Digitale produksjonssystemer II
2007-2008 - IMT3481 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene skal ha innsikt i de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler. De skal også beherske bruk av medieelementer og produksjoner i videomediert kommunikasjon samt i sammenheng med dynamiske publiseringer.

Emnets temaer

  • Streaming, publisering on demand
  • Produksjon av DVD
  • Videomediert kommunikasjon
  • Flerkamera produksjoner
  • Flerkanals lyd

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen teller 40%
  • Vurdering av prosjekter teller 60%.
    Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor brukes til utforming av eksamensoppgave samt sensorveiledning.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kun kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske øvinger samt milemæler underveis i prosjektet må være levert til riktig tid og bli godkjent for å få tilgang til eksamen.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.