Bachelor i informasjonssikkerhet -

Innledning

Informasjonssikkerhet dreier seg om å forstå datasystemer og hvordan du kan utvikle eller ivareta eksisterende systemer med fokus på å beskytte seg mot fremtidens trusselbilde. Det er ikke bare ondsinnede hackere som er vår fiende, det er langt på vei også automatiserte nettverksangrep, virusormer, utdatert programvare med feil som fortsatt er i bruk eller rett og slett dårlige passord eller manglende autentisering. I tillegg finnes vinklinger til faget som fysisk sikring, social engineering («å lure folk»), opplæring, risikoanalyse, sikkerhetsledelse og sikkerhetsorganisering.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning (lavere grad) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i informasjonssikkerhet . (På engelsk: Bachelor of Science in Information Security).

Forventet læringsutbytte

Målsettingen er å gi studentene en bred faglig plattform som danner grunnlag for videre læring og utvikling. Uteksaminerte studenter skal kunne jobbe med programvareutvikling eller systemadministrasjon med spesielt ansvar for ivaretakelse av de sikkerhetsmessige aspektene ved datasystemene. Studentene skal ha en solid grunnutdanning i informatikk med en tilhørende spissing mot informasjonssikkerhet slik at de har kunnskaper, ferdigheter og holdninger primært innenfor de teknologiske sidene ved informasjonssikkerhetsfaget, men også med en tilhørende forståelse for de økonomiske og rettslige sidene ved faget.

Studiet kvalifiserer til opptak ved de fleste IT-relaterte masterstudier, blant annet master i medieteknikk og master i informasjonssikkerhet ved HiG, i Norge og utlandet.

Internasjonalisering

Studentene kan reise til utlandet i 4. semester forutsatt at man finner et studiested som dekker minst to (hvorav det ene må være operativsystemer ) av de tre emnene som er obligatorisk dette semesteret .

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært elever fra videregående skole med interesse for datafag generelt og datasikkerhet spesielt. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper utover kjennskap til vanlig bruk av datamaskin.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse + fordypning i 2MX eller 2 MY eller 3MZ. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er hovedsakelig inndelt i 10 studiepoengsemner og alle emner er av ett semesters varighet. De første tre semestrene består primært av samme emner som de andre informatikkbaserte bachelorstudiene. De siste tre semestrene har et emne felles med de andre informatikkbaserte bachelorstudiene og to emner felles med studieretningen drift av datasystemer (på bachelor i informatikk og bachelor i ingeniørfag - data ) mens resten er spesielt for dette bachelorstudiet. Unntaket de første tre semestrene er to emner ( innføring i informasjonssikkerhet og risikohåndtering: metodikk og standarder ) i første studieår som dekker de temaene innen informasjonssikkerhetsfaget som lar seg gjennomføre uten forkunnskaper innen grunnleggende informatikk.

Det legges stor vekt på at forståelse av informasjonssikkerhet bygger på en solid grunnleggende forståelse av datasystemer generelt, derav denne oppbyggingen av studiet. Siste semester benyttes til hovedprosjekt (20 studiepoeng) samt valgfag hvor mulige valg vil være enten utvalgte emner innen informasjonssikkerhet eller øvrige valgbare emner felles med de andre informatikkbaserte bachelorstudiene.

Emnetabeller

1. klasse Bachelor i informasjonssikkerhet 2014/2015

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10          
IMT1121 Innføring i informasjonsikkerhet O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1081 Statistikk O   5        
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. klasse Bachelor i informasjonssikkerhet 2015/2016

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2272 Datamaskinarkitektur O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2441 Sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndtering O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. klasse Bachelor i informasjonssikkerhet 2016/2017

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3292 Systemadministrasjon O         10  
IMT3501 Software Security O         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
Valgemne, 10 sp V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Det tas 10 st.p. valgemner i 5. og i 6. semester.