Årsstudium i teknisk planlegging -

Innledning

Planlegging, prosjektering, gjennomføring og drifting av tekniske infrastrukturtiltak i samsvar til samfunnets forventninger, krever en annen og bredere faglig plattform enn et tradisjonelt bygg konstruksjonsstudium gir mulighet for.

Som planlegger kommer en gjerne bort i problemstillinger som mer direkte og i større omfang berøres av Plan og bygningslovas formålsparagraf (§2):

Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn.
Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.
Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

Studentene tilegner seg kompetanse i planlegging, prosjektering og gjennomføring av teknisk infrastrukturtiltak i offentlig regi. Funksjonelle løsninger og hensyn til omgivelsenes kvaliteter, basert på samordnet vurderinger, vektlegges.

Studentene får mulighet til å tilegne seg en oversikt over planlegging og prosjektering av vei og trafikkanlegg og anlegg for vann, avløp og renovasjon. De vil kunne tilegne seg kunnskaper om hvordan tiltak gis en hensiktsmessig lokalisering og funksjonell utforming med minst mulig negative følger for natur, miljø og samfunn.

Studentene tilegner seg også forståelse for nødvendigheten av gode planleggingsprosesser og innsikt i bruk av digitale verktøy for å nå ovennevnte mål.

Årsenheten retter seg til nyutdannede ingeniører som har et behov for en faglig fordypning i emner som ikke naturlig inngår i en tradisjonell byggingeniørutdanning, men er viktige i offentlig planlegging og prosjektering av infrastrukturtiltak.

Samtidig er det et tilbud til studenter fra teknisk fagskole med fagbrev eller tilsvarende som ønsker en kortere spesialisering rettet mot teknisk planlegging.

Studiet tar mål av seg til at studenter som enten er i sin første jobb eller som føler behov for fordypning i emner knyttet til teknisk planlegging kan tilegne seg tilstrekkelig kompetanse til at de skal føle en større faglig trygghet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet
Programmet strekker seg normalt over 2 år, men individuell innpasning er mulig. Studentene må ha gjennomført programmet innen 4 år etter oppstart på første kurs.

Det legges opp til å gjennomføre 3 emner pr år.

Omfang
Studieprogrammet gir totalt 60 studiepoeng i høgskole og universitetssystemet.

Nivå
Studiet kan innpasses i Bachelor-grad med de tilbudene som nevnt over. Andre årsenheter kan vurderes individuelt.

Det eksisterer ikke en nasjonal rammeplan for studiet.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi kandidatene en bredere faglig plattform innen teknisk planlegging slik at man kan delta i planlegging og prosjektering og bidra i teknisk administrasjon. Utdanningen egner seg for studenter som ønsker å arbeide som private konsulenter eller i offentlig virksomhet.

Det legges vekt på teoretisk og praktisk kunnskap innen fagområder som naturlig inngår som en del av ledelsesoppgavene i byggesaken.

Høgskolen tilbyr også tilgrensede studietilbud som kan innpasses i en fri bachelor-grad. I første rekke dreier dette seg om studiene

• Ledelse av byggeprosjekter 60 studiepoeng
• Geografiske informasjonssystemer 60 studiepoeng

Internasjonalisering

Studiet er på 60 studiepoeng (2 års varighet), og det legges ikke opp til utveksling av studenter over landegrensene.

Målgruppe

Studiet retter seg mot studenter fra teknisk fagskole, kandidater med fagbrev og nyutdannede ingeniører som ønsker en bredere faglig plattform for fysisk og teknisk planlegging i praksis.

Opptakskrav og rangering

Generelle opptakskrav gjelder. Studiet bygger på at studentene har en teknisk utdanning før opptak. Dette kan være fagskole, ingeniørutdanning eller tilsvarende.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Nettbasert læring med samlinger.

Det nettbaserte læringsløpet innebærer at studentene ikke i så stor grad er geografisk avhengig av Gjøvik som studiested. Studiet vil dermed være tilgjengelig uansett geografisk tilknytning.

Nettet vil i tillegg til å benyttes som informasjons- og lagringsmedium, i stor grad benyttes som felles læringsarena for deling og utvikling av kunnskap. Dette innebærer at studentene blir organisert i grupper, og skal både gjennom gruppene og individuelt presentere faglig innspill.

Gjennom ulike nettaktiviteter søkes det å utvikle en felles forståelse for de faglige utfordringer som ligger i ledelse av byggeprosjekter, og dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring i dette arbeidet.

Samlinger vil anvendes for å skape en gjensidig tillit og faglig grunnlag for det nettbaserte læringsløpet.

Emne Innhold
GEO1121
GIS Intro
10 stp
Geografiske data anvendt som verktøy for gjennomføring av byggesak

BYG3111

GIS i arealplanlegging

10 stp

Fysisk planlegging og arealplanlegging med bruk av GIS-verktøy
BYG1091
Byggeskikk, estetikk og stedsforming
10 stp
Utvikle felles begrepsapparat for å kunne anvende plan- og bygningslovens krav til estetisk vurdering ved gjennomføring av byggesaker
BYG1101
Universell utforming
10 stp
Planlegging av det fysiske miljøet med hensyn til alle brukergruppers behov
BYG1221
VAR-teknikk
10 stp
Planlegging og prosjektering av vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon
BYG3121
Vegplanlegging
10 stp
Planlegging og prosjektering av veg- og trafikkanlegg

Emnetabeller

Årsstudium i Teknisk planlegging 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
GEO1121 GIS Intro O 10      
BYG3111 GIS i arealplanlegging O 5 5    
BYG1091 Byggeskikk, estetikk og stedsforming O   10    
BYG1101 Universell Utforming O     10  
BYG3121 Vegplanlegging O     5 5
BYG1221 VAR-teknikk introduksjon O       10
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne