Årsstudium i teknologidesign -

Studiets varighet, omfang og nivå

1 år på heltid. Normert tid, det vil si normal gjennomføringstid for studiet, er 1 år. Studiet gir 60 studiepoeng (sp). Studiet er på grunnutdanningsnivå (lavere grad).

Forventet læringsutbytte

Kandidater vil etter endt studie kunne jobbe med produktutvikling og prosessforbedring, i teknologi bedrifter Etter endt studium skal kandidatene ha grunnleggende forståelse for: Produktutforming, design, ide og konseptutvikling, kvalitet og bedrift forståelse.

Målgruppe

Studiet er interessant for personer som interesserer seg for produktdesign, kvalitesledelse og tilvirkning av produkter. Studiet er interessant for mange medarbeidere i verkstedsindustrien gjerne med fagbrev. Studiet er spesielt tilrettelagt personer som gjerne vil få en bedre og dypere innsikt i produktutvikling og design koblet mot industrielle prosesser.

Opptakskrav og rangering

Studenter med generell studiekompetanse:

* Fra videregående skoler
* Fra tekniske fagskoler
* Voksenopplæring (konsentrert allmennfag)

De som tilfredsstiller real kompetanse:

* De som er over 25 år med minst 5 års yrkespraksis
* Fagbrevutdanning

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Årsstudium i design er i utgangspunktet en tilrettelagt etter videreutdanning. Det er likevel fullt mulig å bygge videre på årsstudiet (f. eks. til TDL bachelor grad).

Verdiskapning I Norge har internasjonal konkurranse. Vi må forbedre oss kontinuerlig på både design og prosesser som influerer på verdiskapningen. Det er en økende forståelse for og bruken av design i norsk næringsliv. Økt globalisering, tilgang til de samme produksjonsmetoder og prosesser har skapt mulighetene for at flere kan produsere like teknisk gode produkter. Design er det verktøy som skal få bedriftens produkt eller tjeneste til å skille seg ut, og dette har gjort at design er ett av fremtidens viktigste konkurranseverktøy for den enkelte bedrift.

Individuell studieplan for TD årsstudium kan tilpasses. Emner kan byttes ut med linjegodkjente emner fra tabellen under. Individuell studieplan settes opp ut fra studentens ønsker og tidligere kvalifikasjoner. Individuell studieplan skal utformes i samråd med faglig veileder.

Emnetabeller

Årsstudium i teknologidesign 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
MAS1271 Teknologisk metodelære O 10  
MAS1311 Laboratoriearbeid for TDL O 5  
MAS1121 Kreativ problemløsning O 5  
MAS1321 Skisse form farge O 5 5
MAS1301 Læring I Bedrift (LIB) O 5 5
MAS1161 Kvalitetsledelse med SPS statistikk O   10
MAS1141 Dataassistert design O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Kvalitetsledelse med statistikk har en statistikkmodul tilsvarende 5 SP.


Linjegodkjente emner:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
MAS2001 Aluminium i design I O 10  
MAS1231 Grenseoverskridende design II O 10  
MAS3071 Organisasjonskultur og forbedringsprosesser O 10  
SMF1042 Økonomistyring O 10  
SMF2071 Etablereropplæring O 5  
MAS1131 Materiallære O 5  
MAS1101 Teknologiledelse O 10  
SMF1101 Grunnleggende prosjektstyring O 5  
MAS2131 Produksjonsmetoder O 5  
MAS3061 Materiallære tre O 5  
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O 10  
SMF1151 Coaching & mentorskap O 7,5 7,5
MAS3051 Produksjonssimulering O   5
SMF2011 Investering og finansiering O   5
MAS3001 Aluminium i design II O   5
MAS1251 Innovasjonskilder O   5
MAS1261 Merkevarebygging O   5
MAS1291 Fri form fremstilling (Reverse Engineering) O   15
SMF1071 Organisasjon og ledelse O   5
MAS1191 Automasjon av industriprosesser O   5
IMT2362 Fargelære O   10
IMT2342 Designhistorie og designteori O   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Andre HiG-emner kan godkjennes etter faglig vurdering og avtale med studieprogramansvarlig.