Konstruksjonslære I
2007-2008 - BYG2052 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
-kunne dimensjonere enkle konstruksjoner i betong, stål og tre og innenfor avgrensede områder og anvende konstruksjonsstandardene for de nevnte materialer.

Emnets temaer

Tema 1: Betongkonstruksjoner ifølge NS 3473 av 2003.
Dimensjoneringsprinsipper. Grensetilstander. Kapasiteter.
Dekker (Plater), bjelker og søyler.
Deformasjons- og rissberegninger.
Tema 2: Stålkonstruksjoner ifølge NS 3472 av 2001
Dimensjonering av bjelker (inkl. vipping) og søyler (inkl. momentbelastete).
Tema 3: Trekonstruksjoner ifølge NS 3470-1
Dimensjonering av rette bjelker og søyler (inkl. momentbelastete).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Tema 1: Oppgaveløsning, dvs. ca.10 mindre oppgaver, hvorav 7 skal være innlevert for å få ta avsluttende skriftlig eksamen.

Tema 2 og 3: 4 flervalgstester, 2 for hvert tema. De 3 beste flervalgstestene teller.

Oppgaveløsning og flervalgstester teller tilsammen 40% av samlet karakter i emnet.

Emnet avsluttes med en 5 timers skriftlig eksamen, som omfatter alle 3 temaene. Denne teller 60% av samlet karakter i emnet.

Hver av delene som inngår i vurderingen må bestås separat.

Endelig karakter settes etter en helhetlig vurdering av faglærer(e).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Bare skriftlig eksamen kan kontinueres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Se under "vurderingsformer".

Læremidler

Kompendier i dimensjonering av betong, stål og tre, H.B.Fallsen
Norsk standard NS 3470-1 av 1999 - Tredim.
Norsk standard NS 3472 av 2001 - Ståldim.
Norsk standard NS 3473 av 2003 - Betongdim.