Master i teknologi, medieteknikk - MTMT

Innledning

For bedrifter og organisasjoner er effektiv kommunikasjon med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter en nødvendighet for suksess. Denne informasjonsutvekslingen består i stadig større grad av bilder, lyd, trykksaker og hjemmesider på Internett, for det meste i digital form. Master i teknologi (sivilingeniør), medieteknikk er et studium der studentene vil lære å beherske mange av de teknologiene som digitale medier forutsetter. Studentene blir dermed en viktig ressurs både for den tradisjonelle medieindustrien og for bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte digitale medier på en fordelaktig måte.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et heltids høgere grads studium med normert studietid 2 år. Betegnelsen Master i teknologi betyr at studiet tilsvarer studier som tidligere ledet fram til tittelen sivilingeniør. Omfanget er 120 studiepoeng. Studiet kvalifiserer for opptak til videre doktorgradsstudier (PhD studier).

Forventet læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene ha kunnskaper på høyt nivå om oppbygging og bruk av teknologier og verktøy for fremstilling, arkivering, og distribusjon via digitale medier. Studentene skal spesielt ha god innsikt i de teknologier og komponenter som danner grunnlaget for medietekniske løsninger. Det vil si at studentene skal ha gode kunnskaper om sentrale digitale formater og om analyse, prosessering og komprimering av digitale medier.

Selv om studiet har fokus på informatikk og grafisk teknologi, skal studenten i tillegg få høy kunnskap om mediebransjen og dens utfordringer (organisatoriske, økonomiske, juridiske, o.l.). Studentene skal videre få et grunnlag for å kunne delta i videreutvikling av medieteknikk som fagområde. Studenten skal gjennom fordypningsmoduler, prosjektoppgaver og masteroppgave spesialisere seg i minst ett område innen medieteknologi.

Etter å ha fullført studiet skal studenten ha ferdigheter i utvikling og bruk av teknologiske verktøy som kan utnyttes i digital medieteknikk. Studenten skal spesielt ha tilegnet seg grundig ferdigheter i de teknologiene som muliggjør produksjon, bearbeiding, distribusjon, og gjenfinning av digitalt lagrede medier. Studentene skal gjennom studiet utvikle holdninger innenfor etikk, jus, og teknologi som gjør dem i stand til å sette brukerens og samfunnets behov og krav i sentrum ved utvelgelse eller utvikling av medieteknologiske verktøy og løsninger.

Jobbmuligheter
Utdannelsen vil gjøre deg attraktiv for en rekke forskjellige jobber, blant annet innen:
• kreativt arbeid i avis, radio og TV med ansvar for tekniske løsninger,
• gjennomføring/ledelse av prosjekter for innføring av verktøy og systemer for grafikk, bilder, lyd og video,
• utvikling av medietekniske produkt er og systemer,
• systemutvikling og programmering i utviklingsprosjekt for Internett,
• rådgiving vedrørende valg av medietekniske løsninger,
• undervisning og opplæring i digital medieteknologi,
• salg og markedsføring av innovative medietekniske produkter og
• forskning og utvikling.

Internasjonalisering

Studiet ble tidligere tilbudt i samarbeid med den Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Studiet er til en stor grad koordinert med sivilingeniørutdanningen i medieteknikk ved KTH og med tilsvarende utdanninger gitt ved universitetene i Luleå og Linköping (campus Norrköping). Det vil kunne legges til rette for at studenter som ønsker det, kan reise til utlandet i 2. studieår, enten for sin faglige fordypning og/eller for sin masteroppgave. Spesielt aktuelt vil det være å reise til KTH, Linköping universitet sin campus i Norrköping eller Luleå tekniske universitet som tilbyr sivilingeniørutdanninger i medieteknikk.

Målgruppe

Studiet er en videreutvikling av det tidligere sivilingeniørstudiet i datateknikk og multimedieteknikk. Studiet henvender seg til studenter med tidligere ingeniørutdanning som har interesse for teknologiene som muliggjør utvikling og bruk av digitale medier.

Opptakskrav og rangering

Studiet tilbys som en toårig påbygning til en treårig bachelorgradsutdanning i ingeniørfag, grafisk fra Høgskolen i Gjøvik eller en bachelorgradsutdanning i ingeniørfag, data fra Høgskolen i Gjøvik eller en annen høgskole eller universitet. Dersom det melder seg flere søkere enn det er plass til, rangeres søkerne på følgende måte for opptak i de plassene som ikke er forbeholdt studenter som tidligere har blitt tatt opp i et femårig løp: Det beregnes en vektet gjennomsnittskarakter der alle karakterer på vitnemålet teller med. Vektingen skjer ut fra antall studiepoeng for hvert kurs. I tillegg gis det 4 poeng for fullført høgere grads studium, og 1 poeng (maksimalt 4 poeng) for hvert år med dokumentert medieteknisk arbeid.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

I studiets første år vil studentene få grunnleggende medieteknisk kunnskap og forståelse. De vil lære de sentrale prinsippene for bearbeiding av digital tekst, bilder, lyd og video. De vil lære om utvikling av medieteknologiske komponenter og hvordan slike komponenter kan integreres til komplette systemer for arkivering, gjenfinning og leveranse av digitale medier. Studentene vil dessuten få innsikt i å kunne vurdere organisasjons- og samfunnsmessige konsekvenser av den medieteknologiske utviklingen.
I andre studieår vil studentene bli kjent med sentrale økonomiske og rettslige problemstillinger knyttet til digitale medier. I tillegg har de anledning til å spesialisere seg innen selvvalgte fordypningsemner, og de vil lære å planlegge og å gjennomføre medietekniske utviklingsprosjekter. Studiet vil i stor grad gi studentene praktisk erfaring i arbeid med medietekniske problemstillinger i form av prosjektarbeid og laboratoriebaserte øvinger.

Du kan finne mer informasjon om de forskjellige fagene på sidene for Institutt for medieteknikk og informatikk

Emnetabeller

Master i teknologi, medieteknikk 2006-2008, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
REA4002 Matematikk 40 O 10      
IMT4391 XML for publisering O 10      
IMT4401 Digital bildereproduksjon O 10      
IMT4451 Koding og komprimering av mediedata O   10    
IMT4421 Vitenskapelige metoder O   5    
IMT4431 Databaser i elektronisk publisering O   5    
IMT4061 Mediekunnskap O   10    
Sum: 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i teknologi, medieteknikk 2006-2008, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4071 Medieøkonomi O     5  
IMT4361 Medierett med fordypning i opphavsrett O     5  
IMT5201 Fordypning i fargebildeteknologi V     10  
IMT5211 Fordypning i elektronisk publisering V     10  
IMT5231 Fordypning i videoprosessering V     10  
Valgemne, 5 sp V     5  
Valgemne, 5 sp V     5  
IMT4901 Masteroppgave O       30
Sum: 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 3. semester velges enten IMT5201, IMT5211 eller IMT5231 som fordypning. I tillegg velges 10 stp. valgemner.


Master i teknologi, medieteknikk 2005-2007, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4071 Medieøkonomi O     5  
IMT4361 Medierett med fordypning i opphavsrett O     5  
IMT4421 Vitenskapelige metoder O     5  
IMT4441 Forprosjekt til masteroppgave O     5  
IMT5201 Fordypning i fargebildeteknologi V     10  
IMT5211 Fordypning i elektronisk publisering V     10  
IMT5231 Fordypning i videoprosessering V     10  
IMT4901 Masteroppgave O       30
Sum: 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 3. semester velges enten IMT5201, IMT5211 eller IMT5231 som fordypning.