Bachelor i ingeniørfag – Bygg -

Innledning

Bygg- og anleggsbransjen omsetter årlig for 200 milliarder kroner gjennom nybygg, anlegg og rehabilitering av eksisterende bygg. Bygg og anlegg sysselsetter 180 000 personer, og bransjen har dermed stor samfunnsmessig betydning.

En byggingeniør skal ha kompetanse til å dekke mange ulike roller og funksjoner i denne verdiskapning, som for eksempel planlegging, prosjektering, byggesaksbehandling, produksjon på byggeplass og forvaltning, drift og vedlikehold av de ferdige bygg.

Studiet retter seg primært mot den delen av bransjen som omfatter prosjektering av byggverk samt den utførende delen hvor oppmåling står sentralt. Dette gjenspeiles i studiet ved at studentene kan velge fordypning i henholdsvis konstruksjonsteknikk og landmåling som studieretninger i 3. klasse.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng – og tilbys som en heltidsutdanning. Fullført utdanning gir rett til å bruke graden ”Bachelor i ingeniørfag – bygg.”

Forventet læringsutbytte

Studenten viser ved sluttført studium:

• kunnskaper om og ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, lover og regelverk og standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger og andre byggverk/ anlegg. Dette gjelder lokalisering, posisjonering, materialbruk, konstruksjon og utforming for å tåle ytre belastninger, egenlaster og klimabelastninger, samt opplegg for inneklima, alt med hensyn på funksjonalitet, pålitelighet, bevaring, brannsikkerhet, ressursbruk, økonomi og miljøeffekter / -konsekvenser.
• evne til å overføre kunnskaper og ferdigheter til nye problemstillinger.
• evne til å presentere og føre dialog vedrørende studiets emner.
• balanserte og sunne holdninger til byggeprodukter og byggeprosesser, med hensyn på forskjellige aktørers interesser og ansvar for det ytre miljøet.
• vilje og evne til god kommunikasjon med aktører og berørte interessenter i en byggeprosess. (Aktører og interessenter innebærer tiltakshavere, entreprenører, konsulenter, forvaltere og myndigheter, samt private og næringsmessige interesser og ideelle interesser.)

Fullført studium vil kvalifisere til arbeid innen bl.a.:
• Anleggsledelse (hos entreprenør) – med ansvar for drift og oppfølgning på byggeplass.
• Byggeledelse (hos konsulent) – som byggherrens faglige rådgiver og kontrollør.
• Prosjektering / formgivning (hos konsulent) – ved å omforme ideer til konkrete planer.
• Arealplanlegging (i privat konsulentbedrift og offentlig forvaltning)

Studiet danner grunnlag for videreutdanning ved HiG innen byggesaksbehandling, teknisk planlegging og geografiske informasjonssystemer. Det er også mulig å ta videreutdanning til master ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland, for eksempel ved NTNU.

Internasjonalisering

Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre 5. semester, dvs høsten i tredje klasse, ved en av avdelingens samarbeidsinstitusjoner.

For tiden er dette

• South Dakota School of Mines & Technology, USA og
• University of Wollongong, Australia

Målgruppe

Personer med utdannelse fra videregående skoler, teknisk fagskole og de som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er spesiell studiekompetanse (generell studiekompetanse + fordypningsfag i matematikk og fysikk på nivå med allmennfaglig studieretning 3MX (3MN) og 2FY.) Det er også mulig å søke med generell studiekompetanse, men da på tresemester-ordningen

Søkere med fullført og bestått teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er også kvalifisert til å søke opptak.

Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiets bærende idé er at byggingeniører fra HiG på matematisk-naturvitenskaplig grunnlag i samarbeid med samfunnet for øvrig skal bruke byggteknikk til beste for sine medmennesker på en miljømessig bærekraftig måte. Dette gjenspeiles i studiets faginnhold: Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag utgjør i alt 50 studiepoeng, og samfunnsfagene utgjør i alt 20 studiepoeng, hvorav 5 studiepoeng er innarbeidet som deler av tekniske emner. Tekniske fag utgjør totalt over halve studiet.

Det pedagogiske opplegget er variert: Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon, gruppearbeid, forelesninger, oppgaveregning, laboratoriearbeid, ekskursjoner, bedriftsbesøk, markarbeid m.m. I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy.

Studiet avsluttes ved at studentene gjennomfører et selvstendig hovedprosjekt på 15 studiepoeng i samarbeid med offentlige etater, foreninger eller private firma.

Tabellen under viser innhold, omfang og målsetning i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet:

Emne STP
Matematisk-naturvitenskapelige fag (50-60 stp) 50
Matematikk 10 5
Matematikk 15 5
Matematikk 20 10
Kvalitetsledelse/statistikk (5 stp tekniske fag) 10
Fysikk for bygg og maskin 10
Kjemi og miljø 10
Datateknikk (inkl i byggingeniør intro) 5
Samfunnsfag (15-20 stp) 15
Økonomistyring 10
Tekniske fag (75-90 stp) 75
Byggingeniør intro 15
Mekanikk 10
Husbyggingsteknikk 10
Konstruksjonslære 1 10
Landmåling for bygg 10
DAK for bygg 5
Juss 5
Terrengmodeller 10
Landmåling instrument- og beregningslære 20
Praktisk landmåling 15
Byggesaksprosessen 10
Byggeplassledelse 20
Konstruksjonslære 2 10
Stål og trekonstruksjoner 10
Satelittgeodesi 10
Bacheloroppgave (15-20) 15
Sum 180

Emnetabeller

1. studieår (2006/2007)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
BYG1191 Byggingeniør introduksjon O 10          
BYG1201 Arealplanlegging introduksjon O 5          
BYG1062 Mekanikk O 5 5        
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1092 Fysikk for bygg og maskin O   10        
BYG2131 DAK for bygg (3D) O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår (2007/2008) Studieretning "Konstruksjon" og "Prosjektstyring og ledelse"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA2032 Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
GEO1131 Landmåling for Bygg O     10      
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O       10    
BYG2121 Husbyggingsteknikk O       10    
BYG2052 Konstruksjonslære I O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår (2007/2008) Studieretning "Landmåling"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
GEO1141 Landmåling instrument- og beregningslære - LIB O     20      
REA2032 Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag O     10      
GEO1091 Juss O       5    
GEO2121 Terrengmodeller O       10    
GEO2241 Praktisk landmåling - PL - O       15    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (2008/2009) Studieretning "Konstruksjon"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BYG3061 Konstruksjonslære II O         10  
BYG3081 Byggesaksprosessen O         10  
BYG2042 Statikk O         5  
Valgemne, 5 st.p. V         5  
BYG3071 Stål- og tre-konstruksjoner O           5
Valgemne, 10 st.p. V           10
ING3902 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (2008/2009), Studieretning "Landmåling"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1042 Økonomistyring O 10  
GEO3071 Satellittgeodesi, videregående O 10  
Valgemne, 10 st.p. V 10  
Valgemne, 10 st.p. V   10
ING3901 Bacheloroppgave 20 O   20
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (2008/2009) Studieretning "Prosjektstyring og ledelse"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
BYG2151 Byggeplassledelse O 20  
Valgemne, 10 st.p. V 10  
Valgemne, 10 st.p. V   10
ING3901 Bacheloroppgave 20 O   20
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalt valgemne for de som skal gå videre på masterløp

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA3002 Matematikk 30 V         10  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner "Konstruksjon"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
GEO1161 Teknisk Engelsk V         5  
TEK2001 Elementmetoden V         10  
BYG3151 VAR-teknikk V           10
BYG1101 Universell Utforming V         10 10
BYG1151 Planprosessen V           10
BYG1091 Byggeskikk, estetikk og stedsforming V         10 10
BYG2181 DAK for bygg (Revit) V           5
BYG1251 Byggtermografering V           5
SMF1291 Prosjektledelse V           5
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner "Prosjektstyring og ledelse"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BYG3121 Vegplanlegging V         10  
TEK2001 Elementmetoden V         10  
GEO1161 Teknisk Engelsk V         5  
BYG1151 Planprosessen V           10
BYG3151 VAR-teknikk V           10
BYG1101 Universell Utforming V         10 10
BYG1091 Byggeskikk, estetikk og stedsforming V         10 10
GEO1151 GIS Intro I V         5 5
BYG1251 Byggtermografering V           5
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner "Landmåling"

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
GEO3061 Stikking, videregående V         10  
BYG3081 Byggesaksprosessen V         10  
BYG3121 Vegplanlegging V         10  
GEO2261 GIS i arealplanlegging V         10  
BYG2181 DAK for bygg (Revit) V           5
GEO2132 Kartlegging V           5
GEO2251 GIS Intro II V           5
GEO2151 Landmålingsanalyse V           10
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V           10
BYG1251 Byggtermografering V           5
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne