Bachelor i teknologidesign og ledelse -

Innledning

Dette studiet er et alternativ til ingeniørstudiet Bachelor i ingeniørfag, maskin, studieretning Industriell design og teknologiledelse. Studiene har en stor del av fagene felles, men dette studiet er tilrettelagt for deg som mangler fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole, ved at noen av de grunnleggende realfagene i ingeniørstudiet er erstattet med en enklere og målrettet matematikk.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning på lavere nivå med normert studietid på 3 år. Studiet gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i teknologidesign og -ledelse.

Forventet læringsutbytte

Kandidater vil etter endt studie kunne jobbe med produktutvikling, design, prosessforbedring, salg, merkevarebygging i teknologi bedrifter. Kandidaten vil kunne bekle lederstillinger i forskjellige bedrifter særlig i små og mellomstore bedrifter (SMB) Etter endt studium har kandidatene kunnskaper og ferdigheter som gjør dem skikket til å designe og utvikle nye produkter og prosesser med fokus på verdiskapning og kostnadseffektivitet.

Ved sluttført studium skal kandidaten ha kompetanse innen:

 • Grensesnittutforming med basis i designteori (kobling menneske og produkt, ergonomi)
 • Kreativ problemløsning (kreative tankeprosesser, jakten på de gode løsninger, holdninger, etc.)
 • Produktet som kommunikasjonsmedium (produktets og bedriftens identitet).
 • Idé - og konseptutvikling (sammenhenger produktet skal inngå i).
 • Valg av materialer/løsninger(HMS, gjenbruk/resirkulering aluminium som designmateriale etc.)
 • Kommersialiseringstankegang i designprosessen, hvordan kommersialisere et produkt/en tjeneste.
 • Funksjonsevne og oppfyllelse av krav (verdianalyse)
 • Bruk av dataverktøy i designprosessen (Designverktøy: 3D-modellering, 3D-animasjon, også dataverktøy innenfor kommunikasjon, presentasjon og demonstrasjon)
 • Produksjonsteknikker
 • Datasimulering av produksjonsprosesser
 • Samfunns- og kultur forståelse (evne til å sette produktet inn i en samfunnsmessig og kulturell forståelse)
 • Prosjektledelse i den praktiske designprosessen (grunder tankegang, prosjektering, prosjektledelse, kvalitetssikring, tilvirkning, prosjektevaluering).
 • Rapid prototyping, reverse engineering, 3D digitalisering
 • Formgiving, verifisering, testing i laboratoriet, vedlikeholdsvennlig design
 • Kombinerere teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter har bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn.
 • Identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor sitt spesialområde
 • Kunnskaper om og ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, lover og regelverk og standarder for planlegging, prosjektering, drift, vedlikehold og utvikling av fabrikkanlegg.

Kandidaten behersker også:

 • Konstruere/tegne en komponent, et system eller en prosess for å oppnå spesifiserte resultater
 • utnytte moderne verktøy, teknikker og tilegnede ferdigheter i sitt daglige arbeid
 • samarbeide tverrfaglig for å løse kompliserte oppgaver
 • kommunisere effektivt med andre fagområder
 • forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet
 • ta vare på kvalitetsbegrepet i alle sammenhenger
 • se teknologiske løsninger i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng
 • Dette gjelder lokalisering, posisjonering, materialbruk, konstruksjon og utforming for tilstrekkelig kapasitet til å tåle belastninger. Evne til å overføre kunnskaper og ferdigheter, til analoge problemstillinger.
 • Evne til å presentere og føre dialog vedrørende viktige momenter aktuelle for studiets emner.
 • Balanserte og sunne holdninger til produkters og prosessers kvalitet og innpassing av tiltak i aktuell helhetlige situasjonen, med hensyn på forskjellige aktørers interesser og ansvar og omgivelsenes kvaliteter.
 • Vilje til vektlegging av tilrettelegging for kommunikasjon mellom aktører og berørte interessenter.

Studiet har i utgangspunktet stor bredde, men studentene kan ved bevisst valg av anbefalte valgfag og avsluttende prosjekt spisse studiet i retning av:

 • materialteknologi
 • design av helseteknologiske hjelpemidler
 • innovasjon og entreprenørskap

Hvilke av disse som til enhver tid kan tilbys, er avhengig av hvor mange studenter som velger de tilhørende fagene, fra dette studiet eller andre studier ved HiG. Men med tanke på satsingen innen lettmetaller i innlandet, er det intensjonen at "Materialteknologi", som innbefatter lettmetaller, kompositter og keramer, er den som prioriteres i utgangspunktet.
Kandidatene vil finne jobber både i produksjons- og engineeringbedrifter, og vil med sine kunnskaper om kreative problemløsningsteknikker, produktutvikling og design, innovasjon og nyskapning være et viktig supplement til de mer tradisjonelle maskiningeniørene i SMB.

Internasjonalisering

Det er et mål at studentene kan ta et semester i utlandet uten tap av tid. Fagseksjonen har samarbeid med både Karlstad universitet og Högskolan Dalarna gjennom UNISKA. Begge disse institusjonene har utdanninger som passer sammen med dette studiet.
Seksjonen har i flere år hatt samarbeid med Fachhochschule Schmalkalden (FhS). Studenter fra maskiningeniørstudiet har tatt et fag i Schmalkalden, men nå arbeider FhS med å utvikle et helt semester på engelsk for utenlandske studenter.

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er studenter som er interessert i produktutvikling og design. Det er en fordel med yrkespraksis, men en ser for seg at studentgruppen vil bli sammensatt av nyutdannede fra videregående skole og studenter med praksis.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse.
En gjør oppmerksom på at søkere uten generell studiekompetanse fra videregående skole, men som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som har 5 års relevant yrkespraksis, kan gis studiekompetanse etter vurdering av realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelor i teknologidesign og ledelse er tilrettelagt for de med generell studiekompetanse. Utdanningen går parallelt med ingeniørutdanningen IDT, og en del av fagene vil tilbys i begge utdanningene. TDL studiet flere fag innen design, prototyp tilvirkning, salg og merkevarebygging i forhold til beslektede ingeniørstudium IDT. Studiet har 10 studiepoeng med metodelære (matematikk og mekanikk) og 5 studiepoeng statistikk første studieår, med tanke på det behov studentene vil ha for denne kompetansen i de tekniske fagene ellers i studiet.

Bachelor i teknologidesign og ledelse skiller seg altså fra ingeniørutdanningen med mye større vekt på formgiving, designprosjekter, fri form fremstilling, organisasjon og kulturforståelse

Studiets emnesammensetning og organisering er vist i vedlagte emneoversikt.

I første studieår får studentene en oversikt over hva teknologidesign er med emner som tegning form farge, kreativ problemløsning, laboratoriearbeid, skisseteknikk, dataassistert design og markedsføring.

Studentene får også anledning til å lære hvordan teknologidesignere arbeider i næringslivet ved at studentene er ute i bedrifter deler av året i emnet LIB (Læring i bedrift)

I første studieår gis også et teoretisk grunnlag i matematikk, statistikk og mekanikk i emnene teknologisk metodelære og kvalitetsledelse med statistikk.
Andre studieår preges av materialvalg, produktdesign, prosjektstyring, produksjonsmetoder, FFF Fri form framstilling (rapid prototyping, reverse engineering og designprosjekt), innovasjonskilder og merkevarebygging.

Tredje studieår legger vekt på teknologiledelse, organisajonskultur og forbedringsprosesser samt valgfag og hovedprosjekt.

Studiet er ganske bredt og studentene kan spisse studiet etter ønske ved bevisst bruk av valgfag og hovedprosjektoppgave.Aktuelle fordypningsområder er materialteknologi, innovasjon og entreprenørskap og design av helsetekologiske hjelpemidler.

Studiet anvender i stor grad prosjekter som arbeidsform og studentene vil i dager eller perioder av studiet være ute i bedrifter, spesielt innen Raufoss Industripark og ellers i bedrifter i Gjøvik/Totenregionen. Et prosjekt (valgfag: Grenseoverskridende design) gjennomføre i Garpenberg i Sverige, der studenter fra flere høgskoler i Norge og Sverige er samlet til å gjennomføre designprosjekter etter bestilling fra svenske bedrifter. Ellers vil studentene kunne jobbe i laboratoriet med sine prosjekter som ofte er praktiske utviklingsprosjekter.

Emnetabeller

Bachelor i teknologidesign og ledelse 2006-2009, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
MAS1121 Kreativ problemløsning O 5          
MAS1271 Teknologisk metodelære O 10          
MAS1311 Laboratoriearbeid for TDL O 5          
MAS1321 Skisse form farge O 5 5        
MAS1301 Læring I Bedrift (LIB) O 5 5        
MAS1161 Kvalitetsledelse med SPS statistikk O   10        
MAS1141 Dataassistert design O   5        
SMF2062 Markedsføring O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i teknologidesign og ledelse 2006-2009, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK2091 Materiallære O     10      
SMF1201 Grunnleggende prosjektledelse O     5      
TEK2041 Produksjonsmetoder O     5      
Valgemne, 5 st.p. V     5      
SMF1281 Produkt design O     5 5    
TEK2081 Fri form fremstilling (Reverse Engineering) O       10    
SMF1261 Merkevarebygging O       5    
Valgemne, 10 sp V       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i teknologidesign og ledelse 2006-2009, 3. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF3011 Endringsledelse O         10  
TEK2031 Teknologiledelse O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
ING3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studierettede valgemner. Det anbefales å velge studierettede valgemner i henhold til listen under:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1042 Økonomistyring V 10  
GEO1161 Teknisk Engelsk V 5  
SMF1231 Grenseoverskridende design V 5 5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V   10
SMF2111 Investering og finansiering V   10
TEK2051 Utviklingsprosjekt V 5 5
TEK2071 Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB V   10
IMT2342 Designhistorie og designteori V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner innen konstruksjon og produksjonsfag, som krever god kompetanse i realfag:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
TEK2001 Elementmetoden V 10  
TEK2021 Styrkeberegning V 10  
TEK3021 Produksjonssimulering V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

 • TEK2071- Fordypningsprosjekt Læring i bedrift LIB og TEK2051- Utviklingsprosjekt gjelder spesielle opptakskriterier. Se emnebeskrivelse. Emnene kan kjøres både høst og vår etter avtale med fagmiljøet.
 • SMF1231 fordrer sommerkurs i Sverige
 • GEO1161 avhenger av ledig kapasitet og selvfinansiert ekskursjon