Bachelor i ingeniørfag, industriell design og teknologiledelse -

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning (lavere grad) i ingeniørfag med studietid 3 år – 180 studiepoeng – på heltid. Fullført utdanning gir graden Bachelor i ingeniørfag -industriell design og teknologiledelse.

Studiet følger ’Rammeplan for ingeniørutdanning’.

Forventet læringsutbytte

Hovedmålet er å utdanne ingeniører som kan kombinere teoretiske kunnskaper innen industriell design og teknologiledelse med praktiske ferdigheter. Det skjer i studiet ved å kombinere teori, øvinger, bedriftspraksis og prosjekter.

1.Studiet skal gi ingeniøren et solid grunnlag i realfag på høyde med tilsvarende utdanninger internasjonalt.

2.Det skal legges til rette for at ingeniøren kan omsette teori til praktisk ingeniørarbeid.

3.Ingeniøren skal kunne få teknologi til å fungere i en organisasjon og kunne ta ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn.

4.Ingeniøren skal kunne planlegging og gjennomføre prosjekter i samspill med andre. Det legges vekt å øve opp evnen til både skriftlig og muntlig kommunikasjon.

5.Ingeniøren skal ha en profesjonell holdning til forsknings- og utviklingsarbeid

6.Ingeniøren skal forstå og kunne ta i bruk eksisterende teknologi og ha tilstrekkelig kunnskaper innen ny teknologi for å kunne bidra til innovasjon og nyskapning.

7.Ingeniøren skal gis et grunnlag som er nødvendig for livslang læring

Etter endt studium skal studenten kunne:

a)anvende kunnskap i matematikk, vitenskap og teknologi

b)identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor sitt spesialområde

c)spesifisere krav til løsninger på en systematisk måte

d)planlegge og gjennomføre eksperimenter, samt analysere, tolke og bruke framkomne data

e)konstruere en komponent, et system eller en prosess for å oppnå spesifiserte resultater

f)utnytte moderne verktøy, teknikker og tilegnede ferdigheter i sitt daglige arbeid

g)samarbeide tverrfaglig for å løse kompliserte oppgaver

h)kommunisere effektivt med andre fagområder

i)forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet

j)ta vare på kvalitetsbegrepet i alle sammenhenger

k)kunne delta i innovasjons- og nyskapingsprosesser

l)se teknologiske løsninger i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng.

Internasjonalisering

Studentene kan reise til utlandet i 4. semester forutsatt at samme fag dekkes. Det er samarbeid med Karlstad Universitet og Högskolan Dalarna, Fachhochschule Schmalkalden (FhS) og South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA.

Målgruppe

Søkere fra videregående skoler, studenter fra teknisk fagskole og studenter som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse og fordypning i matematikk (3MX) og fysikk (2FY). Søkere med generell studiekompetanse kan tas opp på tresemesterordningen som gir fordypning i matematikk og fysikk.

Studenter fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er også kvalifisert for opptak til studiet. Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet har fokus på kunnskaper og ferdigheter innen to hovedområder:

· Industriell design (fra ide til ferdig industrielt produkt): Dette konkretiseres i emner som kreativ problemløsning, dataassistert design. mekanikk, materiallære, styrkeberegning og dynamisk design.

· Teknologiledelse (material-, prosess- og produksjonsledelse): Dette dreier seg om hvordan en får teknologi til å fungere i en organisasjon. Konkretisering skjer gjennom praktisk prosjektarbeid og i emner som prosjektstyring, produksjonsledelse, kvalitetsledelse og teknologiledelse.

Høgskolen i Gjøvik ligger i en region som er Norges tyngste innen vare-produserende industri. Det er etablert et stort nettverk mellom skolen og bedrifter i regionen. Som en del av studiet får derfor studentene være i en bedrift i perioder, løse konkrete oppgaver og lære gjennom å bruke kunnskapene på virkelige problemstillinger ( Læring I Bedrift) .

Det første året i utdanningen består hovedsakelig av realfag kombinert med noen ingeniørfag. Det andre året har overvekt av ingeniørfag, og i det siste året har studenten mulighet til enten å øke bredden eller å spisse studiet gjennom studieretningsfag og valgfag. I siste semester utføres et hovedprosjekt (gruppearbeid) med konkrete og aktuelle problemstillinger fra næringsliv og fra det offentlige. Se tabell for oversikt.

Utdanningen vil i stor grad gå parallelt med Bachelor i teknologidesign og ledelse , og noen av fagene vil tilbys i begge utdanningene. Ingeniørstudiet skiller seg fra Bachelor i teknologidesign og ledelse med flere real- og konstruksjonsfag som gir en solid basis for kompliserte beregnings- og dimensjoneringsoppgaver.

Studentene er kvalifisert for opptak til Mastergrads-studier innen teknologi ved å ta emnet Matematikk 30.

Alle emnene som er listet opp nedenfor har en detaljert beskrivelse. Denne inneholder mål, detaljerte temaer, pedagogiske metoder, vurderingsform og læremidler

Emnetabeller

Bachelor i ingeniørfag- Industriell design og teknologiledelse 2006-2009, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
MAS1131 Materiallære O 5          
MAS1121 Kreativ problemløsning O 5          
BYG1062 Mekanikk O 5 5        
MAS1301 Læring I Bedrift (LIB) O 5 5        
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1092 Fysikk for bygg og maskin O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fordypningsretning

Studenten velger en fordypningsretning i 6. semester, representert ved en bacheloroppgave enten innen kontruksjon eller materialer eller lean manufacturing.


Bachelor i ingeniørfag- Industriell design og teknologiledelse 2006-2009, 3. - 6. semester

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA2032 Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag O     10      
TEK2021 Styrkeberegning O     10      
SMF1201 Grunnleggende prosjektledelse O     5      
TEK2041 Produksjonsmetoder O     5      
TEK1051 Automasjon av industriprosesser O       5    
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O       10    
TEK1061 Termodynamikk O       5    
TEK2051 Utviklingsprosjekt O       5    
TEK1081 Dataassistert design O       5    
TEK2031 Teknologiledelse O         10  
TEK2001 Elementmetoden O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner O           10
ING3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 0 0 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner (skal velges tilsvarende 10 st.p.)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO1161 Teknisk Engelsk V 5  
REA3002 Matematikk 30 V 10  
SMF2131 Prosjektanalyse V 5  
TEK2071 Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB V 5 5
SMF2111 Investering og finansiering V   10
TEK2061 Lettvekt design V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

REA3002- Matematikk 30 kreves for å fortsette på masterstudier.

For TEK2071- Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB gjelder spesielle opptakskriterier. Se emnebeskrivelse.