Bachelor i ingeniørfag - elektro -

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som en heltidsutdanning.Utdanningen følger nasjonale krav gitt i "Rammeplan for Bachelor i ingeniørfag". Se rammeplanen. Utdanningen gir rett til å bruke graden ”Bachelor i ingeniørfag – Elektro”.

Forventet læringsutbytte

Bachelor i ingeniørfag elektro ved HiG skal gi solide basiskunnskaper i automatisering, elektronikk og teleteknikk. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere. Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak ved videre studier – f. eks. i 4. studieår ved NTNU eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Gjennom et variert faglig tilbud med høyt nivå utdanner vi selvstendige, ansvarsbevisste og endringsdyktige ingeniører. Gjennom mye praktisk bruk av nye og moderne elektrolaboratorier får studentene oppleve at teori og praksis henger sammen. Det er satset mye på å ha moderne og godt teknisk utstyr på laboratoriene. Laboratoriene omtales som ”Norges aller flotteste elektrolaboratorier” av studenter som kommer fra andre høgskoler. Det er lagt vekt på at studentene skal ha et godt studiemiljø. Utstrakt bruk av datamaskin og spesialsoftware går igjen i mange av elektrofagene. Laboratoriene er tilrettelagt for bruk av bærbar datamaskin gjennom trådløse nettverk. Mye av fagstoffet er tilgjengelig på egne fagsider. Lærerne ved elektro har høyt faglig nivå, og flere har utgitt lærebøker som brukes ved HiG og andre skoler. Bruk av egne kompendier der det aller nyeste av teknologi er inkludert, brukes i stor grad i undervisningen for siste års studenter. I siste semester utføres et større prosjekt for en bedrift. Nivået på oppgavene og gjennomføringene har ofte imponert bedriftene. Det er så stor etterspørsel fra bedriftene at studentene har mange svært interessante oppgaver å velge mellom. Dette gir også ofte jobbmuligheter i etterkant.

Studieretning Automatisering – Industriell Elektronikk skal gi kunnskaper om måleteknikk, styrings- og automasjonsteknikk og om samspillet mellom teknisk produksjonsstyring og internasjonal produktkompetanse.

Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som: Intek Engineering, Aker Maritime-Aker Elektro, ABB, …

Studieretning Elektronikk - microData skal gi kunnskaper og ferdigheter i utvikling av moderne elektroniske systemer der bruk av mikroprosessorer/mikrokontrollere er en naturlig komponent og det fokuseres på programutvikling i tilknytning til denne.

Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som: Hapro, Topro, Kitron, Siemens, …

Studieretning Teleteknikk - Trådløse Systemer legger hovedvekten på å gi kunnskaper om og ferdigheter i planlegging, beregninger og drift av moderne telekommunikasjonsutstyr og systemer, med spesiell vekt på trådløse systemer.

Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som: Telenor, Tandberg, Nokia, Ericsson, British Telecom, …

Utdanningen ved Elektro på Gjøvik kvalifiserer til å jobbe i en rekke forskjellige firma både nasjonalt og internasjonalt. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

* Elektronikkindustri – utvikling, testing, salg, oppfølging, …
* Rådgivingsfirmaer – planlegging, utbygging, igangsettelse, …
* Offentlige etater – drift, oppfølging av prosjekter, konstruksjon av løsninger, …
* Mindre elektro firma – utvikling, testing, installering, opplæring, salg, …

Internasjonalisering

Alle fag undervises normalt på norsk, men enkelte fag kan bli forelest på engelsk i semestre der det deltar fremmedspråklige studenter.

Utenlandsopphold for norske studenter passer best i løpet av 2. studieår. Fagopplegg og gjennomføring må vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av den utenlandske institusjonens studietilbud. Det finnes i dag avtaler med universitet og høgskoler i blant annet Sverige, Finland, USA, Australia, Tyskland og England.

Målgruppe

Elever

* fra videregående skoler
* fra teknisk fagskole
* med fagbrev (Y-VEI opptak)
* som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning

Opptakskrav og rangering

* Elever med bestått generell studiekompetanse og fordypning i matematikk (3MX) og fysikk (2FY)
* Elever fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er kvalifisert for opptak til studiet
* For studenter med generell studiekompetanse er det mulig med opptak via tresemesterordningen
* Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen
* Søkere med fagbrev fra videregående skole etter Reform 94

Rangeringen av søkerne foretas gjennom beregning av karakterpoeng fra utdanning, praksis og ekstrapoeng.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er lagt opp etter ”Rammeplan for Bachelor i ingeniørfag” med et forholdsvis stort innslag av grunnleggende realfag i første del av studiet og mer tekniske fag og praktisk laboratorie- og prosjektarbeid etter hvert i studiet. De to første årene av studiet er felles for studieretningene Automatisering, Elektronikk og Teleteknikk.

Fordelingen av fagene er vist i tabellen på neste side - (hvert semester tilsvarer 30 studiepoeng). Valgfagene som tilbys fra elektroseksjonen, framgår også. Valgfag kan velges fritt blant alle fag som tilbys ved HiG og det kan eventuelt også søkes godkjenning for fag fra andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner.

Det pedagogiske opplegget er variert: Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon, gruppearbeid, forelesninger, oppgaveregning, laboratoriearbeid, bedriftsbesøk, med mer. I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy der en oppnår ferdigheter som det forventes at en elektroingeniør skal ha.

Elektroseksjonen har gode forbindelser til et bedriftsnettverk innen Elektro i Hedmark/Oppland (Elektronettverk Innlandet). Dette har gitt mange spennende utviklingsmuligheter.

Studiet avsluttes med at studentene utfører et selvstendig hovedprosjekt på 15 studiepoeng for en bedrift eller offentlig etat.

Elektrostudiet er under stadig utvikling. Oppdatering innen de enkelte fag, utvikling av nye fag, utvikling av nye studieretninger, samarbeid med næringsliv og offentlige etater er noen av tiltakene for å ha et oppdatert elektromiljø.

Emnetabeller

Bachelor i ingeniørfag- elektro 2006-2009, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
ELE1041 Elektriske kretser O 10          
ELE1051 Elektronikk O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1012 Fysikk (Elektro og Data) O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i ingeniørfag- elektro 2006-2009, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA2022 Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere O     10      
ELE2111 Datatransmisjon O       10    
ELE2121 Lineær Systemteori O       10    
IMT1182 Programmering O       5    
REA1081 Statistikk O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i ingeniørfag- elektro, 2006-2009, 3. studieår, studieretning Teleteknikk- Trådløse systemer

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE3021 Digital signalbehandling O         10  
ELE3143 Trådløs kommunikasjon O         10  
ELE3191 Høgfrekvens konstruksjon O         10  
ING3902 Bacheloroppgave 15 O           15
SMF1071 Organisasjon og ledelse O           5
Valgemne, 10 sp V           10
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i ingeniørfag- elektro, 2006-2009, 3. studieår, studieretning Elektronikk-microData

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE3021 Digital signalbehandling O         10  
ELE3221 Programmerbare kretser O         10  
ELE3181 Elektronikk konstruksjon O         10  
ING3902 Bacheloroppgave 15 O           15
SMF1071 Organisasjon og ledelse O           5
Valgemne, 10 sp O           10
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner ved elektroseksjonen

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
ELE3132 Telekommunikasjonsnett V 5  
ELE3002 Bildebehandling, maskinsyn V   5
ELE3211 Akustikk V   5
REA3002 Matematikk 30 V 10  
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

REA3001 Matematikk 30 anbefales for de som skal gå videre på et masterløp.