Medieøkonomi
2007-2008 - IMT4071 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene forstår hvordan verdier skapes i ulike typer bedrifter og hvordan innføring av digitale teknologier endrer de økonomiske forutsetningene for bedrifter og andre økonomiske aktører.

Emnets temaer

  • Informasjonsøkonomi, informasjon som verdiskapningsfaktor i samfunnet
  • Prising av informasjon
  • Nettverksøkonomi
  • Fastlåsing
  • Samarbeid og kompatibilitet
  • Elektronisk samhandling
  • Markedets respons til teknologiutviklingen
  • Medieøkonomiske problemstillinger innen ulike mediebransjer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:

  • Information Rules, C. Shapiro og H.R. Varian, Harvard Business School press (ISBN: 0-87584-863-x)

Annet:

  • Kompendium redigert av faglærer