus på:

* Ulike uttrykksmåter i menneskelig samhandling
* Maktperspektiver i veiledning og coaching
* Etiske utfordringer i veiledning og coaching
* Kjønnsperspektivet i veiledning og coaching

VIU8211- Veiledning og coaching trinn II
Tema I Teoretisk forankring

Mål

* Studentene har forståelse for teoretisk forankring og teoretiske tradisjoner om hva virkeligheten kan være eller forstås som
* Studentene ser betydningen av forskjellige virkelighetsoppfatninger og hvordan disse virker inn på våre verdier, fokuseringer og mellommenneskelige relasjoner og praksis

Innhold

* Grunnlagstenkning
* Kunnskapssyn og kunnskapsdannelse

Tema 2 Metodisk veiledning og coaching

Mål

* Studentene har innsikt i sin rolle som veileder og/eller coach
* Studentene evner å knytte sammen teori og praksis
* Studenten har videreutviklet sine evner til å møte mennesker på måter som gis fra den aktuelle situasjon

Innhold

* Hvordan kan vårt praktiske og teoretiske fundament virke inn på veiledning og coaching
* Ulike metoders fordeler og begrensninger
* Fokus på språket
* Forskjellige dialogformer – inkludert reflekterende team
* Fokus på nonverbal og kroppslig kompetanse

Tema 3 Ulike arbeidskontekster

Mål

* Studentene har innsikt i og forståelse for ulike arbeidskontekster
* Studenten har innsikt i og ferdigheter til å forstå og respektere ulike forståelse
* Studenten evner å møte egen forforståelse
* Studentene har innsikt i egen og andres kulturforståelse
* Studenten evner å samarbeide med ulike profesjoner/forskjellige sammenhenger
* Studentene har innsikt i egen atferd og eget forhold til konflikter
* Studentene er i stand til å møte og håndtere konflikter på en nyansert og konstruktiv måte

Innhold

* Veiledning og coachingens plass og betydning i ulike relevante arbeidskontekster

Undervisnings- og læringsformer

* Fellessamlinger

Arbeidsmåtene i fellessamlingene vil variere mellom: forelesninger, etterlesninger, øvelser, arbeid i grupper uten veileder/coach, arbeid i grupper med veileder/coach, drøftinger, studentaktive metoder hvor en for eksempel legger frem litteratur m.m. Fellessamlingene utgjør totalt ca 25 dager fordelt på 2 semestre. Samlingene er av 2-3 dagers varighet. Undervisningen vil være preget av at studentenes erfaringer og innspill anvendes i drøfting og teoriutvikling på samlingene.

* Basisgrupper

Basisgruppene er å forstå som faste grupper som består gjennom hele året. Gruppene består av 5-7 personer. Møtene i basisgruppene skal fortrinnsvis brukes til:

* Gjensidig veiledning/coaching og ideutveksling mellom studentene
* Arbeid med teori, med utgangspunkt i egen praksis
* Drøfting og bearbeiding av skriftlige oppgaver/arbeidskrav
* Drøfting og bearbeiding av aktuell litteratur

Basisgruppene fastsetter selv tidspunkt for sine samlinger. Totalt anbefales det at gruppene møtes 60 timer uten lærer/gruppeveileder og utenfor timefastsatt timeplan.

* Egen praksis som veileder og/eller coach

Studentene skal selv være veiledere/coacher og gjennomføre minst 30 timers praksis i løpet av studieperioden. Med praksis menes aktiv veiledning/coaching (forberedelse og etterarbeid kommer utenom nevnte tidsramme). Veiledning/ coaching kan være rettet mot individ, gruppe eller organisasjon.

* Etterveiledning/coaching i gruppe

Ut over dette kommer 30 timer etterveiledning/coaching i gruppe ledet av godkjent veileder/coach fra Høgskolene. Dette anses for å være en særdeles viktig del av studiet.

Studentene må derfor ta høyde for ca 90 timer gruppeaktivitet utenom timeplanlagt undervisning.

Den totale rammen for studentenes arbeid blir :
Basisgrupper 60 timer
Egen praksis som veileder/coach 30 timer
Etterveiledning/coaching i gruppe 30 timer
Totalt: 120 timer

Vurderingsformer
Studiet vurderes som et hele. ( 30 studiepoeng )

* Skriftlig dokumentasjon i mappe/arbeidskrav

Studentene må ha gjennomført, innlevert til avtalt tid og fått godkjent arbeidskravene for å få vurdert avsluttende hjemmeeksamen.

Studentene skal kontinuerlig dokumentere eget studiearbeid i mappe (portefolio)
Dokumentasjonen omfatter obligatoriske studiekrav som gjennomføres underveis i studiet. Studentenes skriftlige dokumentasjon danner utgangspunkt for den refleksjonsbaserte hjemmeoppgaven som skal leveres ved begynnelsen av studiets andre semester, og som vurderes til godkjent – ikke godkjent av faglærer.

All skriftlig dokumentasjon skal leveres elektronisk i Classfronter.

Arbeidskravene omfatter:

* Personlig læreplan
* Logg etter hver felles samling
* Litteraturlogg
* Prosesslogg etter framlegg av egen litteraturlogg i basisgruppe
* Skriftlig kommentar til medstudenters refleksjonsoppgave
* 30 t egen praksis i veiledning/coaching
* 5 logger fra egen praksis som veileder eller coach
* 30 t deltakelse i gruppe ledet av høgskolenes veileder/coach
* Refleksjonsbasert hjemmeoppgave

* Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen skal leveres ved slutten av andre semester. Basis for eksamen skal være studentens faglige utvikling gjennom hele studiet, både organisert undervisning, basisgrupper, egen praksis, etterveiledning og refleksjonsbasert hjemmeoppgave. Ut fra disse forutsetningene utformer studenten i samråd med fagansvarlig en problemstilling hun/han ønsker å arbeide med og en tittel på arbeidet. Denne tittelen vil bli påført vitnemålet. Egne retningslinjer utarbeides. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F

For ytterligere opplysninger om tidspunkt for innlevering, omfang og kriterier for skriving henvises til undervisningsplanen.

Emnetabeller

Emne

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8211 Veiledning og coaching trinn II O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne