Årsstudium i landmåling -

Innledning

Studiet dekker både landmåling og kartlegging, og disse feltene er på mange måter noen av verdens aller eldste yrkesområder. Mennesker har alltid behov for å vite hvor ting er og ha kart som viser dette.

Ved kartleggingen etableres det vi kaller ”stedfestet informasjon” eller ”geodata”: Alle detaljer i terrenget blir bestemt i et koordinatsystem (X, Y, og høyde), og denne informasjonen er organisert i en database. Fra databasen kan man hente ut ønsket informasjon. Det kan være eiendomsgrenser, hvor ledninger og kabler ligger, skolekretser mv.

I et moderne samfunn har vi komplisert infrastruktur med lover og regler som regulerer det hele. For at dette skal fungere, trengs det landmålere som kan måle inn endringer, samt gjøre målinger for beregning av masseforflytninger ved utbyggingsprosjekter. Hvor mye skal graves ut og hvor mye fjell må sprenges bort? Alle vesentlige detaljer i terrenget blir bestemt i et koordinatsystem (X, Y, og høyde).

I tillegg trengs landmålere for å omsette reguleringsplaner til virkelighet. Ved hjelp av landmålingsutstyr kan posisjoner for byggkonstruksjoner, anlegg, grenser (eiendomsmåling) mm markeres ut i terrenget.

Avanserte kommunikasjons- og posisjoneringssystemer brukes i økende grad i det daglige liv (GPS, det russiske GLONASS og det framtidige europeiske systemet Galileo). Disse systemene har allerede stor betydning ved ulike former for navigasjon (fly, båt, bil, mm.). Disse systemene er sentrale verktøy i dagens landmåleraktivitet. Det er således økt fokus på elektroniske og datatekniske verktøy for å modernisere og effektivisere landmålingsarbeidene.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et videreutdanningsstudium med normert studietid på 1 år – 60 studiepoeng – og tilbys som en heltidsutdanning, eventuelt deltid etter avtale.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studentene ha tilegnet seg:

* God grunnleggende kunnskap og kompetanse innen landmåling
* Gode ferdigheter i bruk og behandling av måleutstyr og programvare for landmålingsformål.
* Grunnleggende ferdigheter innen geografiske informasjonssystemer og juss
* Gode praktiske kunnskaper som er relevante for bygg- og anleggsbransjen, private oppmålingsfirmaer og innen offentlig geodatavirksomhet.
* Forutsetninger for å utføre mer krevende oppgaver innen geodatabransjen og ivareta lederfunksjonen av stikningsvirksomheten hos entreprenører, nett-operatører og offentlige geodatabaserte etater.
* Forutsetninger for å utføre mer krevende oppgaver og ivareta lederfunksjonen av kart- og oppmålingsvirksomheten innen små og mellomstore kommuner

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske studiesteder i løpet av studiet.

Målgruppe

* Høgskoleingeniører fra alle studieretninger og skoler
* Ingeniører fra eldre toårige utdanninger
* Kandidater fra Teknisk fagskole
* Kandidater fra videregående skole i kart og oppmåling (3 år)
* Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis

Opptakskrav og rangering

For å få opptak må et av følgende krav oppfylles:

* Generell studiekompetanse med tillegg av:
o 3-årig videregående skole i kart/oppmåling eller
o Jordskifteskole
* Fullført en av følgende utdanninger:
o Teknisk fagskole, 2 år
o 1 år høgere utdanning med 5 studiepoeng matematikk eller statistikk.
o Realkompetanse tilsvarende punktene ovenfor.

Det er en fordel for studentene å ha egen bærbar PC med mulighet for oppkobling i skolens trådløse datanett, men dette er ikke noe krav.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet starter med fagrelaterte emner, hvor realfagene er inkludert i de ulike emnene. Emnene kjøres for en stor del parallelt med de ettårige studietilbudene innen landmåling og GIS. Studenten velger mellom studieretningene stikningsingeniør og kommunal oppmålingsingeniør, jfr. tabellen nedenfor.

Undervisningsform
I studiet er det lagt opp til mye selvstendig arbeid. Geomatikkseksjonen jobber kontinuerlig med å ta i bruk moderne og elektroniske pedagogiske hjelpemidler, med den konsekvens at det blir gradvis færre forelesningstimer. Undervisningen er for det meste basert på veiledninger, øvelser, praktiske prosjekter og obligatoriske innleverte oppgaver. Dersom det lar seg gjøre er studentaktiviteten rettet mot bidrag til geomatikkseksjonens FoU-prosjekter. De fleste fagene som nevnes ovenfor, kjøres samtidig for flere klasser (bl.a. GIS og Bachelor geomatikk), slik at antall studenter i klasserommet skal være av rimelig størrelse. Tilgang til tekniske instrumenter og annet utstyr betyr at største antall studenter til en enkelt undervisningsøvelse ikke kan være større enn 30.

Vurderingsform
Studentevalueringer gjøres på forskjellige måter, avhengig av hva som passer best til de enkelte emnene. I noen emner passer det fortsatt best å vurdere med skriftlig eksamen med sensurering på vanlig måte. I økende grad benyttes sensor som en ressursperson til kvalitetssikring av det faglige opplegget. Alternativer til skriftlig eksamen er oppgavevurderinger, mappevurderinger, karaktergivende fremføringer og muntlig eksamen, eller en blanding av disse. Det legges mer vekt på praktisk erfaringskompetanse som kvalifisering til sensorarbeid enn til vitenskapelig eller dokumentert kompetanse. Dette gjelder spesielt i forbindelse med prosjekter som er bestilt av skolens faglige samarbeidspartnere.

Studiet kvalifiserer til
Jobbmulighetene er gode både offentlig og privat. For eksempel: kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer, andre statsetater, E-verk og eget firma. Kandidater fra landmålingsstudiet er ettertraktet. Det er mange ulike jobbtyper med mye selvstendig arbeid med kombinasjon av ute- og innearbeid. Hvis du ønsker det er det mulighet for mye reising og bruk av avansert utstyr og edb. Et spennende arbeidsfelt med rask teknisk utvikling venter deg.

Videre studier
Fullført studiet åpner for opptak til 1-årig videreutdanning i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kandidater som fullfører både Årsstudium i landmåling og 1-årig videreutdanning i GIS kan deretter med tilpasning gå over til 3. klasse i Bachelorstudiet i geomatikk. Dette skyldes at disse ettårige studiene i stor grad er integrerte med bachelorstudiet.

Emnetabeller

Årsstudium i landmåling 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO1013 Geomatikk introduksjon O 5  
GEO1082 Landmåling, grunnleggende O 10  
BYG1201 Arealplanlegging introduksjon O 5  
GEO1091 Juss, grunnleggende O 5  
GEO3042 Stikking , grunnleggende O 5  
GEO2201 Satellittgeodesi, grunnleggende O   10
GEO2211 Landmåling, videregående O   10
Valgemne, 10 sp V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO2131 Kartlegging V   5
GEO2121 Terrengmodeller V   10
GEO2151 Landmålingsanalyse V   10
MAS1152 Kvalitetsledelse V   5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne