Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn II - VPAL2

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet tilrettelegges som deltidsstudium over 1 år. Normert studietid er 1 år, med progresjon svarende til halvtid med studieinnsats på ca. 20 timer pr. uke.

Studiet gir formell kompetanse på 30 studiepoeng i høyere utdanning

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt utdanning:

* anvende kunnskap om gruppeprosesser og gruppedynamikk i refleksjonsgrupper
* praktisere systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og egne erfaringer i klinisk praksis
* ha utviklet innsikt i personlige og faglige verdier og etiske fundamenter i undervisning
* ha engasjement og kompetanse i å undervise
* ha kunnskap om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid
* ha videreutviklet metodekunnskaper, og evnen til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen innen lindrende omsorg
* ha et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
* ha utviklet evnen til formidling av fagkunnskap
* vise faglig innsikt gjennom et utviklingsprosjekt på eget arbeidssted med en skriftlig individuell rapport som presenteres muntlig.

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter for dette studiet.

Målgruppe

Målgruppen er studenter som har gjennomført og bestått videreutdanning i Palliativ omsorg - Helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn I, eller tilsvarende.

Opptakskrav og rangering

Gjennomført og bestått videreutdanning i Palliativ omsorg - Helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn I, eller tilsvarende. Det forutsettes at studentene fortsatt arbeider med pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg. Studentene må ha adgang til PC med internettilkopling.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt i 4 delemner, som representerer ulike temaområder og har en faglig progresjon og sammenheng.
Til hver del knyttes arbeidskrav. De første tre del emnene må være godkjent før oppstart av den siste del emne. Del emne 4 er et utviklingsprosjekt på eget arbeidssted.

Delemne 1: Refleksjon og arbeid i grupper - 5 studiepoeng
Del 1 vil gi studentene grunnleggende kunnskaper om gruppeprosesser og gruppedynamikk, samt det å arbeide og reflektere i gruppesammenheng. Studentene skal sette opp egne læringsmål som skal inneholde tema for utviklingsprosjektet. Læringsplanen skal drøftes med lærer og medstudenter

Temaområder i delemne 1:

* Palliativ omsorg ? oppdatering
* Gruppeteori ? karakteristikk, funksjon, modeller og dynamikk
* Refleksjon som middel til læring og utvikling
* Egen læringsplan ? målsetting, inklusiv tema for utviklingsprosjektet
* Elektronisk søking etter litteratur

Mål:
Studentene skal i løpet av delemne 1 påbegynne:

* kunnskapsutvikling om gruppeprosesser og gruppedynamikk
* systematisk refleksjon over egen erfaring i relasjon til teoretisk kunnskap.
* arbeid med eget utviklingsprosjekt, idet tema/fokus skal være valgt.

Delemne 2: Pedagogikk, kunnskapsformer, læring og fagdidaktikk - 5 studiepoeng
Temaområder i del emne 2:

* Pedagogisk filosofi og kunnskapssyn
* Voksenpedagogiske prinsipper for læring
* Læring, læringsstrategier og læringsmodeller
* Didaktisk relasjonsmodell
* Undervisningsplanlegging
* Evalueringsformer

Mål:
Studentene skal etter endt del emne 2:

* ha tilegnet seg forståelse for faget pedagogikk
* ha videreutviklet ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg
* ha videreutviklet faglig og pedagogisk engasjement
* ha formulert problemstilling og kommet med forslag til metodisk tilnærming for utviklingsprosjektet

Delemne 3: Endringsstrategier og kvalitetsutvikling - 5 studiepoeng
Delemne 3 skal forberede studenten på det videre arbeid med utviklingsprosjektet. Det stilles krav til kunnskap om vitenskapelig tilnærming, og evne til å vurdere gyldighet og pålitelighet. Studentene skal bl.a. gjennomføre søk etter og analyse av en vitenskapelig artikkel. Studentene skal utarbeide en skisse for eget utviklingsprosjekt.
Temaområder i del emne 3:

* Planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekt
* Metodiske tilnærminger
* Etikk
* Artikkelanalyse
* Endringsarbeid og kvalitetsutvikling

Mål:
Studentene skal etter endt del emne 3:

* ha metodekunnskaper, og evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
* ha innsikt i den vitenskapelige arbeidsprosessen
* ha kunnskap om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid
* kunne analysere en artikkel
* ha utarbeidet en skisse for utviklingsprosjekt på eget arbeidssted

Delemne 4 : Utviklingsprosjekt på eget arbeidssted - 15 studiepoeng
Studentene skal arbeide med utviklingsprosjektet. De skal fremlegge skisser og foreløpige resultat for medstudenter og lærer for veiledning og drøfting. Det blir gitt ressursforelesninger i metode og forskningsprosess. Studentene skal utarbeide en prosjektrapport. Studiet avsluttes med et studentseminar, hvor alle studenter muntlig presentere egne utviklingsprosjekt.

Mål:
Studentene skal etter endt delemne 4:

* vise evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap.
* vise fordypningskunnskap innen valgt temaområde, og redegjøre for utviklings- prosjektet/endringsarbeidet gjennom en individuell prosjektrapport
* presentere utviklingsprosjektet muntlig

Gjennomføring, arbeidsform og evaluering
Undervisningen vil foregå ved Høgskolen i Gjøvik en dag i uken
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fleksible læringsformer med nettstøtte.

* Forelesninger.
Resursforelesninger hvor studenten gis innføring i utvalgte temaer, for inspirasjon til videre lesning.
* Nettstøttet undervisning.
Høgskolen bruker det IKT baserte programmet Classfronter. Dette brukes til kommunikasjon og informasjonsutveksling. Det forutsettes at studentene er villige til å dele personlige erfaringer fra jobb og utdanning med sine medstudenter. Meget av kommunikasjonen vil foregå skriftlig i det vir(i)tuelle klasserom.
* Gruppearbeid
Studentene vil ved studiestart bli organisert i basisgruppe, og gruppen er ment å holde sammen gjennom hele skoleåret. Gruppene fungerer som studiegrupper både på og utenom undervisningsdagene på høgskolen. Gruppene arbeider med og uten veileder.
* Veiledning.
Det gjennomføres studiesamtale i starten av studiet i forbindelse med utarbeidelse av egen læringsplan. Studentene kan på forespørsel få individuell veiledning i forhold til arbeid med obligatoriske oppgaver (arbeidskrav).
Studentene får veiledning i forhold til utviklingsprosjektet. Det er obligatorisk med minimum 1 individuell veiledning i forhold til prosjektskissen og 1 i forhold til selve utviklingsprosjektet. Det holdes jevnlige skriveseminarer, hvor det forventes at studentene deltager aktivt.
* Medstudentveiledning
Medlemmene i gruppen og klassen gir hverandre respons på fremlegg, skisser og ferdige skriftlige arbeider både muntlig og skriftlig.
* Refleksjon
Refleksjon er et redskap for personlig utvikling og vekst. Refleksjon kan enten foregå i basisgruppen eller individuelt, og være skriftlig eller muntlig.
* Fremmøte til undervisning og deltagelse i det virtuelle klasserum.
Det forventes at studentene er tilstede på undervisningsdagene på HIG. Studenter som har stort fravær vil gå glipp av forelesninger og viktig utvikling i gruppen. Kvaliteten på læringsmiljøet svekkes ved stort fravær. Det forventes aktiv deltagelse i det virtuelle klasserom.
* Selvdisiplin
Studiet tilrettelegges med stor grad av frihet, og krever motivasjon og disiplin for å gi optimalt faglig utbytte. Samtidig krever det at studentene er villige til å si fra, dersom det oppstår hindringer.
* Obligatoriske individuelle oppgaver
Delemne 1: Studentene utarbeider egen læringsplan for studiet som inkluderer tema for utviklingsprosjektet. Læringsplanen legges frem i klassen for medstudenter og lærer. Læringsplanen legges deretter på ClassFronter i studentens innleveringsmappe innen gitt tidsfrist.

Delemne 2: Studentene utarbeider et undervisningsopplegg med selvvalgt emne innen palliativ omsorg. Framføring skjer for medstudenter. Studenten utarbeider en skriftlig logg med refleksjon over gjennomført undervisning og evaluering. Studenten skal utarbeide problemstilling og forslag til framgangsmåte for utviklingsprosjektet.

Kriterier for vurdering av undervisningen:

* Pedagogisk formidlingsevne og struktur
* Fokus og relevans for målgruppen
* Planlegging og tidsdisponering

Delemne 3: Studentene skal utarbeide en skisse for utviklingsprosjektet.

Krav for godkjenning av del 3:

* Skissen er utformet og strukturert i overensstemmelse med veiledende retningslinjer for oppgaveskriving og litteraturliste
* Skissen skal være logisk og oversiktlig
* Skissen skal inneholde:
- begrunnelse for valg av tema
- problemstilling/spørsmål og avgrensning
- hensikt og mål med utviklingsprosjektet
- relevant litteratur for å belyse problemstillingen
- planlagt metode/framgangsmåte
- etiske overveielser
- liste over litteratur brukt i prosjektskissen
- framdriftsplan for utviklingsarbeidet
* Skissen skal kunne brukes som informasjon til arbeidsstedet

De tre første del emnene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle skal være godkjent før studenten kan begynne i del 4.

Delemne 4: Studentene skal delta aktivt og legge fram skisser og foreløpig resultat for medstudenter og lærer for veiledning og drøfting på oppgaveseminarene. Avslutningsvis skal studentene utarbeide en individuell skriftlig rapport over eget utviklingsprosjekt, og presentere den muntlig.
Kriterier for vurdering av utviklingsprosjektets rapport:

* problemstilling, mål og hensikt er presentert på en klargjørende måte
* nødvendige presiseringer og avgrensninger er tydelige
* oppgaven er oversiktlig og logisk framstilt
* metodisk tilnærming og framgangsmåte er begrunnet
* oppgaven viser faglig og etisk holdbar argumentasjon og drøfting
* oppgaven viser grundig og selvstendig arbeid med valgt problemstilling
* oppgaven inneholder beskrivelse og dokumentasjon av endringsarbeidet i praksis
* personvernet er ivaretatt
* anerkjente retningslinjer for oppgaveskriving er fulgt
* oppgavens omfang på 30 til 50 A4 sider.
* relevant litteraturliste, med minimum 1000 sider selvvalgt litteratur er satt opp

Den skriftlige rapport for udviklingsprosjektet vurderes i forhold til karakterene A ? F.

Under forutsetning av karakter E eller bedre på skriftlig arbeid, presenterer studenten sitt utviklingsprosjekt muntlig.
Det fastsettes en endelig karakter for utviklingsprosjektet etter presentasjonen. Karaktersettingen tar utgangspunkt i skriftlig karakter, og kan justeres opp eller ned én karakter. Begge deler skal bestås.
Ved skriftlig karakter C eller bedre registreres oppgaven i HIG?s bibliotek og legges ut elektronisk. Ved ikke bestått oppgave, gis det anledning til forbedring og man kan få anledning til å presentere sitt utviklingsprosjekt senere.

Emnetabeller