Videreutdanning i digital bildebehandling og datateknikk for radiografer. - VRAD

Innledning

Analoge bilder i helsevesenet er nærmest en saga blott. Det kommer stadig nye modaliteter for strålemedisin basert på digitale signaler (CT, MR, ultralyd, osv.), samt utstyr for lagring, overføring og fremvisning av disse bildene. En forutsetning for at denne utviklingen skal være til det gode for pasientene og samfunnet er imidlertid at menneskene som skal operere dette utstyret har tilstrekkelig fagkunnskap til å betjene dette optimalt, og til å kunne kontrollere kvaliteten av det. Videreutdanningen i Digital bildebehandling og datateknikk for radiografer ved HiG startet opp i 1998 etter uttalte ønsker fra flere radiografer, som et studium med fokus først og fremst på de tekniske aspektene ved innhenting, bearbeiding, lagring og transport av digitale bilder for medisinske anvendelser. Til nå har 7 kull á ca. 20 studenter deltatt.

Studiet faller naturlig inn som en del av HiGs uttalte ambisjon om å være i skjæringsfeltet mellom helsefag og teknologiske fag, samt innenfor satsningsområdet digitale medier. Studiet er dessuten et viktig supplement og støtte til høgskolens grunnutdanning i radiografi (bachelor).

Det reviderte studieplanen er utviklet med tanke på hva den digitale utvikling innen strålemedisin krever av kompetanse for radiografene slik det ser ut i 2006. Siden studiets oppstart i 1998 har bildehåndteringen ved så å si alle sykehus i Norge bitt heldigital. Samtidig har også grunnutdanningen (bachelor) i radiografi nå fokusert på digitale teknikker, og dermed innehar dagens nyutdannede radiografer vesentlige deler av den kompetansen som videreutdanningen i starten tok mål av seg å gi. Dette har studieplanen ved denne revisjonen tatt innover seg ved bl.a. å redusere PACS/RIS-delen noe, men samtidig øke fokuseringen på digital bildekvalitet og bildeoptimalisering, samt å legge noe større vekt på prosjektoppgaven.

Studiet retter seg fortsatt hovedsakelig mot de tekniske sidene ved radiografyrket, men grenser også inn mot de medisinske aspektene av radiografenes ansvarsområder.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiets går over ett studieår med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng. Det betyr at studentene vanligvis er i fast jobb parallelt med studiet.

Fullført og bestått studium gir uttelling på 30 studiepoeng (ECTS) i høgskole og universitetssystemet.

Det forutsettes at studentene ved oppstart av studiet i uke 39 har noe erfaring i bruk av datamaskin. For studenter som ønsker det tilbyr høgskolen et forkurs i grunnleggende PC-bruk, inkl. enkel oppbygging og virkemåte, innføring i operativsystemer, tekstbehandling, og regneark. Studentene kan selv vurdere egne forkunnskaper opp mot forventet nivå tilsvarende modulene 1,2,3 og 4 i Datakortet .

Forventet læringsutbytte

Målet for studiet er å oppdatere radiografer og andre interesserte med relevant fagbakgrunn innen digital bildeteknologi og bildekvalitet, samt å stimulere til fagkritiske og problemløsende holdninger. Det vil bli lagt vekt på å gi studentene brede teknologiske basiskunnskaper som kan danne grunnlag for senere utvidelser av kunnskaper og ferdigheter.

Studentene skal ved endt utdanning bl.a.
- ha utviklet sitt syn på muligheter og begrensninger innen digital bildeteknologi
- kunne vurdere nyttigheten og fornuftigheten av bildebehandlingsverktøy
- kunne finne og gjøre seg nytte av ”best evidence” innen fagområdet via elektronisk søk og kildekritisk vurdering av materialet
- kunne vurdere kvaliteten i den digitale bildekjeden, både i helheten og enkeltelementene som inngår; fra dataopptak, via transportering, arkivering, og gjenfinning, til mennesket som ser og bedømmer
- bedre kunne velge optimale eksponeringsparametre, dvs. maksimal utnyttelse av bildenes informasjonsmengde i kombinasjon med minimal stråledose
- ha grunnlag for å delta i faglig forsøks- og utviklingsarbeid innen strålemedisinske problemstillinger, selvstendig og i samarbeid med andre, med begrunnelse for valg av metode, drøfting av resultater og presentasjon
- inneha nødvendig kompetanse for videre oppdatering, tilegnelse og vurdering av ny kunnskap innen medisinske digitale bildeteknikker

Internasjonalisering

Det inngår ikke internasjonal studentutveksling i studiet.

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for radiografer som har behov for å oppdatere sin kompetanse både innen moderne datateknologi med vekt på databaser, bildelagring og kompresjon, digital bildebehandling og medisinsk digitalt bildebehandlingsutstyr. Studiet kan også passe for annet helsepersonell som skal bruke eller tolke resultatet fra moderne digitalt medisinsk utstyr (f.eks. radiologer)

Opptakskrav og rangering

Krav til opptak er fullført 3-årig radiografutdanning eller tilsvarende relevant utdanning på høgskolenivå. Opptakskapasiteten er 20 studenter pr kull. Søkerne blir rangert etter følgende regler:

Kategori A: 10 – 20 % av studieplassene fordeles etter helseforetakenes behov
- Søkeren må legge fram dokumentasjon på behov fra arbeidsgiver eller lignende.
- Søknadene her rangeres av en opptakskomité

Kategori B: 80 – 90 % av studieplassene fordeles etter opptakspoeng som beregnes etter følgende regler:
- karakterpoeng, beregnet slik: p = (7-vektet gjennomsnitt av karakterene i grunnutdanningen)*10
- tilleggspoeng. Det gis:
- 2 tilleggspoeng pr. år for relevant arbeidserfaring, maks 10 tilleggspoeng
- 1 tilleggspoeng pr 30 studiepoeng (SP) tilleggsutdanning i høgskolesektoren, maks 4 tilleggspoeng.

Generelle opplysninger for begge kategorier:
- Søkere med utenlandsk bakgrunn vil bli vurdert på spesielt grunnlag.
- Søkere som ikke får plass etter kategori A konkurrerer videre i kategori B.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er organisert med fire undervisningsblokker i løpet av ett år, der hver blokk er av to ukers varighet. I tillegg arrangeres et ”forkurs” i helt grunnleggende datateknikk. Eksamen i emne 1 og 2 avholdes på mandagen i hhv uke 3 og 11. Studiet avsluttes med en 2-dagers samling i juni for eksamen i emne 3 og for presentasjon av prosjektoppgave.

Samlingene er for studieåret 2006 / 2007 planlagt slik:

Periode Uke/ År Dato Framdrift *)
GTMB DRB BO P
Forkurs 36/ 2006 04.09– 08.09 X      
1 39/ 2006 25.09 – 29.09 X      
40/ 2006 02.10 – 06.10 X X    
2 46/ 2006 13.11 – 17.11 X X    
47/ 2006 20.11 – 24.11 X X   X
3 03/ 2006 15.01 Eksamen RAD8001
03/ 2007 16.01 – 19.01   X    
04/ 2007 22.01 – 26.01   X   X
4 10/ 2007 12.03 Eksamen RAD8011
10/ 2007 13.03 – 16.03     X  
11/ 2007 19.03 – 23.03     X X
Avslutning 23/ 2007 06.06 Eksamen RAD8021
23/ 2007 07.06 Presentasjon av prosjekteneRAD8031

*) GTMB = RAD8001 Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk i, DRB = RAD8011 Digital radiografi og bildebehandling, BO = RAD8021 Bildekvalitet og bildeoptimering, P =RAD8031 Prosjekt
Undervisningen i de fire 14-dagersperiodene er intensiv, med veksling mellom teori (forelesninger) og praktisk oppgaveløsing (på PC). Det engasjeres eksterne forelesere med spesialkompetanse fra ulike institusjoner. Mellom blokkene vil studentene dessuten ha to obligatoriske (gruppe-) prosjektoppgaver.

Emnenes innhold er beskrevet nedenfor. Detaljer finnes i de enkelte emnebeskrivelsene.

RAD8001 Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk
Innføring i datateknikk, datakommunikasjon, nettverk, telekommunikasjon, lagringsmedier, filformater, generell programvare, datastrukturering, standarder for medisinsk informasjon (bl.a. Dicom), medisinske databaser for bildehåndtering (PACS), og kobling av slike til RIS og HIS. Emnet fokuserer også på viktigheten av både å kunne tilegne seg, rapportere og presentere fagstoff, bl.a. via effektive og kritiske søk i elektroniske biblioteksressurser, vitenskapelig rapportering, publisering til Internett og presentasjon i plenum.

I dette emnet inngår også en obligatorisk gruppeoppgave hvor et radiograffaglig saks-kompleks skal undersøkes og presenteres. Fokuset vil være på metode, rapportskriving og presentasjon.

Temaer fra forkurset vil kunne inngå i eksamen i dette emnet.

RAD8011 Digital radiografi og bildebehandling
Emnet gir en grunnleggende innføring i digitale bilders anatomi, bildedannelse (sampling og kvantisering), Fourierrepresentasjon av bilder, bildefangst (direkte detektorer og bildeplater), pre-prosessering, artefakter, bildeformater, grunnleggende statistikk med relevans for bilder (statistiske fordelinger og mål, fotonstatistikk, signal/støy -forhold, geometrisk oppløsning, kontrast), bildevisning, histogramteknikker (LUT), skjermer, bildeforbedring, tekniske kvalitetsparametre (SNR, kontrast/støy, kontrast/ detalj, MTF, NPS, DQE), kompresjon, bildeforbedring (filtrering og konvolusjoner, kantfinning), bildeanalyse (ROI målinger, tekstur, egenskapsuttrekking), gjenkjenning, klassifikasjon og tolking, datamaskinassistert radiologi, bildesyntese (bildearitmetikk, transformasjoner, 3D framstilling, bildesekvenser).

Det legges vekt på konkrete eksempler og øvinger vha spesiell programvare på både øvingsbilder og reelle bilder.

RAD8021 Bildekvalitet og bildeoptimalisering
Total kvalitetsvurdering av digitale bilder i forhold til kliniske, tekniske og operatøravhengige forhold. Betraktningssituasjonen, persepsjon, det menneskelige øyet, Metoder for operatørevaluering (bl.a. ROC-analyse), bildeoptimering, kvalitetskontroll av bildesystemer, og IHE.

RAD8031 Prosjekt
Gruppearbeid hvor tema velges fra ett eller flere av studiets hovedtemaer og helst med utgangspunkt i studentenes egen arbeidssituasjon og utfordringer. Hver gruppe får oppnevnt en veileder fra høgskolen. En foreløpig prosjektplan med problemstilling og forslag til gjennomføring skal leveres og presenteres i uke 11, hver gruppe også får i oppdrag å være opponent for en av de andre gruppene, mens endelig rapport leveres og presenteres i samlingen i uke 23.

Emnetabeller

Emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
RAD8001 Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk O 10  
RAD8011 Digital radiografi og bildebehandling O 5 5
RAD8021 Bildekvalitet og bildeoptimering O   5
RAD8031 Prosjekt O   5
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne