eGIS - Nettbasert års-studium i geografiske informasjonssystemer -

Innledning

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er betegnelse på systemer der en kan håndtere stedfestet informasjon, dvs. informasjon som inneholder opplysninger om hvor ting er plassert/foregår. Dette kan brukes til å koble informasjon knyttet til samme geografiske områder, en type kobling som ellers kan være svært vanskelig/umulig å gjøre. Stedfestet informasjon, tradisjonelt i form av kart, er et nyttig hjelpemiddel til mange fagområder. Dette studiet er laget for at personer med ulik fagbakgrunn skal kunne ta i bruk GIS innen sitt fagområde.

Innholdet i dette årskurset baseres seg på undervisningsopplegg opprinnelig utarbeidet i et europeisk samarbeidsprosjekt finansiert gjennom LeonardoDaVinci-programmet. Partnere fra 6 europeiske land deltok i prosjektet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Dette er et videreutdanningsstudium som tilsvarer et år på heltid, og alle beståtte emner gir til sammen 60 studiepoeng (sp). Det legges i utgangspunktet opp til å ta studiet på deltid, over to eller tre år.

Forventet læringsutbytte

Årskurset i GIS er primært et verktøykurs, der studenter med bakgrunn fra et fagområde lærer å utnytte GIS som verktøy innenfor sitt område.

Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og utførelseskompetanse i innsamling av stedfestet informasjon og bearbeiding, forvaltning og presentasjon av denne, og kunne benytte denne kunnskapen i det fagområdet studenten har bakgrunn i. Studenten skal ha opparbeidet øvelse i å bruke EDB-utstyr og GIS-programvare. Han/hun skal kunne ta vare på økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av bruk av stedfestet data i en organisasjon og bidra med GIS-kompetanse i tverrfaglige aktiviteter.

Etter fullført studium vil studentene kunne arbeide som GIS-spesialister innen sitt fagområde, for eksempel innen ulike typer planlegging, prosjektering av anlegg, forvaltning av naturresurser eller innen IKT-utvikling/drift

Internasjonalisering

Studiemateriellet er tilrettelagt på engelsk. Hele eller deler av studiet vil derfor egne seg for studenter som ikke behersker norsk. Siden studiet også er nettbasert, vil det egne seg for studenter ved utenlandske (og norske) studiesteder som vil lære om GIS, men som ikke har GIS-tilbud ved sin egen institusjon.

I og med at dette er et nettbasert studium med lite krav til tilstedeværelse på HiG, er det ikke aktuelt med ordinær student-utveksling med utenlandske studiesteder i dette studiet.

Målgruppe

Studiet retter seg først og fremst til deltids-studenter, som av ulike grunner ikke kan/vil oppholde seg lengre perioder på campus. Eksempel på tidligere utdanning som vil passe

* Bachelor-kandidater fra høgskoler.
* Kandidater fra universitet med bachelor- eller master-eksamen.
* Kandidater fra tidligere distriktshøgskoler.
* Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis.

Opptakskrav og rangering

  • Søkere med minst ett års avsluttende høgere utdanning er kvalifisert for studiet.
  • Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis (realkompetanse).

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Emnene som inngår i studiet er vist i tabellen under. Studiet inneholder en grunnpakke på 25 sp (GIS Intro, GIS2 og Databases for GIS) som alle skal ta, og en anbefalt prosjektoppgave på 10 sp til slutt. De resterende emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge. Siden det legges opp til deltids-studium, tilbys denne ”mellomblokka” kun annethvert år. I mellomblokka kan enkeltemner etter søknad fra studenter erstattes med andre emner.

Undervisningsform
Studiet er nettbasert, med kun et fåtall samlinger. En av samlingene vil være en oppstartsamling ved oppstart av årskurset. Hvert emne vil også innledes med en samling. Ut over dette vil all kommunikasjon mellom studenter og veileder foregå nett-baserte, først og fremst via HiG’s LMS (pr dato ClassFronter). Det forutsettes at studentene selv har passende utstyr til å utnytte denne undervisningsformen.

I nettbasert undervisning er det en utfordring å få til kontakt mellom studenter. For å få til dette oppfordres det til å etablere grupper av studenter og arbeide med innleveringsoppgaver i disse grupper.

Evaluerings- og sensureringsform
Student-evalueringen tilpasses nett-undervisningen, og baseres i hovedsak på innleverte oppgaver og kortere nettbaserte prøver. Det legges opp til at framlegging og forsvar av den avsluttende prosjektoppgava foregår på HiG. Denne prosjektoppgava skal evalueres av sensor. Et utvalg av de andre innleverte oppgaver skal også vurderes av sensor i tillegg til den enkelte emneansvarlige.

Emnetabeller

eGis 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne