Master i medieteknikk -

Innledning

For bedrifter og organisasjoner er effektiv kommunikasjon med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter en nødvendighet for suksess. Denne informasjonsutvekslingen består i stadig større grad av bilder, lyd, trykksaker og hjemmesider på Internett, for det meste i digital form. Master i medieteknikk er et studium der studentene vil lære å beherske mange av de teknologiene som digitale medier forutsetter. Studentene blir dermed en viktig ressurs både for den tradisjonelle medieindustrien og for bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte digitale medier på en fordelaktig måte.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et heltids høgere grads studium med normert studietid 2 år. Omfanget er 120 studiepoeng. Studiet kvalifiserer for opptak til videre doktorgradsstudier (PhD studier).

Forventet læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene ha kunnskaper på høyt nivå om integrasjon og bruk av teknologier og verktøy for fremstilling, arkivering, og distribusjon av digitale medier. Studentene skal spesielt ha gode kunnskaper om de systemer og prosesser som inngår i produksjon av både nye og gamle medier. Selv om studiet har fokus på informatikk og grafisk teknologi, skal studenten i tillegg få høy kunnskap om mediebransjen og dens utfordringer (organisatoriske, økonomiske, juridiske, o.l.). Studentene skal videre få et grunnlag for å kunne delta i videreutvikling av medieteknikk som fagområde. Studenten skal gjennom fordypningsmoduler, prosjektoppgaver og masteroppgave spesialisere seg i minst ett område innen medieteknologi.

Etter å ha fullført studiet skal studenten ha ferdigheter i bruk av teknologiske verktøy som kan utnyttes i digital medieteknikk. Studenten skal spesielt ha tilegnet seg grundig ferdigheter i de teknologiene som muliggjør produksjon, integrasjon, distribusjon, og gjenfinning av digitalt lagrede medier. Studentene skal gjennom studiet utvikle holdninger innenfor etikk, jus, og teknologi som gjør dem i stand til å sette brukerens og samfunnets behov og krav i sentrum ved utvelgelse eller utvikling av medieteknologiske verktøy og løsninger.

Jobbmuligheter
Utdannelsen vil gjøre deg attraktiv for en rekke forskjellige jobber, blant annet innen:
• kreativt arbeid i avis, radio og TV med ansvar for tekniske løsninger,
• gjennomføring/ledelse av prosjekter for innføring av verktøy og systemer for grafikk, bilder, lyd og video,
• utvikling av medietekniske systemer,
• systemutvikling og programmering i utviklingsprosjekt for Internett,
• rådgiving vedrørende valg av medietekniske løsninger,
• undervisning og opplæring i digital medieteknologi,
• salg og markedsføring av innovative medietekniske produkter og
• forskning og utvikling.

Internasjonalisering

Det vil kunne legges til rette for at studenter som ønsker det, kan reise til utlandet i 2. studieår, enten for sin faglige fordypning og/eller for sin masteroppgave.

Målgruppe

Studiet henvender seg til studenter med tidligere bachelorgradsutdanning innen medieteknikk eller informatikk som ønsker å spesialisere seg innen utvikling, integrasjon og bruk av systemer for digitale medier.

Opptakskrav og rangering

Studiet tilbys som en toårig påbygning til en treårig bachelorgradsutdanning i medieteknikk eller informatikk. Studentene må ha minst 60 studiepoeng data-/informatikkemner, hvorav minst 10 studiepoeng innen databaser/informasjonsstrukturering, og minst 10 studiepoeng matematikk.

Dersom det melder seg flere søkere enn det er plass til, rangeres søkerne på følgende måte for opptak: Det beregnes en vektet gjennomsnittskarakter der alle karakterer på vitnemålet teller med. Vektingen skjer ut fra antall studiepoeng for hvert kurs. I tillegg gis det 4 poeng for fullført høgere grads studium, og 1 poeng (maksimalt 4 poeng) for hvert år med dokumentert medieteknisk arbeid.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

I studiets første år vil studentene få grunnleggende medieteknisk kunnskap og forståelse. De vil lære de sentrale prinsippene for produksjon, bruk og lagring av digital tekst, bilder, lyd og video. De vil lære om utvikling av medieteknologiske komponenter og hvordan slike komponenter kan integreres til komplette systemer for arkivering, gjenfinning og leveranse av digitale medier. Studentene vil dessuten få innsikt i å kunne vurdere organisasjons- og samfunnsmessige konsekvenser av den medieteknologiske utviklingen.
I andre studieår vil studentene bli kjent med sentrale økonomiske og rettslige problemstillinger knyttet til digitale medier. I tillegg har de anledning til å spesialisere seg innen selvvalgte fordypningsemner, og de vil lære å planlegge og å gjennomføre medietekniske utviklingsprosjekter. Studiet vil i stor grad gi studentene praktisk erfaring i arbeid med medietekniske problemstillinger i form av prosjektarbeid og laboratoriebaserte øvinger.

Du kan finne mer informasjon om de forskjellige emnene på sidene for Institutt for medieteknikk og informatikk

Emnetabeller

Master i medieteknikk 2006-2008, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4371 Flermediale produksjonssystemer O 10      
IMT4391 XML for publisering O 10      
IMT4401 Digital bildereproduksjon O 10      
IMT4451 Koding og komprimering av mediedata O   10    
IMT4421 Vitenskapelige metoder O   5    
IMT4431 Databaser i elektronisk publisering O   5    
IMT4061 Mediekunnskap O   10    
Sum: 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i medieteknikk 2006-2008, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4071 Medieøkonomi O     5  
IMT4361 Medierett med fordypning i opphavsrett O     5  
IMT4441 Forprosjekt til masteroppgave O     5  
Valgemne, 5 sp V     5  
IMT5201 Fordypning i fargebildeteknologi V     10  
IMT5211 Fordypning i elektronisk publisering V     10  
IMT5231 Fordypning i videoprosessering V     10  
IMT4901 Masteroppgave O       30
Sum: 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 3. semester velges enten
IMT5201, IMT5211 eller IMT5231 som fordypning. I tillegg velges 5 stp. valgemner.


Master i medieteknikk 2005-2007, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4071 Medieøkonomi O     5  
IMT4361 Medierett med fordypning i opphavsrett O     5  
IMT4421 Vitenskapelige metoder O     5  
IMT4441 Forprosjekt til masteroppgave O     5  
IMT5201 Fordypning i fargebildeteknologi V     10  
IMT5211 Fordypning i elektronisk publisering V     10  
IMT5221 Fordypning i ePresens-produksjon V     10  
IMT4901 Masteroppgave O       30
Sum: 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 3. semester velges enten IMT5201, IMT5211 eller IMT5221 som fordypning.