Videreutdanning i klinisk sykepleie - KLSYK

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en klinisk videreutdanning som forutsetter grunnutdanning i sykepleie. Studiet er tilrettelagt som et emnebasert deltidsstudium med normert studietid 2 år og med progresjon svarende til halv tid.Det vil si forventet studieinnsats på ca. 20 t. pr. uke. Studiet gir formell kompetanse 60 studiepoeng innen høgere utdanning og fordeler seg slik:

Hovedemne 1: 5 studiepoeng
Hovedemne 2: 25 studiepoeng
Hovedemne 3: 30 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Klinisk sykepleiekompetanse er en mangfoldig og personlig kompetanse og kommer til uttrykk i sykepleierens væremåte og handlinger. Den inkluderer både praktiske og teoretiske kunnskaper og ferdigheter, holdninger og erfaringsbasert innsikt. Kompetansen vises også i problemløsningskompetansen i komplekse pasientsituasjoner og i evne og vilje til å bruke, samhandle og å videreutvikle andres kompetanse.

Hensikten med Videreutdanning i Klinisk sykepleie er å bidra til god faglig kvalitet i sykepleieutøvelsen både i kommune- og spesialisthelsetjenesten og til å øke organisasjonens evne til å møte nåværende og framtidige behov.

Videreutdanning i Klinisk sykepleie skal bidra til god faglig kvalitet gjennom å øke studentenes kompetanse knyttet til yrkesutøvelse i daglig kliniske praksis og overfor pasientgruppe(r) på egen arbeidsplass. Og å videreutvikle samhandlings-kompetansen mellom sykepleiere i og utenfor institusjon og på tvers av forvaltningsnivåene.
Videreutdanningen skal bidra til å videreutvikle både den enkelte sykepleiers erfaringskunnskap og fagets kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte sykepleie. Videre tar utdanningen sikte på å videreutvikle kompetanse for egen, medarbeidernes og arbeidsplassens behov for ledelse av fagutøvelse, fagutvikling og formidling til beste for den aktuelle pasientgruppen. Arbeidsbenken blir slik også skolebenk.

Kompetanseutviklingen skjer ved oppøving i bruk av forskningsbasert kunnskap, oppøving av både manuelle ferdigheter, metodiske ferdigheter og kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter. I tillegg er fokus å videreutvikle bevissthet om egne verdier og holdninger. Studentene skal gjennom refleksjon over praksis videreutvikle egen erfaringskunnskap. Den eldre pasienten er ett felles emneområde.

Hensikten med videreutdanningen er også å gi erfarne sykepleiere fra klinisk praksis et videreutdanningstilbud og å være en fleksibel karriereveg for kliniske sykepleiere
Emnebeskrivelsen VIU 8011 inngår som fellesemne ved flere av videreutdanningene ved Høgskolen i Gjøvik.

Studenten skal etter endt utdanning kunne:
a) utøve sykepleie på høyt nivå til egen pasientgruppe ved å anvende både teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og etisk/juridisk kunnskap
b) utøve individuell og omsorgsfull sykepleie i alle sammenhenger til egen pasientgruppe
c) utøve sykepleie med fokus på den/de funksjoner som pasientgruppen har behov for forebyggende, behandlende, lindrende, undervisende og/eller rehabiliterende funksjon
d) vise god problemløsningskompetanse og mestre komplekse pasientsituasjoner knyttet til egen pasientgruppe og arbeidsplass
e) utøve sykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, behov, ressurser og opplevelser
f) delta i og støtte pasienter som gjennomgår medisinsk behandling
g) reflektere systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis og benytte det som grunnlag for videreutvikling av egen sykepleieutøvelse og arbeidsplassens behov for fagutvikling
h) benytte refleksjon over egne reaksjoner som grunnlag for faglig og personlig vekst og utvikling
i) anvende personlig dømmekraft
j) anvende praktisk-moralsk innsikt for å sikre forsvarlig praksis
k) vise samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av avdelinger, etater og nivåer
l) anvende metodekunnskap til kritisk vurdering av teori og metode
m) ta initiativ til utvikling og formidling av klinisk sykepleie
n) anvende fagutviklings- og formidlingskunnskap
o) ha innsikt i (studiets) arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter i dette studiet.

Målgruppe

Målgruppen er offentlig godkjente/autoriserte sykepleiere.
Studiet er primært tilrettelagt for erfarne sykepleiere fra somatisk sykehusavdelinger og fra kommunehelsetjenesten.

Opptakskrav og rangering

Sykepleiere med offentlig godkjenning/autorisasjon.
Sykepleiere med minimum 1 års klinisk praksis i full stilling.

Søkere må dokumentere forpliktelse fra arbeidsgiver om tilrettelegging for klinisk praksis med veiledning og faglig veiledning i gruppe.
Sykepleiere med erfaring fra somatisk sykehusavdelinger og/eller fra kommunehelsetjenesten og som er i arbeid ved sine respektive arbeidssteder prioriteres først.
Studieplasser er maksimalt 30.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiets innhold og arbeidskrav er tilrettelagt for å møte studentenes behov for fordypning i forhold til egen pasientgruppe. Klinisk kompetanse oppøves og utvikles gjennom å gjøre og å erfare - og å reflektere over disse erfaringene med bakgrunn i tidligere erfaringer, teoretisk og praktisk kunnskap. Både klinisk praksis med individuell studieplan og fordypningsoppgaven er direkte rettet mot studentenes egen pasientgruppe. Studiet henter kunnskap fra ulike fag og kunnskapstradisjoner. Studiets innhold, arbeidskrav og gruppeveiledning har i tillegg fokus på noen emneområder som er felles for pasienter/klienter/brukere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Ett gjennomgående kjerneområde er den eldre pasienten.

Studiet har 3 hovedemner med en indre faglig progresjon og sammensetning.
Rekkefølge og vektlegging innen ett hovedområde kan variere noe ut fra studentenes behov og pasientgruppene de møter på arbeidsplassen. Denne fleksibiliteten er av stor betydning for å kunne møte både studenten og arbeidsplassens behov for videreutvikling. Innhold og krav er tilrettelagt for videreutvikling fra et nivå som tilsvarer kompetent sykepleieutøvelse.

Vår 2007: VIU8011 Kunnskapssyn og arbeidsformer 5 sp
Vår 2007 og høst 2007:
VIU8171 Klinisk sykepleie: Pasientens sykdom og behov for sykepleie 25 sp
Vår 2008 og høst 2008:
VIU8181-Klinisk sykepleie: Forskning, fagutvikling og klinisk fordypning 30 sp

Arbeidsformer
Studentenes tilknytning til egen arbeidsplass og studiets induktive tilnærming har betydning for både undervisnings- og arbeidsformer. Kunnskap er ingen faste og uforanderlige ideer, men skapes og utvikles kontinuerlig.Lærestoffet og arbeidsformene møtes i en prosess der målet er mer erfaring og utvikling. Det innebærer varierte og fleksible arbeidsformer tilpasset lærestoff og læringsmål.
Studiet benytter både egenaktivitet og selvstudier, klinisk praksis, studiedager med forelesninger, ferdighetstrening og gruppearbeider, individuell- og gruppeveiledning. Både skriftlige og muntlige øvinger blir vektlagt. Det er en forutsetning at studentene benytter nettstøttet læring med Classfronter. Gjennomføringen av studiet forutsetter tilgang til PC med internett-tilkopling.
Studentene utarbeider individuell studiemål og til hvert emneområde er det arbeidskrav som tar utgangspunkt i studentens egen praksis og utbyttet vil avhenge av egeninnsatsen. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Oppbygging
Studentene er i arbeid på sine respektive arbeidssteder. Bortsett fra introduksjonsuka gjennomføres studiet med studiedag hver tirsdag. Studentens arbeidsgiver har forpliktelser i forhold til tilrettelegging for klinisk praksis med veiledning og faglig veiledning i gruppe. Dette dokumenteres i egen avtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom studentens arbeidsgiver og Høgskolen i Gjøvik.

Det blir gjort nærmere rede for studiets organisering, innhold, arbeidsformer, arbeidskrav, retningslinjer for arbeidskrav og fordypningsoppgave og vurderingsformer i Vedlegg til Studieplan som foreligger ved studiestart. Litteraturoversikt foreligger samtidig og begge kompletteres ved behov som viser seg i løpet av studiet.

Skisse over innhold pr. semester:

Vårsemester 2007 Høstsemester 2007 Vårsemester 2008 Høstsemester 2008
Studiedag hver tirsdag Studiedag hver tirsdag Studiedag hver tirsdag Studiedag hver tirsdag

Praksis på egen arbeidsplass:

60 timer veilednings-samtaler (inkl.20 timer i gruppe)

Praksis på egen arbeidsplass

90 timer veilednings-samtaler (inkl.30 timer i gruppe)

Hospitering på annen arbeidsplass

Praksis på egen arbeidsplass

60 timer veilednings-samtaler (inkl.20 timer i gruppe)

Praksis på egen arbeidsplass

90 timer veilednings-samtaler

      Prosjektplan for fordypningsoppgave
Obligatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektplan for fordypnings-oppgave

Fordypningsoppgave i klinisk sykepleie

Hovedemnenes innhold og mål:

Hovedemne 1: VIU8011-Klinisk sykepleie: kunnskapssyn og arbeidsformer, 5 sp
Videreutdanningsstudenter er voksne studenter med erfaring fra arbeidsliv og yrke. De fleste har flere roller å fylle, - de er i alle fall arbeidstakere og studenter. Studentene har behov for forutsigbarhet, oversikt og rammer slik at de kan planlegge tida si. Mange møter også en annen studentrolle enn den de forlot. Hovedemne 1 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over både studentrollen, rammer, hva de kan forvente av hjelp og oppfølging fra Høgskolen og hvordan.

Alle studenter har forventninger til at et studium må ha et innhold. Det er ikke like innlysende at arbeidsmetoder i et studium samtidig er å lære seg lærings- og arbeidsmetoder for arbeidshverdagen. Både IKT og fagskriving er eksempler på slike arbeids- og læringsformer. I Hovedemne 1 blir det lagt vekt på å gi en oversikt over studiets innhold, arbeids- og vurderingsformer.

Et felles mål for studentene er å bli en reflektert praktiker med høg kompetanse. Den reflekterte praktiker blir derfor vist særlig oppmerksomhet.

Emneområde 1.1
· student anno 2007; - rettigheter, plikter, dagens studentrolle og egen læring
· innføring i bruk av IKT i studiesammenheng
· kunnskapssyn og pedagogisk vurdering som grunnlag for arbeidsformer og
evalueringer
· den gode fagtekst og skriftlig oppgaveløsning
· den reflekterte praktiker
· medarbeideres og egen læring og utvikling

Mål for emneområde 1.1
Etter denne modulen forventes det at studenten:
· har innsikt i studiets arbeids-, lærings- og vurderingsformer
· har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT som hjelpemiddel i egen studiesituasjon og læringsprosess
· har videreutviklet evnen til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
· har et grunnlag for å oppøve evnen til systematisk refleksjon over teoretiske kunnskaper og erfaringer i klinisk praksis
· har et grunnlag for å utvikle et personlig og bevisst forhold til språk og skriftlig formidling i en faglig kontekst
· anvender hensiktsmessige metoder for læring, personlig vekst og formidling av eget fag
· kjenner og beskriver læringsmetoder fra egen praksis og arbeidsplass og kan vurdere styrke og svakhet ved disse ut fra ulike syn på læring og ut fra hensikt og situasjon

Hovedemne 2: VIU8171- Klinisk sykepleie: pasientens sykdom og behov for sykepleie, 25 sp
Sykepleierens ansvar og utøvelse er avhengig av arbeidsplass og pasientgruppe. Pasientsituasjoner er ofte komplekse og kompetanse inkluderer både praktiske og teoretiske kunnskaper og ferdigheter, holdninger og erfaringsbasert innsikt.
Det innbefatter både akutt og kronisk syke, sykepleie av forebyggende, behandlende, lindrende, undervisende og rehabiliterende art og temaer som spenner over både medisinske, samfunnsvitenskapelige og sykepleievitenskapelige fagområder.
Kompetansen vises også i problemløsningskompetansen og i evne og vilje til å bruke, samhandle og å videreutvikle andres kompetanse.
Emneområder
Emneområde 2.1: Medisinske fagområder, pasientens helsesvikt, egenomsorgssvikt og lidelse
Emneområde 2.2: Behov for sykepleie, deltakelse, bemyndigelse og mestring
Emneområde 2.3: Etisk og juridisk ansvarlighet
Emneområde 2.4: Organisering, prioritering og samhandling i helsetjenesten

Mål for Hovedemne 2
Etter denne modulen forventes det at studenten:
· velger hensiktsmessige metoder for undervisning og veiledning i pasientrettet klinisk praksis
· utøve individuell og omsorgsfull sykepleie til egen pasientgruppe, enten det er akutt og/eller kronisk sykdom
· utøve sykepleie med fokus på den/de funksjoner som pasientgruppen har behov for forebyggende, behandlende, lindrende, undervisende og/eller rehabiliterende funksjon
· anvender teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, erfaring og etisk og juridisk kunnskap i klinisk praksis
· anvende praktisk-moralsk innsikt for å sikre forsvarlig praksis
· begrunner faglige valg
· viser problemløsningskompetanse på høyt nivå for egen pasientgruppe
· har forståelse for kunnskap om prioriteringer i helsetjenesten, kulturforståelse, organisering og ledelse i klinisk praksis
· kommunisere hensiktsmessig med pasienter, pårørende og kollegaer
· viser samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av avdelinger, etater og nivåer
· bidrar aktivt til pasientens delaktighet i læring og i prosessen mot tilpasning, mestring og helse

Hovedemne 3: VIU8181- Klinisk sykepleie: forskning, fagutvikling og klinisk fordypning, 30 sp

Kompleksiteten i kliniske problemstillinger, kunnskapsutvikling og organisasjonenes behov for fleksibilitet og endring, stiller store krav til sykepleieutøvelse. Klinisk sykepleie krever både bredde- og dybdekompetanse for å løse komplekse problemer for pasienter og organisasjon. Forskningsbasert faglig og metodisk kunnskap er vesentlig for å reflektere systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis og benytte det som grunnlag for videreutvikling av egen sykepleieutøvelse og arbeidsplassens behov for fagutvikling. Klinisk sykepleiekompetanse viser seg både i pasientrettet utøvelse og i evne til å initiere og bidra til fagutvikling.

Emneområder
Emneområde 3.1: Sykepleie, fag og yrkesutøvelse
Emneområde 3.2: Systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
Emneområde 3.3: Klinisk fordypning og fordypningsoppgave

Mål for hovedemne 3
Etter denne modulen forventes det at studenten:
· reflekterer systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis
· viser god problemløsningskompetanse på høyt nivå for egen pasientgruppe
· utøve individuell og omsorgsfull sykepleie i alle sammenhenger til egen pasientgruppe
· anvender personlig dømmekraft, mestre komplekse pasientsituasjoner og utøve forsvarlig sykepleie på høyt nivå for egen pasientgruppe gjennom bruk av både teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og etisk/juridisk kunnskap
· benytter systematiske arbeidsmetoder i sykepleieutøvelse
· anvender kunnskap om prioriteringer i helsetjenesten, kulturforståelse, organisering og ledelse i klinisk praksis
· fremmer fagutvikling og faglig formidling ved å ta initiativ og støtte gjennomføring av utviklingsprosessene gjennom bruk av sine kunnskaper, økt kompetanse i veiledning, samarbeid, formidling og metode
· viser samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av nivåer

Vurderingsordninger

Det inngår en eller flere former for vurdering i alle hovedemner. Det legges vekt på vurderingsformer som understøtter studentenes læring og som gir tilbakemelding underveis.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det forutsettes at alle arbeidskrav for hvert hovedemne skal være godkjent før en kan gå videre på neste emne.

Hovedemner/
emneområder
Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsformer Karakter-skala  
VIU8011 Hovedemne 1 Muntlig framføring Individuell skriftlig refleksjon Bestått/ikke bestått  

VIU8171

Hovedemne 2

Praksis (inkludert individuell studieplan)

Veiledningssamtaler

Mappevurdering:
3 gruppeinnleveringer
5 individuelle innleveringer
Muntlige fremføringer
Bestått/ikke bestått  

Emneområde 2.1
Individuell innlevering, hygiene
Individuell skriftlig innlevering, sykdomslære

Emneområde 2.2
Individuell skriftlig innlevering om sykepleiefaglig problemstilling relatert til egen praksis
Individuell studieplan

Emneområde 2.3
Individuell skriftlig innlevering om juridisk problemstilling
Gruppeinnlevering om etisk problemstilling

Emneområde 2.4
Gruppeinnlevering om problemstilling knyttet til organisering,prioritering og samhandling i helsetjenesten

 

VIU8181

Hovedemne 3

Praksis

Veiledningssamtaler

  A - F  

Emneområde 3.1 Individuell skriftlig innlevering

Emneområde 3.2
Skriftlig innlevering av plan for egen fordypningsoppgave

 
Emneområde 3.3
Hjemmeeksamen
Ved gruppeeksamen:
Muntlig individuell eksaminasjon
 

Fordypningsoppgaven er en selvvalgt fordypning hvor studenten tar utgangspunkt i en relevant problemstilling for egen pasientgruppe. Fordypningsoppgaven har egne retningslinjer med krav til generelle og tekniske aspekter, mål, fokus og kriterier for vurdering. Vurderingen uttrykkes med en sekstrinns karakterskala, A-F.

Emnetabeller

Emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
VIU8011 Kunnskapssyn og arbeidsformer O   5      
VIU8171 Klinisk sykepleie: pasientens sykdom og behov for sykepleie O   10 15    
VIU8181 Klinisk sykepleie: forskning, fagutvikling og klinisk fordypning O       15 15
Sum: 0 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne