Bachelor i medieproduksjon -

Innledning

Studiet er en heltids grunnutdanning (lavere grad) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i medieproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om prosessene og produksjonssystemene i ulik type medieproduksjon. De skal også ha ferdigheter i på grunnleggende nivå, slik at de er i stand til å delta i konkret produksjon av medieprodukter. Studentene skal tilegne seg spesielle kunnskaper og ytterligere fordypning, gjennom å definere og løse problemstillinger innen så vel fordypningsemne som hovedprosjekt. Målet er å utdanne kandidater med en sterk kompetanse innen digitale medier, med helhetlig forståelse for produksjonsprosesser i ulike medier, men også med fokus på produksjon av medieelementer som bilder, lyd og video.
Studenten skal fordype seg i produksjon og publisering av lyd, video, tekst og bilder i ulike medier. Dette skal gi studentene innsikt i produksjonssystemer for video, lyd, papirbårne medier og webproduksjon på en slik måte at de er i stand til å forstå og delta i en medieproduksjon på ulike nivåer i en produksjonskjede. For å oppnå en slik innsikt må studentene forstå ulik teori som beskriver oppbyggingen av de ulike medieelementene, systemene som benyttes og samspillet mellom ulike medier. Videre må studentene omsette sine teoretiske ferdigheter i praktisk gjennomføring av ulike type produksjoner.
Fullført studium vil kvalifisere for ulike typer arbeid i:
- forlag, aviser, radio og fjernsyn og grafiske bedrifter
- web- og multimedieutviklingsselskaper
- andre bedrifter som jobber med produksjon av medieprodukter.
Studiet kvalifiserer til opptak ved relevante mastergradsstudier, og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger. Dette gjør overgangen til utenlandske mastergradsstudier godt tilrettelagt.

Internasjonalisering

Emnene undervises normalt på norsk (det må påregnes enkelte engelskspråklige forelesninger). Det er åpnet for at studenter ved Bachelor i medieproduksjon som ønsker et semesters opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon kan gjøre avtale om dette.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært søkere fra videregående skole med interesse for produksjon og bearbeiding av digitale medier. Studiet vil passe både for studenter som ønsker å fokusere på bruk av ulik teknologi, og de som har ønske om .

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av fag som er obligatorisk for alle studenter. I
tillegg velger studentene i tredje studieår fordypningsområde i et eget fordypningsemne samt
bacheloroppgaven som strekker seg over et helt semester.
Emnene som inngår i kan i hovedsak deles inn i to hovedkategorier. Dette er emner relatert til produksjon og emner relatert til publisering. I kategorien produksjon vil følgende tema være sentrale:
- sentrale tekniske og samfunnsmessige aspekter ved moderne informasjonsteknologi sett i sammenheng med digital publiseringsteknologi
- innsikt i produksjon av de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon
- 3-dimmensjonale objekter og animasjon
- teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av digitale nettbaserte produksjonssystemer

Den publiseringsrelaterte delen av studiets emner vil inneholde følgende sentrale tema:
- kunnskaper og ferdigheter innen utvikling og publisering av informasjon på web
- praksiskunnskaper om typografisk design
- virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykk og trykk
- kunnskaper om farge, bilderepresentasjon og digital, bilderelatert teknologi
- menneskelige faktorer og sluttbrukerers behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier

Studiets pedagogiske opplegg tar utgangspunkt i ordinære forelesninger. I tillegg baserer studiet seg på ulike arbeidsformer. Dette kan være praktiske øvinger, prosjektarbeid, teoretiske øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, og skriving av essay. Arbeidsformene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Høgskolen har nye medie- og publiseringslaboratorier for bredbåndsanvendelse i produksjon og distribusjon i flere mediekanaler. Målet er at disse skal benyttes av studentene i arbeid
med obligatoriske emner, innen fordypning og generelt for å utforske egen kreativitet og tekniske muligheter.

Utdanningen er knyttet til Institutt for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd, digital fotografi, fargevitenskap, telepresens og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt utvalg av medietekniske og designfaglige tidsskrifter.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1101 Typografi O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O 10          
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
IMT1211 Medievitenskap O   5        
IMT1221 Webpublisering O   15        
IMT1161 Medierett O     5      
SMF1201 Grunnleggende prosjektledelse O     5      
IMT2481 Digitale produksjonssystemer I O     10      
IMT2461 Fordypning i trykksaksproduksjon O     10      
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon O       10    
IMT3481 Digitale produksjonssystemer II O       10    
IMT2471 3D-modellering O         10  
IMT3471 Fordypning i medieproduksjon O         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Valgemne, 10 sp V           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V         10 10
SMF1042 Økonomistyring V         10  
SMF1221 Kreativ problemløsning V         5  
IMT1241 Grunnleggende programmering i Java V         10  
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V           10
SMF2062 Markedsføring V           5
SMF2111 Investering og finansiering V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne