Bachelor i mediemanagement -

Innledning

På verdensbasis er mediesektoren det området som har en sterkest vekst. En stadig større del av arbeidsplassene finnes i medie- og informasjonsindustrien. Nasjonale grenser for informasjonsdistribusjon blir borte. Det tradisjonelle skille i produksjonen av papirbaserte medier, etermedier og kabeldistribuert informasjon og den databaserte IT- industrien forsvinner. Overgang fra analoge til digitale teknikker foregår på nesten alle områder. Disse endringer og omstillinger gjør ledelses og økonomistyringer stadig viktigere for at bedriftene skal utvikles og bli lønnsomme.

Studiet har sitt hovedfokus på grafisk industri, men dekker også bransjene i medie- og informasjonsindustrien.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er tilrettelagt for å fortsette på masterstudier i inn- og utland. Studiet er en grunnutdanning med en normert studietid på 3 år – 180 studiepoengog tilbys som heltidsstudie. Fullført utdanning gir retten til å bruke graden Bachelor i mediemanagement.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ved sluttført studie ha:

 • kunnskap og ferdighet til å se sammenheng mellom produksjon, kostnader og økonomi
 • evner til å overføre kunnskaper og ferdigheter til nye problemstillinger
 • arbeide med problemstillinger og omstillingsarbeide i bedrifter
 • utvikle forretningsider og beregne de nødvendige budsjetter
 • evne til å presentere og føre dialog vedrørende studiet emner
 • kunnskap om de lover og regler som gjelder for bedriften
 • kunnskap om lederrollen og omstillingsarbeide i ulike bedriftskulturer.

Fullført studie vil kvalifisere til arbeide med lederansvar i reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, webutviklingsbyråer, trykkerier, aviser og andre typer mediebedrifter som bl.a.:

 • produksjonsleder med ansvar for gjennomføring av produksjonen
 • planleggingsleder med ansvar for planlegging av produksjon
 • konsulenter med arbeidsområder som rådgivere for kunder
 • salgsarbeide
 • prosjektledere med ulike arbeidsoppgaver som kalkulasjon, budsjettarbeide, statistikker

Internasjonalisering

Studentene kan reise på utveksling i inntil et halvt år til en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet, for eksempel Den grafiske Højskole i København. Aktuelle studiesteder og emner avklares med den enkelte student før utreise. Utveksling passer i fjerde semester.

Målgruppe

Studiet passer for alle med generell studiekompetanse, men spesielt for søkere fra studieretningen ”medier og kommunikasjon”, samt for videreutdanning av ansatte fra grafisk bransje. Studenter fra Årsstudiet i medieproduksjon kan starte direkte inn i 2. studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er lagt opp slik at i 1. og 2. semester undervises det hovedsakelig i mediefag, i 3. og 4. semester ledelses og økonomifag. 5. semester er viet bedriftsutvikling mens i siste semester er det et hovedprosjekt som skal utføres.

Undervisningen er knyttet til Institutt for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfagligstudie situasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbaserte og elektronisk publisering, samt fargelære/fargefenomenologi.

Hovedprosjektet som er på 30 studiepoeng er i de fleste tilfellene en praktisk oppgave for en mediebedrift som oppdragsgiver. Prosjektet gjennomføres i grupper med 2 eller 3 studenter med en veileder fra høgskolen og resultatet skal fremføres i plenum. Prosjektet skal ha karakter av forskning, utviklingsarbeide eller løsning av et konkret problem.

Det pedagogiske opplegger er variert: Forelesninger, gruppearbeide, veiledning,selvstendige oppgaver/prosjekter med skriftlig og muntlig presentasjon, laboratoriearbeider, bedriftsbesøk.

Emnetabeller

1. klasse Bachelor i mediemanagement 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1101 Typografi O 10          
SMF1101 Grunnleggende prosjektstyring O 5          
REA1111 Matematikk for mediefag O 5          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT2421 Farge- og produksjonsstyring O   10        
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. klasse Bachelor i mediemanagement 2007/2008

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring O     10      
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
SMF3011 Endringsledelse O     10      
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus O       10    
SMF2032 Bedriftsutvikling I O       10    
SMF2062 Markedsføring O       5    
SMF2131 Prosjektanalyse O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. klasse Bachelor i mediemanagement 2008/2009

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF3002 Bedriftsutvikling II O         20  
Valgemne, 10 sp V         10  
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Valgemne, 10 sp V           10
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1161 Medierett V         5  
IMT2501 Medieproduksjon for events V         10  
SMF2141 Foretaksstrategi V           5
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon V           10
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring V           10
IMT3531 Digitale medieproduksjonssystemer V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne