Bachelor i ingeniørfag- data -

Innledning

Studiet følger nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning. Studiets innhold følger dermed veletablerte og klart definerte rammer for faglig innhold.Studentene vil oppleve gode muligheter for overgang til videre studier og et studium som er kjent for virksomheter ved rekruttering av personell. Se rammeplan.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid 3 år - 180 studiepoeng - og tilbys som heltidsutdanning. Fullført utdanning gir rett til å bruke graden Bachelor i ingeniørfag - data (engelsk: Bachelor of Engineering - Computer Science).

Forventet læringsutbytte

Målsettingen er å gi kandidatene en bred faglig plattform som danner grunnlag for jobb og videre læring.Gjennom å legge stor vekt på grunnleggende informatikkfag blir kandidatene i stand til å tilpasse og utvikle seg etter de stadig vekslende trender innen fagfeltet som dataingeniørene kommer til å operere innen.

Studiet har hovedfokus på programmering, men dekker hele spekteret fra tekniske til anvendelsesorienterte datafag. Avhengig av valgt studieretning gis kandidatene fordypning innen utvikling av datasystemer eller drift av datasystemer. Studiet kvalifiserer til opptak ved IT-relaterte masterstudier (blant annet master i medieteknikk og master i informasjonssikkerhet ved HiG, og masterstudier i informatikk ved UiO og NTNU), og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger.Dette gjør studiet godt tilrettelagt for overgang til utenlandske mastergradsstudier innen informatikk.

Sentralt i studiet står studentenes avsluttende hovedprosjekt.Her gjennomfører studentene et prosjektarbeid i samarbeid med en oppdragsgiver fra næringsliv eller offentlig virksomhet.Ofte vil det være snakk om et praktisk utviklingsarbeid der det legges vekt på at studentene viser evne til å tilegne seg ny kunnskap med utgangspunkt i det teoretiske fundament de har fra ulike emner.Hovedprosjektet gir også erfaring med muntlig og skriftlig presentasjon av et større gruppearbeid.

Ved å følge rammeplanen for ingeniørutdanning legges det og vekt på å gi studentene kompetanse innen klassiske real- og naturfag.På den måten gjøres kandidatene i stand til å delta som ingeniører i tverrfaglig utviklingsarbeid og de kan kommunisere med andre ingeniører ved hjelp av et felles realfaglig grunnlag.

Studiet kvalifiserer kandidatene til karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være systemutvikling (analysere brukernes behov, designe løsninger og modellere datasystemer), programmering (utforme programvare i både lavnivåspråk og høynivåspråk og programmere distribuerte systemer) og systemadministrasjon (sette opp nettverk, planlegge driftsrutiner, konfigurere og sikre datasystemer).

Internasjonalisering

Studentene kan reise til utlandet i 4. semester forutsatt at man finner et studiested som dekker emnene Operativsystemer, Systemutvikling og WWW-teknologi/Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet. Spesielt tilrettelagte opplegg finnes for University of Wollongong, Australia, Edith Cowan University, Australia, South Dakota School of Mines and Technology, USA, og Fachhochschule Schmalkalden, Tyskland. Tilreisende studenter kan følge emnene Programutvikling og Systemadministrasjon på engelsk i 5. semester. Studiet er meget godt egnet som grunnlag for senere mastergradsstudier innen data i utlandet.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært elever fra videregående skole med interesse for datafag. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper utover kjennskap til vanlig bruk av datamaskin.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk på nivå med allmennfaglig studieretning (3MX og 2FY). Det er også mulig å søke med generell studiekompetanse, men da på en tresemester-ordning.Søkere med fullført og bestått teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er også kvalifisert til å søke opptak. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse som er beskrevet i egne regler.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Det er delt opp i emner som til vanlig går over ett semester. De fleste emnene i studiet er på 10 studiepoeng.

Hoveddelen av de matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfagene er lagt til første studieår.Innen de tekniske fagene er det lagt opp til å gi studentene en grunnplattform innen programmering første studieår da programmeringsferdigheter danner basis for de påfølgende informatikkemnene. Samfunnsfagene er spredt ut over alle tre årene.Det er lagt vekt på å få disse tett integrert med de tekniske fagene.Dette er gjort i emnene Informasjons- og Publiseringsteknologi og Systemutvikling.Her dekkes temaer som etikk, jus, organisering, risikostyring og prosjektledelse i en sammenheng som er knyttet opp mot den virkelighet man møter som dataingeniør.Økonomi dekkes i emnet Investering og finansiering senere i studiet.

Andre studieår består av ulike grunnleggende informatikkemner.Det er lagt vekt på å dekke hele spektret fra tekniskorienterte emner som Datamaskinarkitektur og Operativsystemer til virksomhets- og anvendelsesorienterte emner som Systemutvikling og Informasjonsstrukturer.Studentene gis også ytterligere kunnskaper i programmering. Denne oppbygningen gir faglig dybde innen kjerneområdet programmering, men også kjennskap til hvordan selve teknikken fungerer og hvordan virksomheter kan nyttiggjøre seg teknologien.

Studieretningsemnene som påbegynnes i fjerde semester bygger videre på de generelle informatikkemnene og gir en spesialisering enten innen det mer tekniskorienterte emner (studieretning ”Drift av datasystemer”) eller programmerings- og anvendelsesorienterte emner (studieretning ”Programvareutvikling”).
Som valgfag kan studentene velge blant alle åpne emner Høgskolen tilbyr, men følgende emner anbefales :

Arbeids- og undervisningsformer
Arbeids- og undervisningsformer i studiet omfatter:

  • Forelesninger
  • Øvelser på datalab med veiledning av faglærer og/eller studentassistenter.Andre og tredjeårsstudenter rekrutteres som assistenter
  • Teoretiske og praktiske øvinger i grupper med veilederUkeoppgaver
  • Obligatoriske øvingsoppgaver
  • Prosjektarbeider.
  • Mindre prosjektarbeid integrert i ordinære kurs
  • Selvstudium

Stipendiater og forskere vil stå som oppdragsgivere og/eller veiledere for en del hovedprosjektarbeider og gir studentene innblikk i forskningsmetodikk og anvendelse av eksisterende forskningsresultater.
Når det gjelder evalueringsformer er det lagt spesielt vekt på å la emneansvarlig tilpasse dette etter karakteristika ved det enkelte emne.Studentene får på denne måten erfaring med evalueringsformer som tradisjonell dagseksamen, flerdagseksamen, kombinert prosjekt og eksamensevaluering og mappeevaluering.Nærmere opplysning om arbeids- og undervisningsformer er beskrevet detaljert i emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Emnetabeller

Studieretning "Programvareutvikling"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1012 Fysikk (Elektro og Data) O   10        
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2272 Datamaskinarkitektur O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2291 WWW-Teknologi O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT3281 Programutvikling V         10  
IMT3102 Objektorientert systemutvikling V         10  
SMF1042 Økonomistyring O         10  
REA2002 Matematikk 20 Matematisk modellering for datafag O         10  
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 5. semester velges enten IMT3281 eller IMT3102. I tillegg velges 10 stp. valgemner.


Studieretning "Drift av datasystemer"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1012 Fysikk (Elektro og Data) O   10        
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2272 Datamaskinarkitektur O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT3292 Systemadministrasjon O         10  
SMF1042 Økonomistyring O         10  
REA2002 Matematikk 20 Matematisk modellering for datafag O         10  
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 5. semester velges 10 stp. valgemner


Anbefalte valgemner:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1261 Grafiske brukergrensesnitt og brukskvalitet V       10    
IMT1271 IT Service management V       10    
IMT1321 IT-ledelse V       10    
IMT2291 WWW-Teknologi V       10    
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet V       10    
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V       10    
IMT2072 Ergonomi i digitale medier V         10  
IMT3102 Objektorientert systemutvikling V         10  
IMT3281 Programutvikling V         10  
IMT3501 Software Security V         10  
IMT3292 Systemadministrasjon O         10  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

IMT3292 eller IMT3371 for de med studieretning "Programvareutvikling".