Bachelor i digital medieteknologi -

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning (lavere grad) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i medieteknologi.

Forventet læringsutbytte

Studiet fokuserer på teoretiske og praktiske sider ved produksjon av ulike medietyper. Studenten skal etter gjennomført studium være i stand til å beherske prosesser og teknologier relatert til produksjon og publisering av ulike digitale medieprodukter.

Det blir også vektlagt at studenten skal ha forståelse for ulike mediers særpreg og muligheter, og at han/hun skal beherske metoder for utviklingsarbeid og multimedial produksjon og distribusjon. Målet er å bidra til utdanning av kompetente profesjonelle medarbeidere som kan utvikle, tilpasse, sette i drift og vedlikeholde multimediale og medietekniske løsninger.

Utdanningen gir en sterk kompetanse innen både:
- digitale medier, med kompetanse innen ergonomi og produksjon av medieelementer som bilder, lyd og video.
- datateknikk, med fokus på programmering og systemutvikling.

Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som konsulent, utvikler, eller tekniker innen ulike områder som:
- web- og multimedieutviklingsselskaper
- forlag, aviser, radio og fjernsyn og grafiske bedrifter
- selskaper som utvikler interaktiv programvare
- andre bedrifter som gjør utstrakt bruk av medieteknisk utstyr.

Studiet kvalifiserer til opptak ved IT-relaterte mastergradsstudier og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger, noe som gjør overgangen til utenlandske mastergradsstudier godt tilrettelagt.

Internasjonalisering

Studenter kan reise til utlandet i 4. semester forutsatt at samme fag dekkes. Tilreisende studenter kan følge 5. semesterfag som tilbys på engelsk etter behov.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært søkere fra videregående skole med interesse for produksjon og bearbeiding av digitale medier med fokus på bruk av ulik teknologi.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse + fordypning i 2MX eller 2 MY eller 3MZ (se Forskrift om opptak § 8 c) Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som til vanlig går over ett semester. Det første studieåret gir en innføring i medieteknikk, innholdsproduksjon (relatert til digitale medier), ergonomi og programmering.
Det andre studieåret utvikler studentenes kunnskaper videre i retning av informasjonsstrukturering, web-programmering, systemutvikling og rettslige aspekter. Samtidig får studentene en videre utvikling av kunnskaper innen bildreproduksjon.

Det tredje året åpner for en fordypning innen nettbasert medieproduksjon, samtidig som det tilbys selvvalgte emner og et hovedprosjekt preget av selvstendig arbeid.

Studiet er satt sammen av emner med ulike pedagogiske tradisjoner. Dette medfører et mangfold av pedagogiske metoder, men med tradisjonelle forelesninger som basis. Studentene vil eksempelvis møte praktisk oppgaveløsning individuelt og i grupper, essayskriving, prosjektjobbing og medstudentevaluering.

Emnetabeller

Bachelor i digital medieteknologi, 2006/2009

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O 10          
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon O   10        
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
REA1101 Matematikk for informatikkfag O     10      
IMT1161 Medierett O     5      
SMF1101 Grunnleggende prosjektstyring O     5      
IMT2291 WWW-Teknologi O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT2371 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
Valgemne, 10 sp V         10  
Valgemne, 10 sp V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O            
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
MAS1121 Kreativ problemløsning V 5  
SMF2071 Etablereropplæring V 5  
IMT3391 Fordypning i medieteknologi V 10  
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon V   10
SMF2062 Markedsføring V   5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne