Årsstudium i ledelse av byggeprosjekter -

Innledning

Et vellykket byggeprosjekt skal oppfylle mange mål og ønsker både fra byggherren, myndighetene, konsulentene og de utøvende. Samtidig har ofte ulike interessegrupper meninger om bruk av arealer og utforming av bygg.

Konflikter oppstår gjerne der selve prosessen er uklar, rollene ikke tydelig definert og der det mangler kunnskap om hverandres ansvar og roller.

Forskningsprosjektet ”Samspill i byggeprosessen” har illustrert de ulike delprosessene gjennom følgende illustrasjon:

En viktig utfordring for en bedre og mer effektiv byggesaksprosess synes å være bedre kunnskap om prosessen som helhet, og om de ulike roller som inngår i prosessen og deres tilhørende oppgaver. Dette er påpekt både gjennom dette forskningsprosjektet og gjennom bygningsmyndighetenes arbeid med revidert plan- og bygningslov.

God ledelse av byggeprosjekter innebærer dermed kunnskap om prosessen og forståelse av kritiske suksessfaktorer.

Studiet er utviklet som en erkjennelse av at nyutdannede, og da både ingeniører og fagskoleteknikere, ofte har en god basiskunnskap innen teoretiske byggfag, men i mer varierende grad har kunnskap om selve byggesaksprosessen og ledelse av byggeprosjekter. Samtidig ser vi at nyutdannede ofte får ansvar som krever både innsikt og kunnskap om ledelse av byggeprosjekter.

Studiets faglige plattform og idegrunnlag

Årsenheten retter seg til nyutdannede ingeniører som har et behov for en faglig fordypning i emner som ikke naturlig inngår i en tradisjonell byggingeniørutdanning, men som vil være viktige i gjennomføring av en byggesak.

Samtidig er det et tilbud til studenter fra teknisk fagskole med fagbrev eller tilsvarende som ønsker en kortere spesialisering rettet mot ledelse av byggeprosjekter.

Studiet tar mål av seg til å tilføre studenter som enten er i sin første jobb eller som føler behov for fordypning i emner som knytter seg til ledelse av byggeprosjekter tilstrekkelig kompetanse til at de skal føle en større trygghet i møte med byggebransjen.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet
Programmet strekker seg normalt over 2 år, men individuell innpasning er mulig. Studentene må ha gjennomført programmet innen 4 år etter oppstart på første kurs.

Det legges opp til å gjennomføre 3 emner pr år.

Omfang
Studieprogrammet gir totalt 60 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet.

Nivå
Studiet kan innpasses inn i en fri Bachelor-grad.

Det eksisterer ikke en nasjonal rammeplan for studiet.

Forventet læringsutbytte

Utdanningen skal gi kandidaten en bredere faglig plattform innen ledelse av byggeprosjekter slik at man kan gå inn i mellomlederstillinger i byggebransjen. Dette gjøres ved å fokusere på byggesaken som en prosess hvor dialog med de ulike aktørene er viktig.

Utdanningen vil egne seg for studenter som ønsker seg en stilling innen så vel offentlig virksomhet som entreprenørvirksomhet som for eksempel

• prosjektledelse
• byggeledelse
• byggeplassledelse

Samtidig vil studiet egne seg for studenter som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger hvor det kreves kunnskap om gjennomføring av mindre byggetiltak der det skal søkes godkjenning og kontrahering av entreprenører.

Det legges vekt på teoretisk og praktisk kunnskap innen fagområder som naturlig inngår som en del av ledelsesoppgavene i byggesaken.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til studentutveksling.

Målgruppe

Studiet retter seg til personer som er nylig utdannet innen bygg, både på fagskolenivå og ingeniørnivå. Det kan også være aktuelt for personer som har sitt arbeide innen bransjen, men ikke direkte rettet mot ledelse og gjennomføring av byggesaker, og som nå ønsker å kvalifisere seg for slike oppgaver.

Studenter fra Teknisk fagskole, kandidater med fagbrev og nyutdannede ingeniører fra bygg vil dekke de forkunnskaper som legges til grunn for opptak til studiet.

Opptakskrav og rangering

Fritak for enkeltemner
Det kan søkes fritak for enkelte emner i henhold til høgskolens reglement.

Opptakskrav til studieprogrammet
Studiet bygger på at studentene har en teknisk utdanning før opptak. Dette kan være fagskole, ingeniørutdanning eller tilsvarende.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Læringsformer
Nettbasert læring med samlinger.

Det nettbaserte læringsløpet innebærer at studentene ikke i så stor grad er geografisk avhengig av Gjøvik som studiested. Studiet vil dermed være tilgjengelig uansett geografisk tilknytning.

Nettet vil i tillegg til å benyttes som informasjons- og lagringsmedium, i stor grad benyttes som felles læringsarena for deling og utvikling av kunnskap. Dette innebærer at studentene blir organisert i grupper, og skal både gjennom gruppene og individuelt presentere faglig innspill til hverandre.

Læringsformer
Nettbasert læring med samlinger.

Det nettbaserte læringsløpet innebærer at studentene ikke i så stor grad er geografisk avhengig av Gjøvik som studiested. Studiet vil dermed være tilgjengelig uansett geografisk tilknytning.

Nettet vil i tillegg til å benyttes som informasjons- og lagringsmedium, i stor grad benyttes som felles læringsarena for deling og utvikling av kunnskap. Dette innebærer at studentene blir organisert i grupper, og skal både gjennom gruppene og individuelt presentere faglig innspill til hverandre.

Gjennom ulike nettaktiviteter søkes det å utvikle en felles forståelse for de faglige utfordringer som ligger i ledelse av byggeprosjekter, og dra nytte av hverandres kompetansen og erfaring i dette arbeidet.

Samlingene vil anvendes for å skape en gjensidig tillit og faglig grunnlag for det nettbaserte læringsløpet.

Oppbygning og innhold

Emne/Innhold

BYG1141
Byggejuss

Grunnleggende prinsipper innen offentlig rett og privatrettslige spørsmål knyttet til gjennomføring av byggesaken.

BYG1151
Planprosessen

Planhierarkiet etter Plan- og bygningsloven. Vekt på medbestemmelse.

BYG1161
Saksbehandling og tilsyn

Kommunal byggesaksbehandling og kommunens tilsynsrolle i byggesaken. Bedriftenes styringssystemer.

BYG1171
Energi og miljø

Miljø- og energiutfordringen som byggebransjen står ovenfor, og hvordan dette kan møtes i en planleggings- og prosjekteringsprosess.

BYG1091
Byggeskikk, estetikk og stedsforming

Utvikle felles begrepsapparat for å kunne anvende plan- og bygningslovens krav til estetisk vurdering av ulike ved gjennomføring av byggesaker.

BYG1181
Prosjektledelse

Ledelse av gjennomføring av byggeprosjekter.

Emnetabeller

Årsstudium i Ledelse av byggeprosjekter

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
BYG1141 Byggejuss O 10      
BYG1151 Planprosessen O 5 5    
BYG1091 Byggeskikk, estetikk og stedsforming O   10    
BYG1171 Energi og miljø O     10  
BYG1181 Prosjektledelse O     10  
BYG1161 Saksbehandling og tilsyn O       10
Sum: 15 15 20 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne