Årsstudium i medieproduksjon -

Innledning

Gjennom Årsstudiet i medieproduksjon tilbys en innføring i grunnleggende emner som gir nødvendig kunnskap i gjennomføringen av digitale medieproduksjoner. Undervisningen fokuserer på så vel teorisk som praktisk og kreativt arbeid for å gi studentene et helhetlig perspektiv.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Målet med studiet er å gi studentene en forståelse for prosesser og teknologi innen medieproduksjon og å danne grunnlag for videre læring og utvikling. Studentene skal etter fullført årsstudium ha grunnlegende kunnskaper og ferdigheter innen medieproduksjon med fokus på verktøy, teknologi og metoder. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg forståelse gjennom praktisk læring.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studenter kan ta noen del av dette studiet i utlandet.

Målgruppe

Årsstudiet gir ikke alene en komplett utdanning men må ses i sammenheng med annen utdanning og yrkeserfaring. Målgruppen for studiet er derfor:

* Studenter som vil ta fatt på en utdanning men ønsker å vente med å velge hvilken retning de skal gå videre. Høgskolen i Gjøvik vil tilby valg av 2-3 ulike studier som bygger videre på årsstudiet, blant annet bachelor i mediemanagement, der studenter fra årsstudet kan gå direkte inn i 2. studieår.
* Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført utdanning.
* Kandidater som er i jobb og har behov for kunnskaper innen medieproduksjon. Studiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. I det første semesteret blir det gitt en innføring i typografisk design, ergonomiske brukergrensesnitt, og teknologien som benyttes i medieproduksjon. Det andre semesteret introduseres studentene til mediekunnskap, produksjon av video, og produksjon og publisering for web.

Studentene vil i løpet av studieåret gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver knyttet til de ulike emnene. Oppgavene kan være av både praktisk og teoretisk art og gjennomføres både som gruppearbeid og individuelt.

Emnetabeller

Årsstudium i medieproduksjon 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1101 Typografi O 10  
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10  
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O 10  
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10
IMT1211 Medievitenskap O   5
IMT1221 Webpublisering O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne