Bachelor i medieteknologi -

Innledning

Studiet er en heltids grunnutdanning (lavere grad) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i medieteknologi.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om prosessene, produksjonssystemene og teknologiene som benyttes i ulik type medieproduksjon. De skal også ha ferdigheter i på grunnleggende nivå, slik at de er i stand til å delta i konkret produksjon av medieprodukter. Studentene skal tilegne seg spesielle kunnskaper og ytterligere fordypning, gjennom å definere og løse problemstillinger innen så vel fordypningsemne som bachelorprosjektet. Målet er å utdanne kandidater med en sterk kompetanse innen medieteknikk, med fokus på programmering og systemutvikling.

Studenten skal fordype seg innen medieteknisk produksjon, som gir kompetanse og ferdigheter innen informasjonsstrukturer, webprogrammering og systemutvikling i en medieteknisk sammenheng

Fullført studium vil kvalifisere for arbeid med tekniske løsninger og produksjon i:
- web- og multimedieutviklingsselskaper
- forlag, aviser, radio og fjernsyn og grafiske bedrifter
- bedrifter som utvikler interaktiv programvare
- andre bedrifter som jobber med produksjon av medieprodukter.

Studiet kvalifiserer til opptak ved relevante mastergradsstudier, avhengig av modulvalg, og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger. Dette gjør overgangen til utenlandske mastergradsstudier godt tilrettelagt.

Internasjonalisering

Emnene undervises normalt på norsk (det må påregnes enkelte engelskspråklige forelesninger). Det er åpnet for at studenter ved Bachelor i medieproduksjon som ønsker et semesters opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon kan gjøre avtale om dette.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært søkere fra videregående skole med interesse for produksjon og bearbeiding av digitale medier. Studiet vil passe både for studenter som ønsker å fokusere på bruk av ulik teknologi relatert til medieproduksjon.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av fag som er obligatorisk for alle studenter. I tillegg velger studentene i tredje studieår fordypningsområde i et eget fordypningsemne samt i bacheloroppgaven som strekker seg over et helt semester.

Studiets emner skal gi studentene en bred forståelse for teknologiene som anvendes innen medieproduksjon, og selv være i stand til å utvikle og tilpasse løsninger for produksjon og publisering. Innholdet kan oppsummeres med at studentene i løpet av studiet skal tilegne seg kunnskaper om:
- databasebaserte publiseringssystemer
- andregenerasjon webapplikasjoner
- tekniske løsninger for produksjon og publisering
- produksjon av de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon
- menneskelige faktorer og sluttbrukerers behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier

Ved å delta i fordypningsemne, valgemner og bachelorprosjekt skal studentene gis en mulighet til å fordype seg i ett eller flere fagområder, og på den måten selv kunne være med å spisse studiet i ønsket retning.

Studiets pedagogiske opplegg tar utgangspunkt i ordinære forelesninger. I tillegg baserer studiet seg på ulike arbeidsformer. Dette kan være praktiske øvinger, prosjektarbeid, teoretiske øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, og skriving av essay. Arbeidsformene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Høgskolen har nye medie- og publiseringslaboratorier for bredbåndsanvendelse i produksjon og distribusjon i flere mediekanaler. Målet er at disse skal benyttes av studentene i arbeid
med obligatoriske emner, innen fordypning og generelt for å utforske egen kreativitet og tekniske muligheter.

Utdanningen er knyttet til Institutt for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd, digital fotografi, fargevitenskap, telepresens og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt utvalg av medietekniske og designfaglige tidsskrifter.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1101 Typografi O 10          
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
IMT1211 Medievitenskap O   5        
IMT1221 Webpublisering O   15        
IMT1161 Medierett O     5      
SMF1201 Grunnleggende prosjektledelse O     5      
IMT1241 Grunnleggende programmering i Java O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon O       10    
IMT2291 WWW-Teknologi O       10    
IMT2471 3D-modellering O         10  
IMT3391 Fordypning i medieteknologi O         10  
Valgemne, 10 sp V         10  
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Valgemne, 10 sp V           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring V         10  
SMF1221 Kreativ problemløsning V         5  
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V           10
SMF2062 Markedsføring V           5
SMF2111 Investering og finansiering V           10
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V         10 10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne