Videreutdanning i GIS - VGIS

Innledning

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er betegnelse på systemer der en kan håndtere stedfestet informasjon, dvs. informasjon som inneholder opplysninger om hvor ting er plassert/foregår. Dette kan brukes til å koble informasjon knyttet til samme geografiske områder, en type kobling som ellers kan være svært vanskelig/umulig å gjøre. Stedfestet informasjon, tradisjonelt i form av kart, er et nyttig hjelpemiddel til mange fagområder. Dette studiet er laget for at personer med ulik fagbakgrunn skal kunne ta i bruk GIS innen sitt fagområde.

Studiets varighet, omfang og nivå

Dette er et videreutdanningsstudium i et år på heltid, og alle beståtte emner gir til sammen 60 studiepoeng (sp).

Forventet læringsutbytte

Årskurset i GIS er primært et verktøykurs, der studenter med bakgrunn fra et fagområde lærer å utnytte GIS som verktøy innenfor sitt område. Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og utførelseskompetanse i innsamling av stedfestet informasjon og bearbeiding, forvaltning og presentasjon av denne, og kunne benytte denne kunnskapen i det fagområdet studenten har bakgrunn i. Studenten skal ha opparbeidet øvelse i å bruke EDB-utstyr og GIS-programvare. Han/hun skal kunne ta vare på økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av bruk av stedfestet data i en organisasjon og bidra med GIS-kompetanse i tverrfaglige aktiviteter. Etter fullført studium vil studentene kunne arbeide som GIS-spesialister innen sitt fagområde, for eksempel innen ulike typer planlegging, prosjektering av anlegg, forvaltning av naturresurser eller innen IKT-utvikling/drift.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske studiesteder i løpet av selve studiet fram til ca. påske, men det er anledning til å utføre hovedprosjekt i utlandet.

Målgruppe

* Høgskoleingeniører fra alle studieretninger og skoler.
* Kandidater fra NTNU, UMB (tidl. NLH) eller tilsvarende utdanninger.
* Kandidater fra tidligere distriktshøgskoler.
* Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis.

Opptakskrav og rangering

Søkere med minst ett års avsluttende høgere utdanning er kvalifisert for studiet.
Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis (realkompetanse).

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygget opp med et relativt strengt styrt høstsemester, med kun obligatoriske emner, og et vårsemester med store muligheter for individuell tilpasning, både gjennom valgfag (20 studiepoeng) og gjennom det avsluttende hovedprosjekt (10 studiepoeng).

Undervisningsform
I studiet forventes evne til selvstendig arbeid. Geomatikkseksjonen jobber kontinuerlig med å ta i bruk moderne og elektroniske pedagogiske hjelpemidler, med den konsekvens at det blir gradvis færre forelesningstimer. Undervisningen er for det meste basert på veiledninger, øvelser, praktiske prosjekter og obligatoriske innleverte oppgaver. Dersom det lar seg gjøre er studentaktiviteten rettet mot bidrag til geomatikkseksjonens FoU-prosjekter. De fleste emnene som nevnes ovenfor kjøres samtidig for flere klasser, slik at antall studenter i klasserommet skal være av rimelig størrelse.

Vurderingsform
Studentevalueringer gjøres på forskjellige måter, avhengig av hva som passer best til de enkelte emnene. I noen emner passer det fortsatt best å evaluere med skriftlig eksamen med ettersensurering på vanlig måte. Alternativer til skriftlig eksamen som brukes stadig oftere, er oppgaveevalueringer, mappeevalueringer, karaktergivende fremføringer og muntlig eksamen, eller en blanding av disse. Det legges mer vekt på praktisk erfaringskompetanse som kvalifisering til sensorarbeid enn til vitenskapelig eller dokumentert kompetanse. Dette gjelder spesielt i forbindelse med prosjekter som er bestilt av skolens faglige samarbeidspartnere.

Emnetabeller

Videreutdanning i GIS 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO1013 Geomatikk introduksjon O 5  
GEO3111 Geografisk informasjonsbehandling O 15  
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O 10  
GEO3921 Hovedprosjekt - GIS og Landmåling O   10
Valgemne, 10 sp V   10
Valgemne, 10 sp V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

For studenter med geomatikkbakgrunn vil det være mulig å søke fritak fra GEO1013- Geomatikk introduksjon.


Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
BYG3111 GIS i arealplanlegging V 10  
GEO1091 Juss, grunnleggende V 5  
GEO2131 Kartlegging V   5
GEO2231 GI - Infrastruktur V   10
GEO2121 Terrengmodeller V   10
GEO3121 Geodatastrukturering V   10
BYG1101 Universell Utforming V   10
GEO3101 Geografisk analyse V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Andre valgbare emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus V   10
SMF2071 Etablereropplæring V   5
SMF2081 Organisasjonsarbeid V   5
SMF2062 Markedsføring V   5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne